Złożenie

Czytaj Dalej

Złoża rud metali we Francji.

Francja należy do bardziej zasobnych w rudy żelaza krajów zachodniej i środkowej Europy. Jej zasoby ogólnie wynoszą ponad 11,025 mld t rudy, w tym 6,525 mld stanowia zasoby ustalone. We Francji znane są niemal wszystkie typy morfologiczno-genetyczne złóż. Największe znaczenie mają złoża oolitowe Lotaryngii. Rudy osadowe występują w ordowiku /Anjou/ i w dewonie /Dielette/ w Normandii. Spośród złóż metasomatycznych na uwagę zasługuje złoże Batere /Pireneje/.

Klasyfikacja złóż oraz ich podział

KLASYFIKACJA ZŁÓŻ Ze względu na rodzaj kopaliny użytecznej dzieli się złoża na złoża surowców: • skalnych (bazaltu, porfiru, granitu, piaskowca itd.), • hutniczych (rud miedzi, żelaza, cynku i ołowiu oraz topników używanych w hutnictwie) • energetycznych (węgiel kamienny i brunatny, torf, łupki palne, ropa naftowa, gaz ziemny itp.), • ceramicznych (skaleni, kwarcytu, kaolinu, glin ceramicznych i ogniotrwałych), • chemicznych (siarki, pirytu, fosforytów, soli ...

Kategorie poznania złoża

Wyróżnia się kategorie:

D – złoża przewidywane, prognostyczne, na podstawie nielicznych rzadkich wyrobisk lub odsłonięć naturalnych oraz danych geofizycznychpozwalającychokreślić w przybliżeniu możliwy obszar występowania złoża oraz rzadziej i jakość kopaliny; prawdopodobne granice złoża...

Odkrycie złoża miedzi

ODKRYCIE ZLOŻA MIEDZI Podobnie jak wiele dziedzin życia gospodarczego naszego kraju, również polska geologia w początkach PRL-u od 1945 roku do 1970 roku dokonała wielkich osiągnięć. Trudno wyliczyć wszystkie działy, w których osiągnięcia w zakresie geologii bardzo wydatnie wpłynęły na szybkie uprzemysłowienie kraju. Szczególnie cennym rezultatem intensywnych badań i poszukiwań geologicznych było odkrycie olbrzymich złóż węgla brunatnego, tarnobrzeskiej siarki oraz ...

Klasyfikacja złóż z punktu widzenia ich ochrony

Wyróżnia się złoża:

unikatowe – w skali całego kraju (znane 1-2 złoża) o wyjątkowej wartości użytkowej (np. złoża rud Mo-W; alabastru itp.),

rzadkie w skali całego kraju (znanych tylko kilka złóż) lub złoża skoncentrowane w określonym regionie (np. złoża rud Zn-Pb, Cu, złóż siarki),

rzadkie...

Złoża minerałów i skał

Złożem mineralnym nazywany naturalne nagromadzenie użytecznych

minerałów lub skał w ilości nadającej się do eksploatacji. Złoża powstają

w wyniku różnorodnych procesów geologicznych.Ze względu na sposób

powstawania wyróżniamy złoża pochodzenia:

magmowego - tworzące się w czasie krzepnięcia...

Złoża węgla kamiennego, ropy naftowej i soli kamiennej na świecie

1. Największe złoża węgla kamiennego: Federacja Ros. (m.in. zagłębia: Leńskie, Tunguskie, Kuźnieckie, Peczorskie), Ukraina (gł. Zagłębie Donieckie), USA (m.in. stany: Wirginia, Pensylwania, Ohio, Kentucky), Kanada (gł. prow. Alberta), Niemcy (m.in. zagłębia: Ruhry i Saary), Chiny (zwł. prow. Shanxi)...

Gdzie są największe złoża ropy naftowej?

Złoża ropy i gazu ziemnego znajdują się na wszyst­kich kontynentach, często pod dnem morskim, w szelfach kontynentalnych blisko brzegu. Niektóre pola roponośne są wykorzystywane, inne wciąż jeszcze czekają na odkrycie i eksploatację. Szacuje się, że rezerwy ropy naftowej wystarczą na mniej więcej...

Jak duże złoża surowców kryje Ziemia?

