Ziemie Zachodnie

Czytaj Dalej

TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEM ZACHODNICH

w celu popierania wszechstronnegorozwoju Ziem Zachodnich, umocnieniawięzi społecznej między ludnością zamieszkałąna tych ziemiach a obywatelami całego kraju. Rozwija ono również działalność w zakresie badańpolskości Ziem Zachodnich i popularyzujewyniki tych badań.

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - CHAOS NA ZIEMIACH ZACHODNICH CESARSTWA

Wizygoci rozpoczęli na własny rachunek podbój Akwitanii i ziem Półwyspu Pirenejskiego.

Powierzchnia Ziemi

WYWIERZYSKO-wypływ na obszarze krasowym podziemnego potoku,strumienia&rzeki na powierzchnię ziemi.

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - MIŁOŚĆ DO ZIEMI

Posiadanie ziemi zapewnia autorytet, wstęp do wiejskiej elity, niezależność i samodzielność, gwarancję dostatku, poczucie godności, automatycznie sprawia, że posiadający ziemię zasługuje na szacunek i posłuch. Ziemia ma charakter upersonifikowany.

„ZIEMIA PLANETA LUDZI” A. DE SAINT-EXUPERY - HUMANIZM

Pisarz - pilot mógł spojrzeć na ziemię z lotu ptaka, zmierzyć się z siłą natury.

"Gawęda o miłości ziemi ojczystej" - streszczenie

Podmiot liryczny zwraca się do "ziemi ojczystej" mówiąc, że nie będzie takim właśnie powalonym drzewem, będzie "codziennie mocniej w nią wrastać".

Hunowie i koniec cesarstwa zachodniego

Przez tysiące lat świat zachodni był widownią zapasów między Aryjczykami, Semitami i ciemnowłosą ludnością pierwotną, a tylko bardzo rzadko (wyjątek stanowi etiopska inwazja w Egipcie) pomiędzy walczących wciskały się ludy czarne na południu, a mongolskie na dalekim wschodzie.

Ewolucja i „kryzys" zachodniej tradycji prawnej

Pozostałe sześć cech charakterystycznych zachodniej tradycji prawnej uległo w ostatnich dekadach naszego stulecia istotnemu osłabieniu, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

„Nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa” Adam Mickiewicz. Dlaczego ludziom tak trudno porozumieć się ze sobą?

Po powstaniu przeżył wstrząs, zmienił nawet swoje poglądy z romantyka walczącego w powstaniu stał się pozytywistą, zamkniętym w sobie, ponurym i walczącym o utrzymanie ziemi w polskich rękach.

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Postrachy zachodnie

Klasycyzm zachodnioeuropejski, łączony z twórczością tak różnych autorów, jak: w AngliiThomas Stearns Eliot (1888 – 1945), we Francji Paul Ciaudel (1868 – 1955), Paul Yaléry(1871 – 1945) czy Jean Cocteau (1889 – 1963), był  i n t e l e k t u a l n ą  r e a k c j ą  naświatopoglądy wywrotowe, burzycielskie, antytradycjonalistyczne.

Poezja wobec religii - Niebo zniżone ku ziemi

Takie intencje – uporczywie ponawiane wniezliczonej ilości podobnie konstruowanych wizji poetyckich zniżały niebo ku ziemi nie-zauważalnie, lecz skutecznie.

Kształt i rozmiary Ziemi

) - pierwszy pomiar wielkości Ziemi do­konany na podstawie obserwacji astronomicznych przy przyjęciu trzech założeń, a mianowicie: — Ziemia jest kulą, — promienie słoneczne oświetlające Ziemię przy jej powierzchni są do siebie równoległe, — miejscowości, w których dokonywany jest pomiar - Syene (dzisiejszy Asuan) i Aleksandria - położone są na tym samym południku.

Cechy obrotowego ruchu Ziemi

Najważniejszymi cechami obrotowego ruchu Ziemi są: • Ziemia wykonuje pełny obrót w ciągu tzw. Każdy punkt położony na powierzchni Ziemi w ciągu 24 godzin zmie­nia swoje położenie o 360° niezależnie od wielkości okręgu, który zata­cza.

Astronomiczne podstawy orientacji na Ziemi

Ruch Ziemi wokół własnej osi jest podstawą orientacji na Ziemi. południkiem 180°, dzieli Ziemię na półkulę wschodnią i zachodnią.

Obieg Ziemi dookoła Słońca

Stałe położenie osi ziemskiej powoduje zmianę oświetlenia różnych części Ziemi w ciągu roku, co jest przyczyną: • zmian wysokości Słońca nad horyzontem, w momencie górowania, w ciągu roku.

Oświetlenie Ziemi w ciągu roku

Zróżnicowana w ciągu roku wysokość Słońca nad horyzontem w mo­mencie górowania na różnych szerokościach geograficznych, wynikająca ze stałego położenia osi ziemskiej, jest podstawą wydzielenia stref oświetlenia Ziemi.

Strefy oświetlenia Ziemi

40% powierzchni Ziemi. Zajmują one nie­wielką powierzchnię Ziemi - ok.

System przyrodniczy Ziemi

Ponieważ oświetlenie Ziemi zróżnicowane jest strefowo, to w ten sam sposób zróżnicowany jest przebieg procesów zachodzących na powierzchni Ziemi. Wewnętrzne sfery Ziemi pobierają energię z innego źródła.

Bilans cieplny Ziemi

Promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni Ziemi jest od niej odbijane w 5% natomiast pozostałe 47% ulega pochłonięciu przez podłoże i przetworzeniu na ciepło, które Ziemia oddaje atmosferze w postaci promieniowania długofalowego.