Zmienna diagnostyczna

Zmienna diagnostyczna - wartością jaką uzyskuje się na podstawie zmiennych prognostycznych w modelu ogólnej cyrkulacji atmosfery lub oceanu czy modelu prognozy pogody podczas rozwiązywania równań fizycznych. Zazwyczaj jest to strumień promieniowania, opad deszczu, pokrywa chmur, i wiele innych wartości, które zależą od takich wielkości jak temperatura czy prędkość wiatru (zmienne prognozowane...

Czytaj Dalej

Przedstaw jednostkowe (przeciętne): koszty stałe, zmienne, całkowite

Krzywa kształtuje się podobnie jak krzywa kosztu zmiennego przeciętnego przy czym jest przesunięta w górę w stosunku do krzywej kosztu zmiennego przeciętnego.

Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym

Spośród pedagogicznych technik diagnostycznych pozwalających formułować diagnozy zaburzeń przystosowania społecznego wymienić należy: Arkusz Diagnostyczny Arkusz Zachowania się Ucznia Skalę Zachowania Przystosowawczego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Skalę dojrzałości Społecznej Skalę Nieprzystosowania Społecznego.

Kultura jako zmienna w analizie politologicznej

Użyteczność pojęć związanych z kulturą (kultura polityczna, kapitał społeczny, tożsamość, etniczność) w naukach społecznych, wynika z przypisania im funkcji zmiennych niezależnych w przy pomocy których można wyjaśniać inne zmienne społeczne (zachowania, instytucje, procesy).

SALUTOGENEZA I FUNKCJONALNE WŁAŚCIWOŚCI POCZUCIA KOHERENCJI - Poczucie koherencji jako zmienna kluczowa dla zdrowia

Funkcjonalnie rzecz ujmując zmienna ta motywuje do podejmowania aktywności, radzenia sobie z wymaganiami, a przez funkcje regulacyjne steruje odpowiednim do wyma­gań wyborem zasobów. Pełni rolę kluczowej zmiennej dla procesów osiągania, ochrony i przywracania zdrowia.

Metody kliniczne w praktyce diagnostycznej psychologa - Rozmowa psychologiczna

W rozmowie często realizują się cele diagnostyczne naprzemiennie z terapeutycznymi. Rozmowy standaryzowane prowadzi psycholog kliniczny wówczas, gdy zamierza ba­dania diagnostyczne, np.

Omów pojęcie efektu interakcyjnego dwóch zmiennych, podaj przykład

Interakcja między zmiennymi niezależnymi zachodzi wtedy, gdy efekt jednej zmiennej niezależnej ma inną wielkość i/lub kierunek na poszczególnych poziomach drugiej zmiennej niezależnej.

Podejście diagnostyczne i prognostyczne w rozwiązywaniu problemów z dziedziny organizacji i zarządzania

S->P podejście diagnostyczne W->P podejście prognostyczne Podejście diagnostyczne wywodzi się z klasycznej metodologi zapoczątkowanej przez F.

Jakie kryteria diagnostyczne do rozpoznania rozwojowych zaburzeń mowy stosuje się w klasyfikacjach międzynarodowych?

W DSM-IV w odniesieniu do każdego z wymienionych Zaburzeń komunikacjiu dzieci ustalono pewne kryteria diagnostyczne, które s ą podstawą diagnozyróżnicowej. Poniżej przytoczono kryteria diagnostyczne z a b u r z e ń a u t y s t y c z ny c h .

Gwiazdy zmienne i nowe

Najliczniejszą grupę gwiazd zmiennych pulsujących stanowią zmienne długookresowe, których przedstawicielką jest Cudowna Wieloryba (po łacinie „Mira Ceti”).

RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH

Przykładem kosztów zmiennych wspólnych może być premia (jako zmienna część wynagrodzenia) kierownika zakładu wytwórczego, w którym powstają różne produkty, koszt bieżącej naprawy lub konserwacji maszyny, za pomocą której są wytwarzane więcej niż dwa asortymenty wyrobów.

TRANSAKCJE FLOOR

Oznacza to, że w momencie określonym do rozliczenia wystawca kontraktu floor płaci nabywcy kwotę wynikającą z następującego wzoru:   X = max {rc – rr;0} x K x T     Z definicji kontraktu floor wynika, że zobowiązuje on stronę do płacenia odsetek po minimalnej stawce floor, gdyby wyliczona zmienna stopa procentowa była niższa.

Koszty zmienne

Wyróżnia się cztery odmienne typy zmienności kosztów: koszty zmienne proporcjonalnie, koszty zmienne progresywnie, koszty zmienne degresywnie, koszty zmienne regresywnie.

Próg rentowności wartościowy

Próg rentowności w ujęciu wartościowym Do dla produkcji jednoasortymentowej wyraża się poprzez wzór: Do=Ks/l-k/c Ks - koszty stałe, k -jednostkowy koszt zmienny, c - cena sprzedaży.

Psychologia społeczna - ważne pojęcia

Zmienna zależna to zmienna, która badacz mierzy po to, by stwierdzić, czy na nię wpływa zmienna niezależna; badacz stawia hipotezę, że zmienna zależna zalepy od poziomu zmiennej niezależnej.

3.Koszty stałe i zmienne

koszty funkcjonowania administracji odsetki od kredytów   Koszty zmienne - koszty, które zależą od wielkości wytwarzanej produkcji (w krótkim okresie).

Koszty w mikroekonomii

Koszty zmienne związane są z wykorzystaniem w procesie produkcji czynników zmiennych, których ilości wzrastają lub zmniejszają się w zależności od zmian rozmiarów produkcji.

Rachunek kosztów zmiennych

  Rachunek kosztów zmiennych - jest to rachunek kosztów, w którym zapasy wytworzonych i sprzedanych produktów wycenia się wg zmiennego kosztu produkcji, obejmującego koszty bezpośrednie oraz zmienne koszty wydziałowe.

Tworzenie wzmocnień w organizacjach

Schemat o zmiennej częstotliwości wzmacniania – przewiduje rozkład wzmacniania w czasie, jednakże częstotliwość stosowania wzmocnienia jest zmienna.

Rodzaje plac zmiennych

  Istnieje wiele możliwych rodzajów mechanizmów płac zmiennych.

Różne sposoby pojmowania badań jakościowych, ujęcie popularne

Analiza merytoryczna (faktycznie w sensie filozofii nauki - dedukcyjna), zwana często jakościową, oraz analizą ilościowa, oparta na indukcji, powinny dać odpowiedź na pytanie, czy między zmiennymi występuje tylko współzmienność, czy też istnieje zależność przyczynowo-skutkowa.