Zespół Zależności Alkoholowej

Zespół Zależności Alkoholowej (skrót ZZA) – jednostka chorobowa równoważna merytorycznie z uzależnieniem od alkoholu klasyfikowanym jako F10 w ICD-10; nazwa niepoprawna w świetle obowiązującej klasyfikacji ICD-10.

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

[a.], Zbiory dokumentów i akt dotyczących Kościoła; archiwa administrowane przez Kościół.

I. DZIEJE 

1. Wiek XII-XVIII — Na wzór centrali rzym. oraz diecezji i zakonów starszych krajów chrzęść także Kościół w Polsce posiadał od najdawniejszych czasów własne a. przechowywane w katedrach, klasztorach...

Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi - Zespół Aspergera

Dzieci, u których występuje zespół Aspergera, manifestują wiele zacho­wań bardzo podobnych do reakcji dziecka autystycznego. Toteż badacze stawiają pytanie, czy te dwa syndromy zaburzeń związane są z różnymi etiologicznie czynnikami, a w konsekwencji z różnymi psychologicznie sta­nami. Niektórzy...

FLORA TATR - Zespoły łąk i trawników

W niższych częściach dolin tatrzańskich, a także na przyległych terenach, leżących na fliszu karpackim, pasterska gospodarka stwarzała warunki do wykształcenia się zespołów łąkowych i pastwiskowych. Zmiana tej gospodarki na skutek utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego spowodowała, że zespoły...

Niezależność banku centranego - referat

Według Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym państwa, ma wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej; odpowiada za wartość polskiego pieniądza; zarysowano zasady działania Rady Polityki Pieniężnej (Ustawa o NBP – z dnia 29 sierpnia 1997 r.). 1. Działalność Narodowego Banku Polskiego Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w ...

Decyzja administracyjna. Zezwolenie na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

OPIS PROCEDURY:  wnioskodawca składa w sekretariacie urzędu wniosek do Prezydenta Miasta Elbląg o wydania zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych  wszczęcie przez urząd postępowania - zasięgnięcie opinii Komendy Miejskiej Policji , - wizja w terenie, - przedstawienie wniosku na posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu uzyskania opinii  wszczęcie postępowania administracyjnego ...

Problemy alkoholowe

Za Państwową Agencją Zwalczania Problemów Alkoholowych można podać, że te zjawiska to: - samozniszczenia osób nadmiernie pijących - uszkodzenia w rozwoju psychofizycznym u pijącej młodzieży - szkody występujące u członków rodzin z problemem alkoholowym - dezorganizacji alkoholowej pracy - środowiska bezrobotnych - naruszeń prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe - naruszeń prawa w związku z handlem napojami alkoholowymi.

Alkoholizm i jego profilaktyka

W ramach Fundacji działa także Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej - placówka prowadząca szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych grup zawodowych (członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników pomocy społecznej, kuratorów, policjantów, pracowników podstawowej opieki zdrowotnej) zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Notatka z lektury "Wychowanie moralne w zespole" Heliodor Muszyński

„Wychowanie moralne w zespole” H. Muszyński Wychowanie moralne ↓ proces polega na stopniowym wdrażaniu jednostki do zachowań pożądanych z punktu widzenia norm uznawanych w obrębie określonej społeczności • umiejętności i gotowości postępowania z regułami moralnymi • gotowośc i zdolnośc do współpracy wychowanie moralne → wychowanie społeczne Społeczne zachowanie się jednostki ------- punkt wyjścia PRZEDMIOTEM wychowania ...

Rala stymulacji rozwoju u dzieci z zespołem Downa

Termin „rozwój” występuje w terminologii wielu różnych nauk, często jest używany w mowie potocznej. Mówi się np. o rozwoju społeczno - historycznym, gospodarczym czy kulturowym, o rozwoju różnych organizmów żywych. Najogólniej termin „rozwój” przedstawia Mała Encyklopedia Powszechna jako „długotrwały proces ukierunkowanych zmian, w których można wyróżnić następujące po sobie etapy przemian (faz rozwojowych) danego obiektu, wykazujące różnicowanie się ...

