Skutki wojny wietnamskiej dla Europy Zachodniej i zimnej wojny

Wojna wietnamska wpłynęła na odprężenie zimno- wojenne lat 70. Zimno wojenny spór, po gorącym okresie wietnamskim przygasł.

Znaczenie „Solidarności” i papieża – Polaka dla polityki międzynarodowej doby zimnej wojny

„Solidarność”

ukoronowanie wcześniejszej działalności opozycyjnej: np. KOR – Komitet Obrony Robotników.

wyłom w systemie bloku wschodniego

demonstracje nie studentów ani intelektualistów ale robotników

w latach 80-tych wielu działaczy odchodziło od partii komunistycznej, z kolei...

„II zimna wojna“ doby Regana - przyczyny i przejawy

a) Powody

- Próby osłabienie ZSRR kosztownym i wyczerpującym wyścigiem zbrojeń

- próba przeniesienia rywalizacji międzyustrojowej z płaszczyzny społoczno-ekonomicznej na płaszczyznę wojskowo technologiczną, która reganowi zdawała się być łatwiejsza do wygrania i bardziej wyraźna. Był pewien...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Ku podziałowi Europy

 

Jałtańsko-poczdamski, który stworzył przesłanki podziału Europy na dwie strefy wpływów i w konsekwencji na dwa wrogie bloki ukształtował się prak­tycznie już w toku negocjacji międzyalianckich 1943-4 roku. W Stanach Zjed­noczonych dyskutowano nad tym, czy pozostać w Europie, czy się z niej wycofać...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - ONZ

 

Jesienią 1944 roku wypracowano też podstawowe zasady statutu przyszłej uniwersalnej organizacji międzynarodowej - Karty Narodów Zjednoczonych (konferencja w Dumbarton Oaks). Głównym autorem podstawowych postano­wień, które znalazły się w karcie był południowoafrykański premier marsz. Jan Smuts...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Jałta i kapitulacja III Rzeszy

 

Konferencja jałtańska wielkiej trójki (nie zaproszono na nią Francji ani Chin) podjęła w Lutym 1945"r. istotne decyzje w sprawie przyszłego kształtu rządu polskiego i jugosłowiańskiego, uzgodniła odbywanie co 3 miesiące sesji mi­nistrów spraw zagranicznych wielkiej czwórki i podjęła szereg...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Podział Niemiec

 

5 czerwca 1945 r. gen. Dwight Eisenhower (USA), marsz. Bernard Montgomery (W-Brytania), gen. Jean-Marie-Gabriel de Lattre de Tassigny (Francja) t marsz. Gieorgij Żuków (ZSRR) podpisali w Berlinie Deklarację w obliczu Męski Niemiec i objęcia władzy najwyższej przez rządy Zjednoczonego Króles­twa, Stanów...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Poczdam

 

W dniach 17 VII - 2 VIII 1945 r. obradowała w Poczdamie konferencja wielkiej trojki, mająca za zadanie ostateczne ukształtowanie ładu powojennego w Niemczech i Europie. Deklaracja konferencji (bez udziału ZSRR, nie toczące­go wówczas wojny z Japonią) wezwała w dniu 25 VII Japonię do bezwarunkowej...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Hiroszima i Nagasaki. Kapitulacja Japonii

 

W kilka dni po zakończeniu konferencji poczdamskiej (na której Truman ujawnił sojusznikom fakt posiadania bomby atomowej) nad Hirosima i Nagasaki pojawiły się atomowe grzyby. Ludzkość weszła w erę atomową. Prezydent Truman dla uzasadnienia tego barbarzyńskiego aktu podał, że według ocen...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Norymberga i denazyfikacja

 

8 sierpnia 1945 r. podpisano w Londynie układ w sprawie osądzenia zbrodnia­rzy hitlerowskich. Na jego mocy powołano do życia Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. Przed Trybunałem odbył się w dniach 20 XI 1945-1 X 1946 roku proces czołowych zbrodniarzy hitlerowskich. Niektórzy z nich umknęli...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Demonopolizacja i demokratyzacja

