Zespół maniakalny

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

[a.], Zbiory dokumentów i akt dotyczących Kościoła; archiwa administrowane przez Kościół.

I. DZIEJE 

1. Wiek XII-XVIII — Na wzór centrali rzym. oraz diecezji i zakonów starszych krajów chrzęść także Kościół w Polsce posiadał od najdawniejszych czasów własne a. przechowywane w katedrach, klasztorach...

Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi - Zespół Aspergera

Dzieci, u których występuje zespół Aspergera, manifestują wiele zacho­wań bardzo podobnych do reakcji dziecka autystycznego. Toteż badacze stawiają pytanie, czy te dwa syndromy zaburzeń związane są z różnymi etiologicznie czynnikami, a w konsekwencji z różnymi psychologicznie sta­nami. Niektórzy...

FLORA TATR - Zespoły łąk i trawników

W niższych częściach dolin tatrzańskich, a także na przyległych terenach, leżących na fliszu karpackim, pasterska gospodarka stwarzała warunki do wykształcenia się zespołów łąkowych i pastwiskowych. Zmiana tej gospodarki na skutek utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego spowodowała, że zespoły...

Model Belbina

Diagnoza ról zespołowych dostarcza cennej informacji o specyfice funkcjonowania poszczególnych osób w zespole jak również całego zespołu, będącego mozaiką różnorodnych ról zespołowych i kompetencji (naturalnych predyspozycji). Diagnoza ról może być wykorzystana w celu: budowania nowego...

Zarządzanie ludźmi w zespole

Charakterystyka

Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie (project human resource management) - obejmuje procesy wymagane do zapewnienia możliwie najbardziej efektywnego wykorzystania ludzi zaangażowanych w realizację projektu. Dotyczy to wszystkich interesariuszy projektu: sponsorów, klientów, partnerów...

Rala stymulacji rozwoju u dzieci z zespołem Downa

Termin „rozwój” występuje w terminologii wielu różnych nauk, często jest używany w mowie potocznej. Mówi się np. o rozwoju społeczno - historycznym, gospodarczym czy kulturowym, o rozwoju różnych organizmów żywych. Najogólniej termin „rozwój” przedstawia Mała Encyklopedia Powszechna jako „długotrwały proces ukierunkowanych zmian, w których można wyróżnić następujące po sobie etapy przemian (faz rozwojowych) danego obiektu, wykazujące różnicowanie się ...

Psychologia w wychowaniu fizycznym i sporcie.

PRACA KONTROLNA Przedmiot: Psychologia Specjalność: Wychowanie Fizyczne z Odnową Biologiczną (zaoczne) Temat: Psychologia w wychowaniu fizycznym i sporcie. MATEUSZ PRUSAK Psychologia w wychowaniu fizycznym i sporcie 1. Wstęp 2. Wizualizacja i rola wyobrażeń w sporcie. 3. Zdolność koncentracji uwagi w różnych dyscyplinach sportowych. 4. Umiejętne prowadzenie zespołu sportowego. Typowe zjawiska psychologiczne występujące w ...

Zespół Downa

Zanim przedstawię w pełni ten termin, wrócę do historii powstania zespołu Downa. Pierwszą osobą, która zwróciła uwagę na odmienność dzieci z zespołem Downa od innych upośledzeń umysłowych był J. E Esquior. Miało to miejsce w 1838 r. Kolejną osobą, która zajęła się tym zagadnieniem był Suquin w 1844r. Natomiast autorem pierwszej opublikowanej pracy dotyczącej zespołu Downa był Longdon Down. Opisał on dwanaście cech wyglądu fizycznego charakterystycznego dla tego ...

Style kierowania a sukces

I. Wprowadzenie Jaki ma wyglądać menedżer XXI wieku? Czy powinien to być charyzmatyczny lider, wytyczający nowe drogi rozwoju firmy, czy raczej twardy administrator? A może konstruktor procesów? Teorie zarządzania, wbrew pozorom, znają wiele odpowiedzi na to pytanie. Ciągłe zmiany współczesnej gospodarki powodują także zmiany struktur organizacyjnych, stanowisk oraz form pracy. Ważna rolę odgrywa kadra kierownicza- dziś nie tylko nadzoruje pracowników lecz musi także ...

Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa

Poza omówionymi powyżej elementami anatomicznymi w obrębie kręgosłupa wyróżnia się ponadto pewne umowne zespoły czynnościowe.

Pomimo że nie są one typowymi jednostkami anatomicznymi, wyodrębniono je ze względów praktycznych, celem właściwego zrozumienia czynności kręgosłupa i jego biomechaniki...

Jak zmniejszyć monotonią pracy w zespole?

Celem proponowanego ćwiczenia jest wskazanie metod eliminowania monotonii pracy w celu zapewnienia indywidualnemu pracownikowi poczucia, że rzeczywiście wykonuje coś innego lub inaczej.

Metodą najczęściej stosowaną jest rotacja pracy w zespole, czyli zmiana stanowisk pracy co kilka dni lub godzin...

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM

Katzenbach i Smith w książce The Wisdom of Teams (1993) dokonali na podstawie szeroko zakrojonych badań kilkudziesięciu zespołów pracowniczych rozróżnienia między zespołami i grupami roboczymi, a następnie - przyjmując kryterium efektywności - podzielili zespoły na pseudozespoły, zespoły...

Podniecenie maniakalne

W postępowaniu z pacjentem maniakalnym lekarz nie powinien reagować dystansem zawodowym czy nietolerancją, bo zwiększa to zazwyczaj rozdrażnienie pacjenta i pro-wokacyjność. Plan leczenia, miejsce, rodzaj środka, dawki ustala ostatecznie dla pacjenta maniakalnego psychiatra.

BISMARCK - okręt

Niemiecki pancernik, zamówiony w 1935 r. w hamburskiej stoczni, oficjalnie miał wyporność 35 000 t, a więc zgodną z postanowieniami międzynarodowych traktatów, któ­rych sygnatariuszem były Niemcy. W rzeczywistości wyporność okrę­tu przekroczyła 40 000 t. Zaletami nowego pancernika były duża...

Proces sprzedaży i jego organizacja

Rosnąca konkurencja na zróżnicowanym rynku powoduje, że przedsiębiorstwamają coraz większe problemy ze zbytem swoich produktów. Obniżenie kosztówprodukcji nie zawsze rozwiązuje te problemy. Oferowanie dobrego produktu pokonkurencyjnej cenie bez umiejętności sprzedaży - to za mało.

W organizacji...

Specyfika zasobów ludzkich organizacji

 

Specyfika ta przejawia się w dwóch podstawowych kwestiach, odróżniających zasoby ludzkie od pozostałych zasobów:

optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie,

sposobie w jaki człowiek staje się zasobem przedsiębiorstwa.

Ad.1. Optymalizacja wykorzystania rzeczowych i...

Analiza SWOT.

 

Jest to podstawowa metoda. Musimy w niej sporządzić listy szans i zagrożeń, które mogą pojawić się w otoczeniu i atutów, czyli mocnych i słabych stron organizacji. Można sporządzać analizę SWOT jako samą analizę SWOT, natomiast jeśli jest ona wynikiem systematycznie prowadzonej analizy...

STYLE KIEROWNIA ZESPOŁAMI PRACOWNIKÓW.

 

Każdy szef realizuje jakiś styl kierowania. Istnieje szereg klasyfikacji stylów kierowania i do najbardziej trafnej, ale uproszczonej należy podział na:

1)Kierowanie autokratyczne- polega na jednoosobowym narzucaniu swojej decyzji bez konsultacji. Kierownik autokrata nie znosi sprzeciwów i odmiennych...

Stany maniakalne i depresyjne

Osoby maniakalne ubierają się elegancko, w robiące wrażenie, choć dość krzykliwe ubiory, wyglądają szczególnie dobrze i na bardzo zadowolone z siebie, są uśmiechnięte i żwawe, mają donośny, pewny siebie głos o mocnej wyrazistej barwie.

Umiejętne prowadzenie zespołu sportowego. Typowe zjawiska występujące w grupie zawodników

Grupa społeczna to co najmniej trzy osoby połączone względnie trwałymi więziami społecznymi powstałymi na podłożu odczuwanych i uświadamianych wspólnych potrzeb, wartości i interesów, których treści wyznaczają specyfikę i odrębność danej grupy od innych. Grupa społeczna to zbiorowość, która...