Organizacja Narodów Zjednoczonych - Podział kompetencji między Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa

Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego.

omawianie wszelkich zagadnień i spraw wchodzących w zakres działalności Organizacji ONZ lub dotyczących funkcji lub kompetencji któregokolwiek organu ONZ.

wydawanie zaleceń we wszystkich tych sprawach pod adresem państw członkowskich organów ONZ.

W...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - SANKCJE

Rodzaje sankcji przewidziane w Karcie Narodów Zjednoczonych bez użycia sił zbrojnych (np.

Organizacja Narodów Zjednoczonych - POKOJOWE ORGANIZACJE ONZ

Są to operacje zmierzające do utrzymania pokoju lub przeciwdziałania rozszerzeniu się konfliktu zbrojnego , często przy udziale oddziałów wojskowych. Operacje pokojowe są podejmowane na podstawie

- uchwały Zgr. Ogól.

- uchwały Rady Bezpieczeństwa

- decyzja Sekretarza Generalnego

Cele pokojowych...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - FUKCJE RADY GOSPODARCZO – SPOŁECZNEJ

a ) realizacja działań w dziedzinie gospodarczej i społecznej.

W ramach tej funkcji w Radzie występują komisje:

- funkcjonalne do spraw transportu i komunikacji , narkotyków, praw człowieka, spraw społecznych, zagadnień ludnościowych.

- ekonomiczne dla Europy ( w Genewie ), dla Azji i Pacyfiku, dla...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - TERYTORIA POWIERNICZE I OBSZARY NIESAMODZIELNE

wypełniła misję powierzoną jej przez Kartę Narodów Zjednoczonych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych - FUNKCJE SEKRETARZA GENERALNEGO ONZ

Sekretarza Generalnego wybiera na 5 lat Zgromadzenie Ogólne na zlecenie Rady Bezpieczeństwa.

Dotychczasowi Sekretarze

1) Trygve Lie

2) Dag Hammarskjold

3) U Thant

4) Kurt Waldheim

5) Javie Perez de Cuellar

6) B. Boutros Ghali

7) Kofi Annan

Funkcje Sekretarza Generalnego

1) prawo uczestniczenia w...

Załatwianie sporów w świetle karty narodów zjednoczonych

7 zawiera ogólna zasadę: „żadne postanowienie niniejszej karty nie upoważnia narodów zjednoczonych do ingerencji w sprawy, które z istoty swej należą do kompetencji wewnętrznej któregokolwiek państwa”.

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Karta Narodów Zjednoczonych

których członkowie ONZ zobowiązani są postępować -,,wszyscy członkowie powstrzymują się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa bądź w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

ROZBROJENIA - Rozbrojenie w świetle Karty Narodów Zjednoczonych

Karta nie nałożyła obowiązków prawnych na państwa w zakresie rozbrojenia.

Natomiast Deklaracja zasad z roku 1970 głosi ze wszystkie państwa powinny prowadzić w dobrej wierze rokowania w celu szybkiego zawarcia uniwersalnego traktatu w sprawie powszechnego i całkowitego rozbrojenia pod skuteczną ochroną...

Problem samorządu w Polsce Ludowej

23. 11. 1944 r. – reaktywacja samorządu terytorialnego.

Podział na administrację rządową i samorządową (w myśl ciągle obowiązującej konstytucji marcowej)

Sięgnięcie do wzorców przedwojennych jako zabieg taktyczny, mający ułatwić przebudowę systemu (brak wyraźnego oporu...

S. Zjednoczone a A. Łacińska

Największe znaczenie miała rewolucja kubańska. Kuba była uzależniona od USA. Poprawka Platta narzucona Kubie ograniczyła jej suwerenność prawno-międzynarodową i polityczną. Traktat kubańsko-amerykański zobowiązał wyspę do włączenia do swej konstytucji zapisu:” Rząd Kuby udziela S.Z. prawa...

Ludowa „ontologia” i „technologia”

Generalnie biorąc ludowa „ontologia” zdaje się opierać  na przekonaniu,  iż wszystkie rzeczy w świecie mają charakter substancjalny oraz  że we wszystkich przedmiotach tkwi element psychiczny. Ludowe obrzędy były ubogie w poezję słowa, tym uboższe, im bardziej rozbudowana była swoista poezja obrzędu.

Administracja centralna Polski Ludowej w latach 1944 - 1952

1.01.1944 r. Powstała Krajowa Rada Narodowa składająca się formalnie z 11 organizacji, których  przedstawiciele podpisali tzw.  

Manifest Demokratyczny organów społecznych, politycznych i wojskowych. Wraz z utworzeniem KRN  utworzono także Armię Ludową. KRN wydała statut tymczasowy Rad Narodowych, który...

Administracja terytorialna Polski Ludowej w latach 1944 - 1952

Manifest PKWN przewidywał utworzenie terenowego aparatu administracyjnego. Z jednej strony Terenowym Organem Administracji miały być Rady Narodowe, a z drugiej strony Pełnomocnicy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. 1944 r. został opublikowany dekret KRN o trybie powoływania władz administracji...

Jak sobie wyobrażam przyszłość polski w zjednoczonej europie?

Myślę, że w przyszłej Zjednoczonej Europie nie będą istniały granice i będzie można swobodnie poruszać się po starym kontynencie.

Stany Zjednoczone Ameryki - Wiadomości ogólne

Powierzchnia Stanów zjednoczonych wynosi: 9,4 mln km2. Pod administracją USA znajdują się wyspy: Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych na Morzu Karaibskim, Guam, Mariany Północne, Midway, Samoa Amerykańskie i Wake na Oceanie Spokojnym.

Stany Zjednoczone Ameryki - Ludność

Większą część zamieszkują Amerykanie pochodzenia europejskiego (ok. 80,3%), gł. potomkowie imigrantów z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Francji i Niemiec. Następnie murzyni (12,1%), gł. potomkowie niewolników, skupieni w stanach południowych oraz dużych aglomeracjach miejskich (Waszyngton, Nowy...

Stany Zjednoczone Ameryki - Warunki naturalne

Stany Zjednoczone leżą w strefach klimatów zwrotnikowych (krańce południowe i południowo-wschodnie oraz Hawaje), podzwrotnikowych (część środkowa), umiarkowanych (część północna) i okołobiegunowych (północna Alaska).

Stany Zjednoczone Ameryki - Gospodarka

Stany Zjednoczone zajmują 1. Stany Zjednoczone zajmują 1.

Stany Zjednoczone Ameryki - Ustrój

Republika związkowa; konstytucja z 1787 (z 27 poprawkami, ostatnia z 1992); głowa państwa: prezydent (kadencja 4 lata, wybór przez elektorów wyłanianych w głosowaniu powszechnym), będący również szefem rządu; władza ustawodawcza: parlament 2-izbowy, Kongres (wybory powszechne): Izba Reprezentantów (435...