Zespół usidlenia tętnicy podkolanowej

Czytaj Dalej

Tętnica podkolanowa

Jest ona zarówno drogą komunikacyjną prowadzącą prąd krwi do podudzia, jak tętnicą odżywczą przeznaczoną do zaopatrzenia okolicy kolana, jego stawu oraz ścian dołu podkolanowego.

Położenie tętnicy podkolanowej

Podłoże tętnicy w dole podkolanowym tworzy u góry powierzchnia podkolanowa kości udowej, poniżej ściana tylna torebki stawu kolanowego wzmocniona więzadłem podkolanowym skośnym, w dolnej części m.

Rozkład gałęzi tętnicy podkolanowej

podkolanowa oddaje szereg gałęzi zaopatrujących staw kolanow. podkolanowa wysyła również naczynia mięśniowe: górne z bliższej części tętnicy oraz dolne, tt.

Tętnica podkolanowa

Biegnie najgłębiej w dole podkolanowym. Tętnica podkolanowa przebiega między ścianą torebki stawu kolanowego, a głowami mięśnia brzuchatego łydki.

Zespoły łuku tętnicy głównej

W obrębie łuku tętnicy głównej zmiany miażdżycowe mają tendencje do umiejscawiania się w miejscach odejścia dużych tętnic. Zwężenie lub zamknięcie światła tętnic w miejscu ich odejścia od łuku aorty może być przyczyną pojawienia się objawów mózgowych z zakresu unaczynienia tętnic szyjnych...

TASK FORCE 57 - zespół operacyjny

Zespół operacyjny pod dowódz­twem adm. Bruce'a Frasera, w którego skład weszły okręty z brytyjskiej Floty Pacyfiku (Task Force 112 i Fleet Train - zespołu na­prawczego i zaopatrzeniowego, oraz Task Force 113), działał na wodach Oceanu Spokojnego od marca do sierpnia 1945 r. jako część amery­kańskiej V...

TASK FORCE 58 - zespół operacyjny

Główny amerykański zespół uderze­niowy dowodzony przez kontradm. Marca *Mitschera (nazwany TF 38 po przemianowaniu V floty na III flotę pod dowództwem wiceadm. Williama *Halseya), utworzony w marcu 1943 r. W styczniu 1944 r. składał się z 4 grup operacyjnych (task groups), których trzon stano­wiło 12...

TASK FORCE 58 - zespół operacyjny

Główny amerykański zespół uderze­niowy dowodzony przez kontradm. Marca *Mitschera (nazwany TF 38 po przemianowaniu V floty na III flotę pod dowództwem wiceadm. Williama *Halseya), utworzony w marcu 1943 r. W styczniu 1944 r. składał się z 4 grup operacyjnych (task groups), których trzon stano­wiło 12...

STYLE KIEROWNIA ZESPOŁAMI PRACOWNIKÓW.

 

Każdy szef realizuje jakiś styl kierowania. Istnieje szereg klasyfikacji stylów kierowania i do najbardziej trafnej, ale uproszczonej należy podział na:

1)Kierowanie autokratyczne- polega na jednoosobowym narzucaniu swojej decyzji bez konsultacji. Kierownik autokrata nie znosi sprzeciwów i odmiennych...

Zespół depresyjny - obszary zaburzonego funkcjonowania

- zaburzenia psychiczne w różnej postaci - zaburzenia emocjonalne, społeczne, poznawcze

- zaburzenia motoryczne - człowiek nie ma ochoty wstać, albo siedzi, leży, nie wie w jakim kierunku zmierza, idzie po coś i wraca, ma trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową -

zaburzenia...

Zespól tzw. objawów somatycznych w depresji

1. utrata zainteresowań przyjemnością i obniżenie zdolności do jej przeżywania (człowiek nie ma przyjemności zjedzenia, mycia - z tych przyjemności, których dostarcza mu ciało)

2. zobojętnienie (jest to typowo psychiczny symptom, ale wyraża się on w somatyce)

3. przedwczesne budzenie się rano...

Umiejętne prowadzenie zespołu sportowego. Typowe zjawiska występujące w grupie zawodników

Grupa społeczna to co najmniej trzy osoby połączone względnie trwałymi więziami społecznymi powstałymi na podłożu odczuwanych i uświadamianych wspólnych potrzeb, wartości i interesów, których treści wyznaczają specyfikę i odrębność danej grupy od innych. Grupa społeczna to zbiorowość, która...

Podział zaburzeń afatycznych (syndromy afazji) - Mieszana afazja transkorowa (tzw. zespół izolowanego pola mowy)

Pojawia się, gdy następuje odizolowanie obszaru mowy od pozostałych części kory, najczęściej wskutek zespołu niedokrwiennego w dystalnych częściach tętnicy środkowej. Pacjenci mają osłabioną fluencję słowną, występują wyraźne echolalia. Mowa spontaniczna ulega zakłóceniu, występują...

Zagadnienia polityki personalnej w administracji - Układ stosunków wewnętrznych zespołu pracowniczego

Potrzeba rozważenia tych powiązań społecznych wynika z przyjęcia za prawidłowe stwierdzeń socjologii:

1. Istnieje zbieżność między odczuciami psychologicznymi pracownika a wydajnością jego pracy.

2. Istnieje zbieżność między wydajnością pracy a klimatem pracy, w którym tą pracę wykonuje.

3...

Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - RIO: instytucja, jako zorganizowany zespół ludzi

W tym paragrafie chciałabym przybliżyć izbę z bardziej ludzkiego punktu widzenia, tzn. przedstawić instytucję tą, jako ludzi ją kreujących, od których zależy prawdziwy obraz i organizacja każdej (a jest ich w Polsce przecież 17)  Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Tworząc w 1992 roku izby obrachunkowe...

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Zespoły otępienne

Otępienie jest charakterystycznym zespołem zaburzeń spowodowanych chorobą mózgu, która ma zazwyczaj charakter przewlekły lub postępujący, zaburzone są tutaj wyższe funkcje korowe ( pamięć, orientacja, myślenie, rozumienie, liczenie, zdolności uczenia się)

Uszkodzenie funkcji poznawczych zwykle idzie...

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Psychozy wieku starczego (zespoły urojeniowe, schizofrenia o późnym początku, parafrenia)

Jest to grupa zaburzeń psychicznych o bardzo zróżnicowanym obrazie klinicznym, niejednorodnym przebiegu. Mamy tu do czynienia z występowaniem omamów słuchowych, wzrokowych, interpretacji urojeniowych, i urojeń prześladowczych. Chorzy często mają urojenia prześladowcze, skarżą się na swoich opiekunów...

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Zespoły nerwicowe (ryzyko samobójstw u osób starszych)

Psychopodobne zaburzenia czynnościowe o zróżnicowanym obrazie Zaburzenia te są niewidoczne dla oka.

Zespoły nerwicowe przyczyny:

dają znać w rozmowach - nadmierne obawy przed śmiercią

pewne cechy osobowości, które odnajdujemy przed chorobą

utrata znaczących osób w rodzinie...

Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi

W pedagogice specjalnej nie w pełni uświadamiany jest fakt jak bardzo podobnie mogą się objawiać, szczególnie u małych dzieci, różne jednostki chorobowe czy syndromy zaburzeń. Dążąc do zapewnienia spójności wy­kładu, wybrano te zespoły, które we wczesnym okresie rozwoju dziecka są najbardziej do...