Zezwolenie

Czytaj Dalej

INDYWIDUALNE I OGÓLNE ZEZWOLENIA DEWIZOWE

Jeżeli dany podmiot posiada zezwolenie ogólne, to nie stara się już o zezwolenie indywidualne, czyli zezwolenie indywidualne przyznawane jest tym podmiotom, które nie posiadają zezwolenia ogólnego!

Postępowanie o zezwolenie

Organ zezwalający cofa zezwolenie w przypadku, gdy: Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem Przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu Przedsiębiorca nie usuną w wyznaczony przez organ wydający zezwolenie terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z ...

ZEZWOLENIE A POZWOLENIE

obowiązek uzyskiwania zezwoleń na poszczególne rodzaje działalności określają odrębne ustawy, ustawy szczegółowe dotyczące zezwolenia w sposób zróżnicowany w zależności od specyfiki gospodarczej, której dotyczą, określają warunki uzyskiwania zezwoleń, udzielenie zezwoleń następuje w trybie przepisów KPA.

Omów krótko instytucję zezwolenia

farma, prawnicza) o wydanie ubiegać się może podmiot zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców (również takiemu któremu już poprzednio odmówiono udzielenia zezwolenia lub je cofnięto o zezwolenie mogą ubiegać się nie tylko podmioty niepaństwowe, chociaż dostępność w uzyskaniu zezwolenia może być zróżnicowana ze względu na właściwości podmiotowe; obowiązek i warunki otrzymania zezwoleń na ...

Różnice między koncesją a zezwoleniem

; 3) obowiązek uzyskania zezwoleń na poszczególne rodzaje działalności określają odrębne ustawy; 4) warunki uzyskania zezwoleń określają odrębne ustawy, w sposób zróżnicowany odpowiednio do specyfiki gospodarczej, której dotyczą; 5) wydawanie zezwoleń następuje w trybie przepisów k.

ZAKRES PODMIOTOWY ZEZWOLENIA DEWIZOWEGO

Jeżeli jeden podmiot posiada takie zezwolenie dewizowe, to drugi podmiot uczesticzący z nim w obrocie eewizowym już takiego zezwolenia mieć nie musi! Kolejną zasadą dotyczącą zezwoleń jest zasada nieprzechodzenia zezwoleń dewizowych!

Decyzja administracyjna. Zezwolenie na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

W roku nabycia zezwolenia , opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności , na rachunek gminy w dniu odbioru zezwoleń.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej obejmuje

Zezwolenia na działalność gospodarczą i tryb ich udzielania: zezwolenie jest aktem odmiennym od koncesji; podstawowe różnice polegają na tym, że: zezwolenia nie oznaczają rezygnacji z monopolu państwowego i najczęściej dotyczą działalności gospodarczej nie objętej monopolem; o zezwolenie mogą ubiegać się nie tylko podmioty niepaństwowe, chociaż dostępność w uzyskaniu zezwolenia może być ...

Zezwolenia dewizowe i kontrola dewizowa

ZEZWOLENIA DEWIZOWE I KONTROLA DEWIZOWA Dla ważności dokonania czynności obrotu dewizowego (obrotu kapitałowego z zagranicą) wymagane jest uzyskanie zezwolenia dewizowego (brak zezwolenia rodzi sankcje – patrz zajęcia poprzednie).

Czym różni się zezwolenie dewizowe od zwolnienia dewizowego

W zezwoleniu dewizowym może być ustalony obowiązek spełnienia określonych warunków. Z zezwolenia dewizowego udzielonego na zawarcie umowy mogą korzystać wszystkie jej strony, o ile w zezwoleniu nie zastrzeżono inaczej.

Na czym polega i w jakiej formie jest udzielane dewizowe zezwolenie indywidualne

ograniczeń lub obowiązku w zakresach których nie udzielono ogólnego zezwolenia dewizowego albo udzielono takiego zezwolenia , ale na innych warunkach niż te na których ma nastąpić odstąpienie. Prezes NBP może uchylić udzielone zezwolenie jeżeli korzystanie z niego odbywa się wbrew określonym w tym zezwoleniu warunkom.

Pojęcie, istota i charakter prawny zezwolenia

Oznacza to, że jeżeli podmiot składający wniosek o wydanie zezwolenia spełni wszelkie wymogi określone w odrębnych ustawach to organ właściwy do wydania zezwolenia nie może odmówić jego wydania.

Zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej

Zezwolenie stanowi więc uchylenie ogólnego zakazu wykonywania danego rodzaju działalności gospodarczej w stosunku do przedsiębiorcy, który je uzyskał.

GENERALNE I INDYWIDUALNE ZEZWOLENIA DEWIZOWE

W normalnej sytuacji dostosowanie takie polega na liberalizacji ustawowych ograniczeń i jest wyrazem bieżącej polityki dewizowej państwa realizowanej przez władzę wykonawcza rząd ministrów w drode wydawania aktów wykonawczych do ustawy dewizowej Indywidualne zezwolenia dewizowe Jest to instrument dodatkowego uelastycznienia polityki dewizowej umożliwiającym dostosowanie jej do bieżącej sytuacji w obrotach towarowych i walutowych z zagranicą oraz ...

Podobieństwo i różnice między koncesją a zezwoleniem

Koncesja l) decyzja administracyjna 2) podmiot ubiegający się musi spełniać określone warunki w Ustawie 3) decyzja zależy od uznania organu wydającego Zezwolenie  l) decyzja administracyjna 2) podmiot ubiegający się musi spełniać określone warunki w Ustawie, 3) jeżeli organ spełnia warunki organ wydaje zezwolenie

Katalog zezwoleń

1) wyrób i rozlew wódek;

2) wytwarzanie wyrobów tytoniowych;

3) usługi detektywistyczne;

4) produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych pojazdów;

5) zarządzanie lotniskami;

6) usługi kurierskie;

7) usługi pocztowe o charakterze powszechnym, polegające na przewozie i doręczaniu w obrocie krajowym i...