Zespół Downa

Zanim przedstawię w pełni ten termin, wrócę do historii powstania zespołu Downa. Pierwszą osobą, która zwróciła uwagę na odmienność dzieci z zespołem Downa od innych upośledzeń umysłowych był J. E Esquior. Miało to miejsce w 1838 r. Kolejną osobą, która zajęła się tym zagadnieniem był Suquin w 1844r. Natomiast autorem pierwszej opublikowanej pracy dotyczącej zespołu Downa był Longdon Down. Opisał on dwanaście cech wyglądu fizycznego charakterystycznego dla tego ...

Leczenie uzależnienia od alkoholu w Polsce.

uszkodzenia nerwów obwodowych, encefalopatia alkoholowa, padaczka alkoholowa, alkoholowy zanik móżdżku, majaczenie drżenne (delirium tremens) – trwa do 7 dni, charakteryzuje się zaburzeniami orientacji, lękiem, omamami, zwykle mikrohalucynacjami, halucynoza alkoholowa, zespół Korsakowa (występują objawy otępienia, konfabulacje, towarzyszy im zapalenie wielonerwowe), obłęd zazdrości (zespół Otella), urojenia patologiczne itp.

Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym - esej

Żyjąc w rodzinie z problemem alkoholowym dzieci uczą się, że nie można się opierać na dorosłych, ponieważ są niepewni. Sztander- „Poza kontrolą” Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Warszawa 1997.

Style kierowania a sukces

I. Wprowadzenie Jaki ma wyglądać menedżer XXI wieku? Czy powinien to być charyzmatyczny lider, wytyczający nowe drogi rozwoju firmy, czy raczej twardy administrator? A może konstruktor procesów? Teorie zarządzania, wbrew pozorom, znają wiele odpowiedzi na to pytanie. Ciągłe zmiany współczesnej gospodarki powodują także zmiany struktur organizacyjnych, stanowisk oraz form pracy. Ważna rolę odgrywa kadra kierownicza- dziś nie tylko nadzoruje pracowników lecz musi także ...

Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa

Poza omówionymi powyżej elementami anatomicznymi w obrębie kręgosłupa wyróżnia się ponadto pewne umowne zespoły czynnościowe.

Pomimo że nie są one typowymi jednostkami anatomicznymi, wyodrębniono je ze względów praktycznych, celem właściwego zrozumienia czynności kręgosłupa i jego biomechaniki...

Jak zmniejszyć monotonią pracy w zespole?

Celem proponowanego ćwiczenia jest wskazanie metod eliminowania monotonii pracy w celu zapewnienia indywidualnemu pracownikowi poczucia, że rzeczywiście wykonuje coś innego lub inaczej.

Metodą najczęściej stosowaną jest rotacja pracy w zespole, czyli zmiana stanowisk pracy co kilka dni lub godzin...

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM

Katzenbach i Smith w książce The Wisdom of Teams (1993) dokonali na podstawie szeroko zakrojonych badań kilkudziesięciu zespołów pracowniczych rozróżnienia między zespołami i grupami roboczymi, a następnie - przyjmując kryterium efektywności - podzielili zespoły na pseudozespoły, zespoły...

BISMARCK - okręt

Niemiecki pancernik, zamówiony w 1935 r. w hamburskiej stoczni, oficjalnie miał wyporność 35 000 t, a więc zgodną z postanowieniami międzynarodowych traktatów, któ­rych sygnatariuszem były Niemcy. W rzeczywistości wyporność okrę­tu przekroczyła 40 000 t. Zaletami nowego pancernika były duża...

Chłop i wieś w znanych utworach XIX i początku XX wieku.

Na przełomie XIX i XX wieku we wszystkich dziedzinach życia polskiego przenikało głębokie niezadowolenie z panujących stosunków społeczno – politycznych i kulturalnych.

Niektórzy poeci i pisarze skupili swe zainteresowania na osobistych przeżyciach i nastrojach oraz problemach moralnych. Inni, choć...

Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym

Diagnostyka resocjalizacyjna – jest dyscypliną naukową zajmującą się stawianiem trafnych i rzetelnych diagnoz na użytek wychowania resocjalizującego osób wadliwie przystosowanych społecznie.

Diagnoza – to rozpoznanie stanu nieprzystosowania społecznego jednostki, jego opis, wyjaśnienie przyczynowe lub...

Specyfika zasobów ludzkich organizacji

 

Specyfika ta przejawia się w dwóch podstawowych kwestiach, odróżniających zasoby ludzkie od pozostałych zasobów:

optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie,

sposobie w jaki człowiek staje się zasobem przedsiębiorstwa.

Ad.1. Optymalizacja wykorzystania rzeczowych i...