Zjawisko społeczne

Zjawisko społeczne – zjawisko, fakt społeczny czy proces który istnieje, powstaje i zmienia się w czasie dzięki działaniom zbiorowości społecznych lub grup społecznych. Może występować jedynie w odczuciu przedstawicieli danej społeczności (nie mieć charakteru obiektywnego). Zjawiska społeczne wyróżnione zostały z ogółu zjawisk i przeciwstawione zjawiskom przyrodniczym właśnie ze względu na to...

Czytaj Dalej

Współczesna recepcja socjologii wychowania Floriana Znanieckiego

Podkreśla, że sukces wychowawczy jest zależny nie tylko od umiejętności nauczyciela i wychowawcy, ale od bardzo wielu innych zjawisk społecznych. Ujmujemy je jako znajdujący się w określonej przestrzeni, wyodrębniony i samoistny układ stanów rzeczy, zjawisk, stosunków i postaw.

Socjologia ogólna

Zjawiska społeczne jako zjawiska z natury psychiczne, polegające na wzajemnym oddziałwyaniu na siebie umysłów jednostek, i odrzucał istnienie swoistej rzeczywistości społecznej. Rodzaje zjawisk społecznych.

Socjologia ogólna

Zjawiska społeczne jako zjawiska z natury psychiczne, polegające na wzajemnym oddziałwyaniu na siebie umysłów jednostek, i odrzucał istnienie swoistej rzeczywistości społecznej. Rodzaje zjawisk społecznych.

Polityka spoleczna

Wyniki metody BAEL wskazują na występowanie na rynku pracy następujących zjawisk: 1. Krzywa Phillipsa była krytykowana za to, że nie odzwierciedla dobrze zjawisk zachodzących w gospodarce w długim okresie czasu.

Pedagogika społeczna - zagadnienia na egzamin

Radlińskiej, stanowi zespół warunków w środowisku, których bytuje jednostka i czynników kształtujących jej osobowość, jest ono zespołem zjawisk przyrodniczych, kulturalnych i osobowych.

Dynamika ruchów społecznych

Zjawisko to występuje tym mocniej, im większe jest ryzyko, nakłady czasu i energii czy inne koszty związane z uczestnictwem w ruchu.

Cele i zadania pedagogiki.

Natomiast historia pracy społecznej i oświatowej „poszukuję czynników ewolucji urządzeń społecznych i ich powiązań, trwałości i zmienności ich form, skutków celowych oddziaływań roli samorzutnych zjawisk.

Socjologia Emile Durkheim

Podkreślał on, że obok społecznych sposobów bycia istnieją społeczne sposoby działania, obok zjawisk morfologicznych są zjawiska funkcjonalne czy fizjologiczne.

Więź społeczna w grupie

Nisbet, więź społeczną rozumie jako powiązanie podstawowych rodzajów zjawisk społecznych, z jakich składa się życie grupowe ludzi.

Symboliczny interakcjonizm Herberta Blumera

Skupienie uwagi na interpretacji, na procesach poznawczych, prowadziło do zaniedbania aksjologicznego wymiaru życia społecznego, podejście analityczne zaś, poszukiwanie powszechnych, typowych form – do nieuwzględniania kulturowego i historycznego kontekstu zjawisk społecznych.

Symboliczny interakcjonizm Herberta Blumera

Skupienie uwagi na interpretacji, na procesach poznawczych, prowadziło do zaniedbania aksjologicznego wymiaru życia społecznego, podejście analityczne zaś, poszukiwanie powszechnych, typowych form – do nieuwzględniania kulturowego i historycznego kontekstu zjawisk społecznych.

Polityka społeczna

Zadania pomocy społecznej obejmują: tworzenie warunków organizacyjnych jej funkcjonowania, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia, przyznawanie i wypłacanie świadczeń, pobudzanie społecznej aktywności w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Zjawisko społeczne a proces społeczny

Zjawiska negatywne - to takie, które wprowadza zjawisko destrukcji Procesy społeczne to serie zjawisk dotyczące osobowości grup społecznych i zbiorowości.

Psychologia społeczna - ważne pojęcia

Efekt zysku-straty to zjawisko polegające na tym, że tym bardziej lubimy daną osobę, im więcej wysiłku musieliśmy włożyć w zmianę jej pierwotnej opinii o nas (tj.

Mechanizmy kontroli społecznej: koncentryczne kręgi norm i symboliczne atrybuty pozycji społecznej.

Kontrola społeczna to jedno z najpowszechniej stosowanych pojęć socjologii. Odnosi się ono do rozmaitych środków używanych przez społeczeństwo w celu przywoływania jego niesubordynowanych członków do porządku. Żadne społeczeństwo nie może istnieć bez kontroli społecznej.„mechanizmy" kontroli społ...

Teorie nierówności społecznej

Jeżeli ktoś ma więcej takich powiązań, to może to przełożyć na inne przewagi: łatwiej mu zdobyć lepszą pracę, dowiedzieć się o jakichś nieznanych innym możliwościach inwestycyjnych, zyskać pomoc i wsparcie w kłopotach, zdobyć wpływy, a nawet podwyższyć prestiż, dzięki pojawianiu się w takich kręgach zjawiska „wzajemnej adoracji" i klikowej reklamy.

KATEGORIA DZIAŁANIA SPOŁECZNEGO

dewiacyjnych i patologicznych zjawisk społecznych, zwa­nych niekiedy problemami społecznymi (lub kwestiami socjalnymi - w węższym znacze­niu); ewentualnie służących nierozprzestrzenianiu się tychże zjawisk, jeśli już wystąpiły.

Rozpad więzi społecznej - procesy dezorganizacji

Źródeł poczucia alienacji, w postaciach o których tutaj skrótowo mówiliśmy, z konieczności również rezygnując z przytaczania wyników badań empirycznych, upatruje się w zjawiskach społecznych, w procesie rozpadu więzi.

SOCJOLOGIA

nauka o zjawiskach społecz­nych rozpatrywanych na wzór zjawisk fi­zycznych i biologicznych). Początkowo zaj­mowała się najogólniejszymi problemami społeczeństwa, jego strukturą i rozwojem, z czasem w jej ramach rozwinęły się bada­nia empiryczne w poszczególnych dzie­dzinach zjawisk społecznych.

Ponad 60 pytań i odpowiedzi z filozofii społecznej

to naukowe badanie obiektywnie dostrzegalnych zachowań człowieka bez możliwości obserwacji zjawisk psychicznych.