Zjednoczenie Niemiec

Zjednoczenie Niemiec

Termin zjednoczenie Niemiec (niem. Deutsche Wiedervereinigung) – oznacza przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa...

Czytaj Dalej

Polityka zewnętrzna Bolesława Chrobrego

"Dwudziestego piątego maja roku Pańskiego 992-według niemieckiej kroniki-w dziesiątym roku panowania Ottona III... książę Mieszko, sędziwy już wiekiem i gorączką zmożony, przeniósł się z tego miejsca wygnania do wiekuistej ojczyzny, pozostawiając swoje państwo do podziału między kilku książąt."...

Na drodze ku zjednoczeniu monarchii - koncepcje i etapy walki z rozdrobnieniem dzielnicowym ziem Polski

Czynniki wewnętrzne (bardziej istotne dla zjednoczeni państwa polskiego) dzielą się na: a)polityczne: - władza była w ręku jednej dynastii ?

Mienie komunalne: gminy, powiatu i samorządu województwa

Mienie gminy

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a one nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy.

Mienie...

APOFATYCZNA TEOLOGIA

Bóg bowiem zstępuje ku nam w swoim działaniu (energie), które go ujawnia, człowiek zaś wstępuje ku Bogu na drodze kontemplacji i zjednoczenia, w której Bóg pozostaje nadal niepoznawalny; najdoskonalsza-> teofania, nawet przez wcielenie Słowa Bożego, zachowuje charakter apofatyczny i tajemniczy.

Samuel Twardowski - poematy historyczne

Nie Satyr jednak, nie poezje liryczne i nie wierszydła panegiryczne dały Twar­dowskiemu rozgłos i sławę, tylko trzy poematy historyczne; za nie to właśnie okrzy­knięto go Wirgiliuszem polskim, chociaż przypomina on raczej autora Farsalii -Lukana, ale i jemu nie dorównywa talentem.

Tytuły trzech...

Ryzyka zagrażające małej firmie oraz sposoby zarządzania nimi na przykładzie dowolnie wybranej firmy

Nazywam się Marcin Przybyszewski, jestem mieszkańcem Mogilna. Z tym miastem chciałbym wiązać swoją przyszłość, dlatego postanowiłem kontynuować tradycję rodzinną i prowadzić dalej działalność firmy założonej przez mojego ojca. Firma moja zajmuje się transportem turystycznym osób, posiadam dwa autokary o europejskim standardzie, wyposażone są w klimatyzację, cafe bar, toaletę, wideo. Działalność usługowa mojej firmy w większości polega na wykonywaniu kursów ...

Przykładowe pytania i odpowiedzi na egzamin z filozofii

1. CZYM JEST FILOZOFIA Słowo FILOZOFIA pochodzi z greckiego FILEO – umiłowanie, SOFIJA – mądrość, wiedza dążenie, ciekawość to umiłowanie mądrości, dążenie do wiedzy. Czym jest filozofia? Samo to pytanie stanowi kwestię filozoficzną i stanowi spór miedzy filozofami, spór filozoficzny. Carnap – traktuje filozofie jako logikę nauki. Filozofia jest sensem życia. Człowiek chce wiedzieć, że to co robi ma sens a samo życie także ma jakiś cel. Filozofia to ...

Zjednoczenie Włoch. Zjednoczenie Niemiec

ZJEDNOCZENIE NIEMIEC Na czele Związku Niemieckiego stała Austria, ale jej pozycja słabła, do tego Prusy chciały zjednoczenia Niemiec pod swym przewodnictwem. Teraz Bismarck dążył do konfliktu prusko-francuskiego, by na polu bitwy dokończyć dzieło zjednoczenia Niemiec.

Spór cesarstwa z papiestwem o inwestyturę.

) Z czasem kongregacja (zjednoczenie) Cluny objęła znaczną liczbę klasztorów Francji, Niemiec, płn.