 

Posunięcia demonopolizacyjne dotknęły IG Farben Industrie, koncern Kruppa, przemysł stalowy Zagłębia Ruhry. Demontaż w strefach zachodnich miał jednak Ograniczoną skalę (do 1949 r. wartość zdemontowanych urządzeń wyniosła 714 min marek). W strefach zachodnich przeprowadzono też demokratyzację...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Bizonia i Trizonia

 

We wrześniu 1946 r. rozpoczął się proces integracji stref amerykańskiej {brytyjskiej - utworzono kilka wspólnych urzędów i rozpoczęto koordynację polityki gospodarczej stref. W powstałej w ten sposób Bizonii utworzono prowi­zoryczne organy legislacyjne i wykonawcze. Jesienią 1948 r. po dołączeniu...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Strefa radziecka

 

W strefie radzieckiej powołano latem 1945 r. landy, zezwolono na tworzenie lokalnej, a później i centralnej administracji niemieckiej. Pod kierownictwem przybyłego z Moskwy przywódcy komunistów niemieckich Waltera Ulbrichta organizowano życie polityczne, zezwalające na razie na działalność - obok...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Traktaty pokojowe z sojusznikami Niemiec

 

Ostatnim praktycznie aktem współpracy międzyalianckiej były podpisane 10 n 1947 r. w Paryżu traktaty pokojowe z Włochami, Finlandią, Węgrami, Rumunią, Bułgarią.

Kraje te musiały zapłacić reparacje, zredukować swe siły zbrojne i wprowadzić ograniczenia zbrojeniowe, zobowiązać się do dokonania...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Narastanie konfliktu

 

Dalszy wzrost napięcia pomiędzy aliantami przyniosły wybory 1947 roku w Polsce, co do sfałszowania których na Zachodzie nikt nie wątpił.

Moskiewska konferencja ministrów spraw zagranicznych „czwórki" (marzec-kwiecień 1947) przerodziła się w jałową wymianę oskarżeń. Mimo, iż do 111947 r...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Reforma walutowa i pierwszy kryzys berliński

 

Reforma walutowa w strefach zachodnich (o czym w Moskwie nie wiedziano aż do przede dnia jego ogłoszenia, które nastąpiło 14 VI 1948) rozpoczęła niez­wykle poważny kryzys międzynarodowy, grożący przekształceniem się w euro­pejską lub światową wojnę.

Z dniem 21 czerwca w strefach zachodnich...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Utworzenie dwóch państw niemieckich

 

Fiasko konferencji paryskiej przypieczętowało zdecydowany już wcześniej podział Niemiec. Opublikowano teraz projekt konstytucji przyszłego państwa zachodnioniemieckiego - Republiki Federalnej Niemiec. Opierał się on na sys­temie landów, w których ręku pozostawały niemal wszystkie sprawy lokalne. Rząd...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Dwie alternatywy dla Europy

 

W realiach narzuconych Europie przez realia ładu jałtańsko-poczdamskie(| ukształtowały się dwie drogi rozwojowe. Jedna z nich, oparta na tradycyjnym liberalnym i demokratycznym systemie wartości i na gospodarce prywatni (z elementami nacjonalizacji, jak poprzednio wspomniano), czerpiąca wie z...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Wielka Brytania

 

Niełatwe były też lata powojenne w Europie Zachodniej. Szczególnie trudna była sytuacja materialna ludności pokonanych Niemiec, gdzie dopiero po refor­mie walutowej 1948r. rozpoczęło się ożywienie gospodarcze, a w latach 50-tych stopa życiowa i przewyższała przedwojenną. W Wielkiej Brytanii jeszcze...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Francja

 

We Francji władzę sprawował od 1944 r. Rząd Tymczasowy (przekształcony w Rząd Jedności Narodowej) z gen. Charlesem de Gaulle' m na czele. Od samego początku de Gaulle natrafił na poważne opory na lewicy (zdominowanej wów­czas przez silną Francuską Partię Komunistyczną, kierowaną przez...