Nie wiadomo dokładnie, jak duże złoża surow­ców kryje w swoim wnętrzu Ziemia. Od późnych lat siedemdziesiątych, kiedy to stało się jasne, że największe dotychczas znane złoża wyczerpują się, opublikowano wiele szacunkowych danych na temat nieodnawialnych złóż, zwłaszcza paliw kopalnych i...

Złoże torfu

Cała jednostka geologiczna występująca w jednym zbiorniku sedymentacyjnym; wyróżnia się złoża:

niskie, jeśli złoże zbuduje wyłącznie → torf niski lub jeśli warstwy towarzyszące innego typu torfów nie przekraczają łącznej miąższości 1,0 m i nie stanowią więcej niż 1/3 ogólnej miąższości...

Facjalne uwarunkowania występowania złóż węglowodorów dolomitu głównego Polski

'' FACJALNE UWARUNKOWANIA WYSTEPOWANIA ZŁÓŻ WEGLOWODORÓW DOLOMITU GŁÓWNEGOPOLSKI '' Dolomit główny jest to poziom skał węglanowych występujący u podstawy cechsztyńskiego cyklotermu PZ2 ( R. Wagner 1994 ). W poziomie tym występują jednocześnie skały macierzyste i zbiornikowe ( M. J. Kotarba i in. 1998. B. Darłak i in. 1998 )dla węglowodorów. Liczne złoża ropy naftowej, gazu ziemnego lub mieszane, odkryte w dolomicie głównym, czynią z tego poziomu jeden z głównych ...

Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny

D. sporządzana w celu określenia zasobów złoża oraz rozpoznania jego budowy geologicznej dla projektowania zakładu górniczego; d.g. powinna określać:

– rodzaj, ilość i jakość rozpoznanych kopalin,

– położenie złoża, jego budowę geologiczną, formę i granice,

– elementy środowiska otaczającego...

Grupy złóż

Wyróżnia się grupy:

I złoża lub ich części o prostej, łatwej do interpretacji budowie geologicznej, ciągłe, co najwyżej w niewielkim stopniu zaburzone tektonicznie; zmienność miąższości, jakości kopaliny i zasobności mała, współczynnik zmienności V do ok. 30%; warunki hydrogeologiczne i...

ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Kierownicy wszystkich jednostek są zobowiązani do złożenia rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia, we właściwym sądzie rejestrowym (Krajowym Rejestrze Sądowym). Do rocznego sprawozdania dołącza się: 1) opinię biegłego rewidenta, jeżeli składane sprawozdanie finansowe...

Kontur złoża

Granica złoża przedstawiona na mapie lub przekroju, wyznaczona na podstawie wyników prac rozpoznawczych; wyróżnia się k.:

geologiczny – wyznaczony na podstawie kryteriów → geologicznych,

interpolowany – wyznaczony pomiędzy punktami rozpoznawczymi,

wewnętrzny – granica (zasobów) prowadzona po skrajnych...

Legitymacja do złożenia skargi oparta na ochronie interesu publicznego i społecznego

1) legitymacja oparta na ochronie interesu publicznego

W oparciu o ochronę interesu publicznego legitymację do złożenia skargi do sądu administracyjnego ma:

prokurator – wnosi on skargę ze względu na potrzebę ochrony porządku prawnego, więc powinien wskazać naruszenie prawa;

organ nadzoru...

Gospodarka złożem

Określona przepisami działalność zmierzająca do racjonalnego wykorzystania złóż kopalin przy uwzględnieniu ochrony środowiska; podstawą dla prowadzenia właściwej g.z. jest dokumentacja geologiczna, a następnie → projekt zagospodarowania złoża.

Kryteria bilansowości złoża

Cechy, jakimi powinno charakteryzować się → złoże, aby mogło być przedmiotem eksploatacji; graniczne wartości → parametrów złoża, przy których jego eksploatacja jest ekonomicznie opłacalna; k.b. określają odpowiednie przepisy.

Kryteria geologiczne złoża

K., na podstawie których wyznacza się granice → złoża i definiuje złoże jako naturalne nagromadzenie → kopaliny, które może być przedmiotem eksploatacji obecnie lub w dającej się przewidzieć przyszłości.

Kryteria złoża przemysłowego

Wymagania stawiane złożu lub jego części, w tym graniczne wartości parametrów → złoża, przy których jego eksploatacja jest technicznie możliwa i ekonomicznie uzasadniona w warunkach konkretnego → projektu zagospodarowania złoża, przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy;...