Układ nerwowy i narządy zmysłów

 

Neuron- rodzaj komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego oraz neurytów: dendryt i akson, za pomocą których połączone są z innymi neuronami. Połączenie między komórkami...

Zmysły - prawdziwy czy fałszywy obraz rzeczywistości ?

Według encyklopedii zmysły to zdolności zwierząt i człowieka do odbioru i analizy bodźców działających na organizm. Wyróżniamy pięć zmysłów: · wzrok · słuch · dotyk · węch · smak Wielu ludzi twierdzi, że to wzrok jest najbardziej potrzebny i to bez niego jest najtrudniej człowiekowi funkcjonować. Jednak reszta zmysłów także jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Niektórzy jednak twierdzą, że zmysły są zawodne i ...

Czy możemy zaufać naszym zmysłom?

Widzę, słyszę, odczuwam. Co dzień używamy tych słów. Mówimy je, choć nie wszyscy wiedzą, co sprawia, że akurat widzimy lub słyszymy. Dzieje się to za sprawą zmysłów. Czym właściwie jest zmysł? To zdolność organizmu do odbierania i analizy bodźców zewnętrznych i reagowania na nie. Aby było to możliwe, muszą istnieć jakieś wyspecjalizowane organy, czyli narządy zmysłów. Wyróżnia się siedem zmysłów: wzrok, słuch, dotyk, węch, smak, zmysł równowagi i ...

Narządy zmysłów u zwierząt

Świat w jakim żyje dane zwierzę zależy od jego narządów zmysłów. Na przykład kret, który większość Życia spędza węsząc w ciemnym tunelu, żyje w krainie zapachu i dotyku. Choć najczęściej dominuje jeden zmysł, większość zwierząt jest zalewana informacja­mi przekazywanymi jednocześnie...

ZMYSŁY

Egzegeci biblijni rozróżniali tradycyjnie 7 zmysłów, por. Eklezjastyk, 17, 5: rozum, mowa, smak, wzrok, słuch, węch i dotyk, późniejsza tradycja uwzględniała tylko 5 ostatnich, przy czym w zakres odbieranych zmysłami wrażeń wchodziły: dla smaku - kwaśność, słoność, gorycz, słodycz, alkaliczność...

ZMYSŁ

 

ZMYSŁ gr. aisthesis, aistheterion (Arysto­teles); łc. sensus; ang. sense; fr. sens; nm. Sinn

psych., t. pozn. Zdolność reagowania —» wrażeniami na określone kategorie bodź­ców, uwarunkowana istnieniem odpowie­dnio wyspecjalizowanego analizatora (w za­kresie odbioru wrażeń, np. wzrokowych, słuchowych...

Wady narządów zmysłów u dzieci. Słuch

Człowiek dysponuje pięcioma zmysłami, które informują go o tym co się dzieje wokół niego. Są to: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Zajmiemy się opisaniem jednego z nich, a mianowicie słuchu. Ucho zewnętrzne widoczne na boku głowy, skierowuje dźwięk do przewodu słuchowego. W uchu środkowym dźwięki uderzają w napiętą błonę bębenkową wprawiając ją w drżenie. Wywołuje ono grzechotanie trzech malutkich kosteczek słuchowych. W uchu wewnętrznym znajduje się ...

Ogólna charakterystyka ryb - Narządy zmysłów

Ryby mogą odbierać bodźce smakowe i zapachowe, słyszeć, widzieć oraz odczuwać zmiany ciśnienia otaczającej je wody. Dzięki specjalnemu narządowi - błędnikowi - potrafią określić swoje położenie w stosunku do innych przedmiotów. Ryby są także w stanie w czasie swych dalekich wędrówek tarłowych...

Jak rozwijają się narządy zmysłów u noworodka?

Już w chwili przyjścia na świat dziecko widzi, słyszy, potrafi odczuwać zapach i smak oraz reaguje na dotyk. Każdy z pięciu zmysłów jest gotowy do podjęcia pracy, jednak żaden z nich nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Informacje napływające z narządów zmysłów mówią nam, co dzieje się...

ZMYSŁ MORALNY

 

ZMYSŁ MORALNY (tłum. ang. ) ang. moral faculty; fr. sens moral; run. moralisclter Sinn

et. Określenie używane przez angiel­skich moralistów (A. A. Shaftesbury, F. Hutcheson, J. Butler) na oznaczenie zdolności rozróżniania dobra i zła za pomocą pew­nego rodzaju intuicji, która pozwala czło­wiekowi...

