Zespół usidlenia tętnicy podkolanowej

Zespół usidlenia tętnicy podkolanowej (ang. popliteal entrapment syndrome) – rzadki zespół wrodzonych lub nabytych nieprawidłowości otoczenia tętnicy podkolanowej w obrębie dołu podkolanowego prowadzający do zaburzeń przepływu krwi w jej świetle i wystąpienia objawów niedokrwienia poniżej miejsca...

Czytaj Dalej

Tętnica podkolanowa

Jest ona zarówno drogą komunikacyjną prowadzącą prąd krwi do podudzia, jak tętnicą odżywczą przeznaczoną do zaopatrzenia okolicy kolana, jego stawu oraz ścian dołu podkolanowego.

Położenie tętnicy podkolanowej

Podłoże tętnicy w dole podkolanowym tworzy u góry powierzchnia podkolanowa kości udowej, poniżej ściana tylna torebki stawu kolanowego wzmocniona więzadłem podkolanowym skośnym, w dolnej części m.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

[a.], Zbiory dokumentów i akt dotyczących Kościoła; archiwa administrowane przez Kościół.

I. DZIEJE 

1. Wiek XII-XVIII — Na wzór centrali rzym. oraz diecezji i zakonów starszych krajów chrzęść także Kościół w Polsce posiadał od najdawniejszych czasów własne a. przechowywane w katedrach, klasztorach...

Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi - Zespół Aspergera

Dzieci, u których występuje zespół Aspergera, manifestują wiele zacho­wań bardzo podobnych do reakcji dziecka autystycznego. Toteż badacze stawiają pytanie, czy te dwa syndromy zaburzeń związane są z różnymi etiologicznie czynnikami, a w konsekwencji z różnymi psychologicznie sta­nami. Niektórzy...

FLORA TATR - Zespoły łąk i trawników

W niższych częściach dolin tatrzańskich, a także na przyległych terenach, leżących na fliszu karpackim, pasterska gospodarka stwarzała warunki do wykształcenia się zespołów łąkowych i pastwiskowych. Zmiana tej gospodarki na skutek utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego spowodowała, że zespoły...

Więzadło podkolanowe skośne

Więzadło podkolanowe skośne (ligamentum popliteum obli-ąuum) wzmacnia ścianę tylną torebki stawowej. Tworzy ono część dna dołu podkolanowego; na nim leży tętnica podkolanowa.

Mięsień podkolanowy

podkolanowy działa na staw kolanowy. podkolanowy jest przykryty po stronie tylnej m.

Zawartość dołu podkolanowego

Przyśrodkowo i nieco głębiej od nerwu leży żyła podkolanowa, a jeszcze głębiej i bardziej przyśrodkowo znajduje się tętnica podkolanowa. Warstwa tkanki tłuszczowej (grubości 1—1,5 cm) oddziela tętnicę podkolanową od powierzchni podkolanowej kości udowej i od tylnego obwodu torebki stawu kolanowego.

Tętnica wątrobna właściwa

Tętnica wątrobna właściwa (a. hepatica propria) gałąź t. wątrobnej (wspólnej) od t. trzewnej wstępuje do wnęki między żyłą wrotną a przewodem wątrobnym nieco na lewo od tego ostatniego. Dzieli się ona na dwie gałęzie, na gałąź lewą, która dochodzi do płata lewego i dłuższą prawą...

Tętnice segmentowe płuca

Oskrzelom segmentowym odpowiadają tętnice segmentowe, które w zasadzie mają takie same nazwy jak one. Początek ich jest jednak bardzo zmienny, często tętnice segmentowe jako takie nie występują, a zastępują je ich odgałęzienia, tętnice podsegmentowe odcłiodzące wtedy samodzielnie z prawej czy...