SPÓR ANTYPEDAGOGIKI Z PEDAGOGIKĄ

Antypedagogika powstała 1970 roku w USA, a w 1974 w Niemczech jako odzew na wszechwładzę w edukacji rodzinnej, szkolnej i pozaszkolnej. Jej nazwa wywodzi się od artykułu „Antypsychiatria a antypedagogika” prof. Heinricha Kupffera z 1974r. Odnosi się ona do antropologicznych tez Mead, ukazujących możliwości rozwiązywania odwiecznych konfliktów międzypokoleniowych. Kupffer zakłada, że konflikty tego rodzaju są wynikiem sprzeczności interesów starszej i młodszej generacji,

Unia Europejska: historia, "za" i "przeciw", opinie znanych osob.

O Unii (troszke historii): Pomysł zjednoczenia Europy zrodził się po II wojnie światowej, nazywany jest planem Marshalla, miał on z założenia zjednoczyć wyniszczoną podczas wojny Europę.

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

) do władzy powracają siły konserwatywne;– Prusy i Austria rywalizują ze sobą o zjednoczenie Niemiec:• Austria stoi na czele Związku Niemieckiego – organizacji politycznej utworzonej podczas kongresu wiedeńskiego,• Prusy stoją na czele Związku Celnego – organizacji gospodarczej utworzonej w roku 1834, która dokonuje gospodarczego zjednoczenia Niemiec;– po przegranej wojnie w 1859 r.

Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo. Czy teza ta jest nadal aktualna ?

Najwyższa pora zrozumieć, że nie sentymenty i pragnienia decydują o sile i sprawności państwa, a w konsekwencji o jego miejscu w gronie najlepszych, ale jego siła, rozumiana jako wykształcone, zjednoczone społeczeństwo i silny organizm gospodarczy. Na myśl przychodzą mi słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych J.

"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku.

"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku.

I. Plan:

A. Wstęp:

"Być czy mieć" - problem człowieka ery nieograniczonejkonsumpcji.

1. Dylemat moralny, a współczesne społeczeństwo.

2. Życie ludzkie i jego wymagania, a dążenie do luksusu.

3. Świat...

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Plan ofensywy w Ardenach Hitler obmyślił prawdopodobnie na przeło­mie września i października 1944 r. Potrafił w rozsypującej się machinie wojennej Trzeciej Rzeszy skon­centrować dziesiątki tysięcy po­jazdów, 1100 czołgów, amunicję, 17500 t paliwa, zaopatrzenie dla ćwierć miliona żołnierzy. Liczył...

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Plan ofensywy w Ardenach Hitler obmyślił prawdopodobnie na przeło­mie września i października 1944 r. Potrafił w rozsypującej się machinie wojennej Trzeciej Rzeszy skon­centrować dziesiątki tysięcy po­jazdów, 1100 czołgów, amunicję, 17500 t paliwa, zaopatrzenie dla ćwierć miliona żołnierzy. Liczył...

Jakie niepokoje i dylematy współczesnych zauważasz w tragediach Sofoklesa?

Nieśmiertelność tego dzieła polega na tym ,iż autor tragedii ukazuje konflikt i metody postępowania ludzi ,które przetrwały wiele stuleci i jeszcze dziś są aktualne. Wciąż żywy jest konflikt m /y a dobrem jednostki ,wciąż istnieje walka o władzę ,zjawisko zdrady i dochodzenie swoich praw...

Bunt i ofiara – dwie postawy polskich bohaterów romantycznych.

Sylwetka polskiego bohatera romantycznego tworzona była pod wpływem wielu czynników. Duże znaczenie miały wpływy zachodnioeuropejskie. Dlatego polski bohater romantyczny z wielu utworów buntował się, podobnie jak jego europejscy poprzednicy, przeciwko „zastanym” formom życia społecznego i politycznego...

"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku.

I. Plan:

II."Być czy mieć" - pytanie, które chyba po raz pierwszy tak silnie zostało zaakcentowane właśnie dziś, pod koniec dwudziestego wieku. Oddaje ono całą głębie problemów człowieka naszej ery. Przed podjęciem dyskusji na ten temat, należy zastanowić się, co jest...

Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo. Czy teza ta jest nadal aktualna ?

Najwyższa pora zrozumieć, że nie sentymenty i pragnienia decydują o sile i sprawności państwa, a w konsekwencji o jego miejscu w gronie najlepszych, ale jego siła, rozumiana jako wykształcone, zjednoczone społeczeństwo i silny organizm gospodarczy. Na myśl przychodzą mi słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych J.