Stany Zjednoczone Ameryki - Historia

Stany Zjednoczone Ameryki; w wojnie z Wielką Brytanią (1775-83) obroniły jego niepodległość, uznaną przez Wielką Brytanię 1783 pokojem paryskim; w XIX w.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Al-Imarat al-'Arabiyyah al - Muttahidah, Federacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Dawlat al - Imarat al- Arabiyyah al - Muttahidah.

Zjednoczone Emiraty Arabskie - Ustrój polityczny

Zjednoczone Emiraty Arabskie są federacją (księstwa).

Zjednoczone Emiraty Arabskie - Gospodarka

Zjednoczone Emiraty Arabskie należą do grupy najbogatszych i najszybciej rozwijających się krajów w Azji Zachodniej.

Zjednoczone Emiraty Arabskie - Ludność

Około 87% ludności stanowią Arabowie (w tym miejscowi około 31%), 13% to pracownicy cudzoziemscy, zatrudnieni tylko tymczasowo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zjednoczone Emiraty Arabskie - Warunki naturalne

Największą część powierzchni zajmuje pustynia Ar - Rub al - Chali, bo aż 97%. Na wschodzie rozciągają się góry Al - Hadżar al - Gharbi. Najwyższym szczytem jest Yabal Tibir. Ma on wysokość 1527 m n.p.m. Emiraty leżą w strefie zwrotnikowej, więc klimat jest oczywiści zwrotnikowy - suchy, a na...

Zjednoczone Emiraty Arabskie - Historia

W XVI wieku tereny Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały opanowane przez Portugalczyków, którzy zaczęli kontrolować handel nad Zatoką Perską.

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Rewolucja październikowa

15 XI Rada Komisarzy Ludowych ogłosiła Deklarację praw narodów Rosji. Konstytuanta została jednak rozpędzona przez bolszewików w czasie swego pierwszego posiedzenia, w nocy 18/19 I 1918, a Rada Komisarzy Ludowych potwierdziła to dekretem o jej rozwiązaniu.

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Wojna domowa w Rosji

Upadła Ukraińska Republika Ludowa, a jej przywódca ataman S.

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Sytuacja Rosji po wojnie domowej

Z pomocą, dzięki której uratowano od śmierci głodowej miliony osób, przyszły takie instytucje, jak Czerwony Krzyż i Liga Narodów, liczne osoby prywatne, rząd Stanów Zjednoczonych.

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Nowa polityka ekonomiczna

Pomoc żywnościowa Zachodu była jedynie działaniem doraźnym. W 1921 r. skutki komunizmu wojennego były już katastrofalne. Blisko jedna czwarta ludności cierpiała z powodu głodu, rolnicy produkowali połowę tego, co przed wojną, a produkcja przemysłowa spadła aż o 90 procent. Sytuację pogarszała...

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Organizacja władzy

Decydowało ono o składzie Rady Komisarzy Ludowych, ustalało listy wyborcze w wyborach do Zjazdu Rad i wpływało na wyłanianie Wszechzwiązkowego Centralnego Komitetu Wykonawczego.

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Polityka zagraniczna ZSRR

Najważniejszym zadaniem polityki zagranicznej Rosji Radzieckiej po 1918 r. stało się przełamanie izolacji, w jakiej kraj znalazł się po przewrocie październikowym, a zwłaszcza po wycofaniu się z wojny. Rosja nie została zaproszona na konferencję paryską, a jej nowy rząd nie był uznawany przez państwa...

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - RUCH LUDOWY NA ZIEMIACH POLSKICH

Część konserwatystów, demokratów i członków klas posiadających chciało sobie podporządkować działalność Stronnictwa Ludowego.

Krótka historia Polski Ludowej

powstało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, powstałe z połączenia Stronnictwa Ludowego z resztkami PSL oraz Centralna Rada Związków Zawodowych, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, w 1950 r.

Narodziny ruchu ludowego

W jego programie Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego domagał się zmiany ustroju społecznego w kierunku uzgodnienia go z "prawem Chrystusowym", wyrównania różnic stanowych, reformy prawa własności, zniesienia przywilejów społecznych, zapewnienia ludziom godziwych warunków życia.

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Na świecie istnieje obecnie ponad 170 państw. Każde z nich ma określone terytorium, naród lub narody i suwerenny rząd, co sprawia, że w sferze politycznej ludzkość reprezentowana jest przez szereg indywidualnych rządów. Nie istnieje rząd światowy, działa natomiast organizacja międzynarodowa, na której...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - HISTORIA POWSTANIA

, kiedy to w życie weszła Karta Narodów Zjednoczonych, będąca podstawowym aktem prawnym regulującym cele, zasady działania i strukturę ONZ. Dzień ten jest uznawany Dniem Narodów Zjednoczonych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych - CZŁONKOWSTWO

Członkiem ONZ może być każde państwo, które jest państwem miłującym pokój, które przyjmie zobowiązania znajdujące się w Karcie Narodów Zjednoczonych i będzie zdolne i zdecydowane zobowiązania te wypełniać.

Organizacja Narodów Zjednoczonych - CELE

W efekcie twórcy ONZ zawarli w Karcie NZ (konstytucji ONZ) idee demokratyczne, głoszone podczas wojny przez państwa alianckie -przede wszystkim przez Stany Zjednoczone.