Organizacja Narodów Zjednoczonych - STRUKTURA

4) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) - jest to organ sądowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, uprawniony do wydawania orzeczeń prawnych w każdej wniesionej sprawie.

Organizacja Narodów Zjednoczonych - ROLA I DZIAŁANIA

Organizacja Narodów Zjednoczonych może także pochwalić się pewnymi sukcesami w innych dziedzinach. Tak więc efekty działania Organizacji Narodów Zjednoczonych są różnorodne.

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA (PRL)

Ta walka reakcji przeciwko Polsce Ludowej zakończyła się niepowodzeniem, ogromna bowiem większość robotników, chłopów, inteligencji pracującej poparła poczynania władzy ludowej.

Polska w latach 1944 – 1945 - LUDOWE WOJSKO POLSKIE

21 lipca 1944 uchwałą KRN połączona została Armia Polska w ZSRR z Armią Ludową w jednolite Wojsko Polskie - odgrywało ono ważną rolę w życiu Polski Lubelskiej. Naczelnym dowódcą został gen. Michał "Rola" Żymierski - jego zastępcą generałowie, Zygmunt Berling i Aleksander Zawadzki. Rozbudowa armii...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Według niego Stany Zjednoczone Ameryki uzyskały uznanie swej suwerenności, wytyczenie korzystnej dla siebie granicy z Kanadą, cały olbrzymi kraj na Południe od Wielkich Jezior oraz na Wschód od Missisipi.

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Pierwsi mieszkańcy

Pierwotnymi mieszkańcami obu kontynentów amerykańskich byli Indianie, których przodkowie ok. 50-20 tys. lat temu przywędrowali do Ameryki z kontynentu azjatyckiego. Indianie północnoamerykańscy dzielili się na liczne plemiona, tworząc większe związki, m.in. Dakota, Irokezi, Huroni. Nowożytna historia...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Kolonizacja kontynentu

Wkrótce po pierwszych odkryciach Kolumba, rozpoczęła się kolonizacja kontynentu amerykańskiego, jako pierwsi pojawili się konkwistadorzy hiszpańscy. 1513 J. Ponce de León wylądował na Florydzie obejmując ją w posiadanie hiszpańskie. W latach 30. XVI w. Francuz J. Cartier zbadał rozległe obszary...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Konflikt interesów kolonistów i Wielkiej Brytanii (geneza ruchu niepodległościowego)

Głównym powodem konfliktów między kolonistami a Anglią była różnica poglądów co do daleszego rozwoju kolonii. Osadnicy angielscy zwani amerykanami bardzo wcześnie zauważyli, iż podstawowym ich celem powinny być ekspansja na zachód, próba stworzenia więzi ekonomicznych i kulturowych pomiędzy koloniami...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Rewolucja amerykańska

w Paryżu podpisany zostaje traktat, w którym Wielka Brytania uznaje suwerenność i niepodległość Stanów Zjednoczonych i określone zostają granice nowego państwa.

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Konstytucja i ukształtowanie się ustroju

30 kwietnia 1789 roku Jerzy Waszyngton, po odbyciu triumfalnego powrotu do Nowego Jorku (ostatniego miasta, które opuścili Anglicy), składa tam przysięgę na Konstytucję i zostaje pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

POWSTANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Kongres uchwalił Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie jasno określono dlaczego koloniści wypowiadają posłuszeństwo Koronie.

Stany Zjednoczone - wojna secesyjna

Zjednoczone w pierwszej połowie XIXw.

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - RUCH LUDOWY

W lipcu z inicjatywy Mikołajczyka powstało nowe stronnictwo używające początkowo nazwy SL, a następnie Polskie Stronnictwo Ludowe. W marcu 1946 doszło do rozłamu PSL: powstała grupa przybrała nazwę Polskie Stronnictwo Ludowe "Nowe Wyzwolenie" i opowiedziała się po stronie bloku demokratycznego.

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - REFERENDUM LUDOWE I WYBORY DO SEJMU USTAWODAWCZEGO

Na wiosnę partie "bloku demokratycznego" wystąpiły z propozycją referendum ludowego, które miało dać odpowiedź na pytania: 1.

Walki Kazimierza Pułaskiego o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Jednym ze słynnych polskich ochotników, który pospieszył do Ameryki Północnej, by wziąć udział w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych, był jeden z najwybitniejszych dowódców konfederacji barskiej Kazimierz Pułaski.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych a sprawa niewolnictwa Obszar Stanów Zjednoczonych po 1783 roku sięgał od Atlantyku na wschodzie, po rzekę Missisipi na zachodzie oraz do Wielkich Jezior na północy, prawie po Zatokę Meksykańską na południu.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - ROZWÓJ TERYTORIALNY STANÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX W.

Po uzyskaniu niepodległości Stany Zjednoczone obejmowały w końcu XVII w.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - ZASIEDLANIE NOWYCH TERENÓW

Nowo nabyte obszary należące poprzednio do Francji , Hiszpanii czy Meksyku w rzeczywistości znajdowały się w rękach plemion indiańskich. Amerykanie wraz z objęciem władzy na tych terenach zaczęli je stopniowo i powoli zaludniać.

Odbywało się to wśród niezliczonych walk z Indianami , których...

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - ZMIANY GOSPODARCZE

Posuwanie się osadników ku zachodowi możliwe było dzięki napływowi imigrantów z Europy , który rozpoczął się w pierwszej połowie XIX wieku. Ten wzrost liczby ludności oddziaływał także na stosunki gospodarcze.

Pod tym względem istniały wyraźne różnice między północno-wschodnią częścią kraju...

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - DEMOKRACI I REPUBLIKANIE

Już w końcu XVIII w. wytworzyły się w Stanach dwie partie: demokratyczna i republikańska. Kilkadziesiąt lat później partia republikańska osiągnęła przewagę na północy a demokratyczna na południu. W partii demokratycznej dominowali ludzie o poglądach konserwatywnych. Chcieli oni zapobiec wszelkim...