Zmienna diagnostyczna

Czytaj Dalej

Koszty zmienne

Wyróżnia się cztery odmienne typy zmienności kosztów: koszty zmienne proporcjonalnie, koszty zmienne progresywnie, koszty zmienne degresywnie, koszty zmienne regresywnie.

3.Koszty stałe i zmienne

koszty funkcjonowania administracji odsetki od kredytów   Koszty zmienne - koszty, które zależą od wielkości wytwarzanej produkcji (w krótkim okresie).

Rachunek kosztów zmiennych

  Rachunek kosztów zmiennych - jest to rachunek kosztów, w którym zapasy wytworzonych i sprzedanych produktów wycenia się wg zmiennego kosztu produkcji, obejmującego koszty bezpośrednie oraz zmienne koszty wydziałowe.

Rodzaje plac zmiennych

  Istnieje wiele możliwych rodzajów mechanizmów płac zmiennych.

Zasady znakowania towarów o zmiennej masie, ilości i cenie w obrocie krajowym i wewnętrznym (sklepu, hurtowni)

Towary te posiadają wówczas prefiks: 29 – dotyczy towarów ważonych i o zmiennej ilości, 24 – dotyczy towarów o oznaczonej cenie.

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Badane zjawisko: operacjonalizacja zmiennej zależnej Y

Koncepcja ta stanowi więc podstawę formułowania pytań badawczych, uzasadniania kierunku i stopnia szczegółowości hipotez, wyłaniania zmiennych, określania ich statusu (zmienna zależna – zmienne niezależne; zmienne niezależne główne – zmienne niezależne uboczne), definiowania zmiennych i doboru odpowiedniego zestawu wskaźników, wreszcie wyboru lub konstrukcji nowych narzędzi badawczych, opisu i ...

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Uwarunkowania badanego zjawiska: operacjonalizacja zmiennych niezależnych głównych (Xg) i ubocznych (Xu)

interpretowanie uzyskiwanych empirycznie związków w kategoriach zależności przyczynowo – skutkowych (czyli Xg - Y), w drugim przypadku – analizy kondycjonalnej – możliwe jest jedynie orzekanie o współwystępowaniu (powiązaniu) badanych zjawisk uznanych przez badacza za zmienną zależną i jej uwarunkowania (zmienne niezależne uboczne) czyli mielibyśmy jedynie taki układ: Y1 ---- Xu ---- Y2).

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Pytania i hipotezy diagnostyczne

Hipotezy formułuje się i weryfikuje na bieżąco, w trakcie wywiadu, poszukując odpowiedzi nanastępujące pytania diagnostyczne: - Co się szczególnego wydarzyło, że rodzina zdecydowała się na przyjście dopsychologa akurat teraz?

Metody projekcyjne jako podstawowe narzędzia diagnostyczne (założenia psychologii projekcyjnej, hipoteza projekcji, hipoteza poziomów projekcji, rodzaje projekcji, badania testem projekcyjnym jako sytuacja społeczna, rodzaje metod projekcyjnych)

Podstawą psychologii projekcyjnej są psychoanaliza i psychologia postaci. Główne założenia psychologii projekcyjnej to:

- struktura osobowości jest wielowarstwowa,

- ujęcie całościowe (organizm człowieka to pewien system umiejący się samoregulować),

- wszelkie zjawiska mają ściśle określoną...

Kultura jako zmienna w analizie politologicznej

Użyteczność pojęć związanych z kulturą (kultura polityczna, kapitał społeczny, tożsamość, etniczność) w naukach społecznych, wynika z przypisania im funkcji zmiennych niezależnych w przy pomocy których można wyjaśniać inne zmienne społeczne (zachowania, instytucje, procesy).

Metoda sondażu diagnostycznego

"W sondażu diagnostycznym stwierdzone prawidłowości mają najwyż­szy stopień prawdopodobieństwa w ramach ograniczonych doborem pró­by.

PROCES DIAGNOSTYCZNY I DIAGNOZA

Konieczne jest ustalenie pewnych danych, które są znane oraz ustalenie niewiadomej diagnostycznej wymagającej sprecyzowania postaci problemu diagnostycznego.

Metody badań pedagogicznych - Sondaż pedagogiczny (diagnostyczny)

„Metoda sondażu diagnostycznego jest sposobem groma­dzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie nie zlokalizowanych - osiadających znaczenie wychowaw­cze - w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację gene­ralną, w której badane zjawisko ...

DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Badaniami diagnostycznymi w poradni objęto : uczniów uczęszczających do szkół podstawowych – 490 845, co stanowi 18,02 %, ogólnej liczby ww.

SALUTOGENEZA I FUNKCJONALNE WŁAŚCIWOŚCI POCZUCIA KOHERENCJI - Poczucie koherencji jako zmienna kluczowa dla zdrowia

Funkcjonalnie rzecz ujmując zmienna ta motywuje do podejmowania aktywności, radzenia sobie z wymaganiami, a przez funkcje regulacyjne steruje odpowiednim do wyma­gań wyborem zasobów. Pełni rolę kluczowej zmiennej dla procesów osiągania, ochrony i przywracania zdrowia.

SALUTOGENEZA I FUNKCJONALNE WŁAŚCIWOŚCI POCZUCIA KOHERENCJI - Poczucie koherencji jako zmienna kluczowa dla zdrowia: Zachowania zdrowotne - styl życia

W modelu salutogenetycznym ten zespół czynników został najmniej roz­budowany. Można nawet powiedzieć, że właściwie został pominięty. Wiąże się to z tym, że autor jest przeciwny przerzucania na styl życia odpowiedzial­ności za zdrowie, choć uważa on, iż poziom zdrowia zależy od zachowań z nim...

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA ZDROWIA I ZABURZEŃ Z PERSPEKTYWY METODOLOGII BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH - Psychologiczny i społeczny kontekst badania diagnostycznego

O jakości interakcji diagnostycznej w znacznej mierze decyduje jednak profesjonalista - wnoszący do relacji diagnostycznej swoje cechy prediagnostyczne i te, które aktywizują się w sytuacji diagnostycznej, tj.

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA ZDROWIA I ZABURZEŃ Z PERSPEKTYWY METODOLOGII BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH - Sytuacja badania a problem diagnostyczny

Wykorzystuje wówczas swoją wiedzę z zakresu psychopatologii i psychologicznych koncepcji zaburzeń i do współpracy diagnostycznej wnosi swoje specjalistyczne przygotowanie, tj.