Zatoka tętnicy szyjnej

Zatoka tętnicy szyjnej (sinus caroticus). Górny odcinek t. szyjnej wspólnej przeważnie jest wyraźnie poszerzony i dlatego też otrzymał nazwę opuszki albo zatoki t. szyjnej. Poszerzenie to obejmuje zwykle również odcinek początkowy t. szyjnej wewnętrznej, rzadziej t. szyjnej zewnętrznej. Główne...

ZESPOLENIA TĘTNICY SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ

Niezależnie od połączeń między gałęziami t. szyjnej wewnętrznej (np. łuki powiekowe), wytwarza ona zespolenia: 1) z tętnicą strony przeciwległej za pośrednictwem koła tętniczego mózgu oraz t. nadbloczkowej; 2) z t. szyjną zewnętrzną za pośrednictwem połączeń między: a) t. twarzową a t...

Tętnica podniebienna

T. podniebienna wstępująca (a. palalina ascenderis). Jest to mała gałąź często odchodząca od t. gardłowej wstępującej lub szyjnej zewnętrznej. Tętnica biegnie na m. rylcowo-gardłowym, następnie z n. językowo-gardłowym między m. rylcowo-gardłowym a rylcowo-językowym, później na zwieraczu...

Tętnica piersiowa wewnętrzna

Mniej więcej tej samej grubości co t. kręgowa odchodzi ona z dolnego obwodu części wstępującej t. podobojczykowej, tak jak tamta prawie pod prostym kątem. Początek jej leży w pobliżu brzegu przyśrodkowego m. pochyłego przedniego, mniej więcej w tej samej odległości od niego co t. kręgowej. Nad...

Tętnica jajnikowa.

Przebieg pierwszej, lędźwiowej części tętnicy jest taki sam jak t. jądrowej. Dopiero po skrzyżowaniu (od przodu) początkowego odcinka naczyń biodrowych zewnętrznych różni się od przebiegu t. jądrowej, wstępując do miednicy małej. Tutaj t. jajnikowa biegnie w więzadle wieszadłowym jajnika...

Tętnica krezkowa dolna położenie

W odcinku górnym tętnica leży zaotrzewriowo, biegnąc ku dołowi i wr stronę lewą; na poziomie wzgórka, skręcając przyśrodkowo, wstępuje ona w nasadę krezki okrężnicy esowatej; położenie to utraca, kończąc się w przejściu w t. odbytniczą górną.

Ku tyłowi tętnica przylega wpierw do aorty...

Tętnica cewki moczowej

T. cewki moczowej  jest naczyniem cieńszym od poprzedniej; z t. sromowej wewnętrznej odchodzi około 2,5 cm bardziej do przodu od t. opuszki. Kieruje się ona do przodu, ku dołowi oraz przyśrodkowo i wnika do ciała gąbczastego prącia w okolicy, gdzie łączą się z sobą obie odnogi prącia. W ciele...

Położenie tętnicy biodrowej zewnętrznej

Do przodu tętnicę przykrywa otrzewna; pod otrzewną tętnica wytwarza podłużną wyniosłość. Wiotka tkanka łączna podotrzewnówa położona między naczyniem a otrzewną umożliwia łatwe oddzielenie otrzewnej. Poprzez otrzewną po stronie prawej przylega koniec jelita krętego, a nieraz nawet wyrostek...

Przebieg, położenie tętnicy nadbrzusznej dolnej

T. nabrzuszna dolna biegnie wpierw skośnie przyśrodkowo, następnie kieruje się stromo ku górze. Leży ona z początku ku tyłowi od więzadła międzydołkowego, przyśrodkowo od pierścienia pachwinowego głębokiego; w tym miejscu krzyżuje ją od góry nasieniowód (u kobiety więzadło obłe macicy) przed...

Rozkład gałęzi tętnicy podkolanowej

podkolanowa oddaje szereg gałęzi zaopatrujących staw kolanow. podkolanowa wysyła również naczynia mięśniowe: górne z bliższej części tętnicy oraz dolne, tt.