ZMYSŁ WEWNĘTRZNY

 

ZMYSŁ WEWNĘTRZNY ang. inner sen­se, internał sense; fr. sens intime, sens interieur; nm. innerer Sinn

psych., t. pozn. —> Zmysł (b).

U J. Locke'a: internal sense — właściwsze określenie tego, co on sam nazywa zazwy­czaj syn.^ refleksją (1).

U I. Kanta; innerer Sinn (w przeciwstawie­niu do ausserer...

ZMYSŁ WNIOSKOWANIA

 

ZMYSŁ WNIOSKOWANIA (tłum. ang. <illative sense>) nm. Folgerungssinn, Folgerungsorgan

Termin J. H. Newmana utworzony na wzór terminów -> „zmysł moralny" czy -> „zmysł piękna" na oznaczenie właści­wej indywidualnemu podmiotowi zdol­ności do godzenia zasad logiki, czyli do­chodzenia prawdy według reguł...

ZMYSŁ WSPÓLNY

 

ZMYSŁ WSPÓLNY gr. koine aisthesis, proton aisthetikón, kyrion aistheterion (Ary­stoteles); nłc. sensus communis (1), sensorium commune (1); ang. common sense; ix. sens commun; nm. Gemeinsinn, Gemeinschafts-sinn

1. psych., t. pozn. Jeden ze zmysłów we­wnętrznych > zmysł (c) wspólny jako świadomość...

Spostrzeganie percepcja zmysły receptory

Percepcja-całość procesów poznawczych przedmiotów i zdarzeń w środowisku-odczuwania ich zmysłów rozumienia, identyfikacji i nazywania Spostrzeganie-jest to odbieranie. Dzieli się na 3 etapy: 1- odbiór wrażeń-proces dzięki któremu z narządów zmysłów(struktur w oczach i uszach) wywołuje impulsy nerwowe(np. wrażenia dostarczają dane z pola widzenia) 2- organizacja percepcyjna- powstaje spostrzeganie, dostarczone jest opis środowiska zew. Postrzegającej jednostki (np. w ...

Zmysł Smaku

– pobudzenie przez bezpośredni kontakt receptorów z substancjami smakowymi (substancje nielotne rozpuszczalne w wodzie o stężeniu molekularnym 50 – 20000) W jamie ustnej znajdują się specjalne brodawki, w których są kubki smakowe, będące skupiskami komórek smakowych. Wyróżniamy brodawki: Liściaste Grzybiaste Okolone Rodzaje brodawek na powierzchni języka: Liściaste (występują z boku języka, zawierają pojedyncze kubki smakowe lub nie zawierają ich wcale) Nie ...

„Zmysł przeszkód" u niewidomych

„zmysł przeszkód" u niewidomych; „szósty zmysł"; „percepcja twarzą"; „dotyk na odległość"; „zmysł X"; zjawisko psychiczne występujące u niewidomych polegające na odczuwaniu przeszkody (dużych przedmiotów) na odległość, zanim nastąpi bezpośredni z nią kontakt. Objawia się ono wrażeniem...

Narządy zmysłu a starzenie się

Najbardziej typową zmianą w narządach zmysłu jest dalekowzroczność starcza, która jest spowodowana utratą elastyczności soczewki. Przez pojęcie dalekowzroczności starczej rozumie się zmniejszoną zdolność oka do ako-modacji (nastawienie ostrości widzenia). Zdolność narządu wzroku do dostosowywania...

KARACZAN WSCHODNI - Narządy zmysłów

Narządami zmysłów dotyku i powonienia są różnorodne szczecinki i włoski rozmieszczone na czułkach, a także głaszczkach i odnóżach gębowych.

Długie,. Wieloczłonowe i szczeciniaste czułki w ilości jednej pary stanowią przekształconą pierwszą parę embrionalnych kończyn. Odchodzą one z okolic...

Narządy zmysłów

Narządy zmysłów (organa sensuum) i powłoka wspólna (integumentum commune) odbierają wrażenia i bodźce świata zewnętrznego, które drogą nerwów dochodzą do mózgu i zostają w nim uświadomione; z obrazów tych wytwarza się nasz świat pojęciowy.

Naukę o zmysłach nazywamy estezjologią (aisthesis =...

Jaka jest zasada działania zmysłu dotyku?

Zmysł dotyku umożliwia nam wykonywanie wielu czynności. Dzięki niemu czujemy, jak ktoś nas dotyka lub głaszcze, możemy ocenić, nie patrząc, rozmiar i kształt przedmiotów, jak również ich ciężar; wiemy, czy coś jest twarde czy miękkie, gorące czy zimne i czy może być źródłem bólu. Dotyk...