Zespół Pieśni Dawnej "Fresca Voce" w Bydgoszczy

Czytaj Dalej

„Mądrość i prawda są tarczą człowieka” – filozofia życiowa J. Kochanowskiego w Pieśniach

W 1586 roku w Drukarni Łazarzowej w Krakowie ukazało się pierwsze wydanie Pieśni Jana Kochanowskiego. W tych pisanych prawie przez całe życie utworach poeta zawarł swą filozofię życiową. Uwagę skupił przede wszystkim na sprawach ziemskich, dotyczących życia ludzkiego. Kochanowski w Pieśniach...

„Jak żyć?” Omów pieśni J. Kochanowskiego, które są odpowiedzią poety – humanisty na to pytanie.

 

Pieśń jako klasyczny typ wiersza lirycznego ukształtowała się jeszcze w starożytności. Odznaczały się różnorodnością pod względem tematu, postawy filozoficznej, stylu, tonacji i metryki. W epoce renesansu najwybitniejszym dziełem inspirowanym twórczością Horacego były „Pieśni” Jana...

Filozofia życiowa zaprezentowana w "Pieśniach" J. Kochanowskiego

To uwielbienie Boga w naturze jest uczuciem bardzo dawnym (psalmy biblijne, literatura starożytna).

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

: Archiwum Głównym Akt Dawnych (AGAD) w Warszawie, WAP w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie (m. WAP w Bydgoszczy, OT w Toruniu posiada akta Konsystorza Foralnego Starogardzkiego w diecezji włocł.

Renesans w muzyce polskiej - Pieśń w 2. połowie XVI wieku

W dawnej Polsce Melodie na Psałterz polski były pierwszym i jedynym tak obszernym zbiorem utworów jednego kompozytora do tekstów w języku narodowym.

Refleksja nad życiem i śmiercią we fraszkach i pieśniach Jana Kochanowskiego

Antropocentryzm i humanizm doby odrodzenia wyzwoliły w literaturze, a zwłaszcza w poezji, nurt autobiograficzny, nurt liryki osobistej o nastawieniu indywidualnym, nawet autentycznym. Podziw dla geniuszu ludzkiego, dla wszelkich talentów i działań twórczych, spowodował, że artyści czują się wyżsi nad...

„Moja pieśń wieczorna”

 

„Moja pieśń wieczorna” – rodzaj spowiedzi podmiotu lirycznego i pogodzenie się z Bogiem. Na początku hymnu i zakończenia poeta nawiązuje do wierzeń starożytnych gnastyków, którzy nauczali, iż dusze ludzkie istniały wraz z nie stworzonym przedwiecznym Bogiem nim nastąpił akt stworzenia, Bóg siłą...

Renesansowy ideał życia szlacheckiego w „Żywocie człowieka poczciwego” M.Reja i „Pieśni świętojańskiej o Sobótce” J. Kochanowskiego

„Żywot człowieka poczciwego” przedstawia jakby cztery fazy życia człowieka, - od wiosny poprzez lato i jesień aż do zimy. Człowiek przeistacza się z dziecka w młodzieńca i dojrzałego męża, wreszcie w starca który spokojnie bez trosk czeka na koniec swego żywota. Rej w tym utworze zawiera sugestie jak...

Pytanie o sens życia w pieśniach J. Kochanowskiego

Pieśń jest gatunkiem liryki, jej korzenie sięgają aż do antyku.

Kochanowski pisał pieśni przez około dwadzieścia lat swego dojrzałego życia głównie w okresie dworskim ale także i w Czarnolesie. „Czego chcesz od nas Panie” jest manifestem religijnym, a zarazem manifestem filozofii humanistycznej. Ma...

Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi - Zespół Aspergera

Dzieci, u których występuje zespół Aspergera, manifestują wiele zacho­wań bardzo podobnych do reakcji dziecka autystycznego. Toteż badacze stawiają pytanie, czy te dwa syndromy zaburzeń związane są z różnymi etiologicznie czynnikami, a w konsekwencji z różnymi psychologicznie sta­nami. Niektórzy...

FLORA TATR - Zespoły łąk i trawników

W niższych częściach dolin tatrzańskich, a także na przyległych terenach, leżących na fliszu karpackim, pasterska gospodarka stwarzała warunki do wykształcenia się zespołów łąkowych i pastwiskowych. Zmiana tej gospodarki na skutek utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego spowodowała, że zespoły...

OSJANIZM

OSJANIZM, zjawisko lit. w 2 poł. XVIII i pocz. XIX w. polegające na nawiązywaniu - bezpośrednio lub za pośrednictwem rychło wytworzonych konwencji i stereotypów - do upodobań tematycznych, atmosfery poet., konstrukcji bohaterów i cech kompozycyjno-stylistycznych tzw. pieśni Osjana; wyd. one zostały 1760-73...

ROKSOLANKI, cykl 70 utworów lirycznych Sz. Zimorowica

ROKSOLANKI, cykl 70 utworów lirycznych Sz. Zimorowica, wyd. w Krakowie 1654 przez jego brata, Józefa Bartłomieja, pt. R., to jest Ruskie panny, na weselu B.Z. z K.D., R.P. 1629 dnia 28 lutego we Lwowie wprowadzone, a teraz światu świeżo pokazane. Cykl ten, dzieło gasnącego 20-letniego poety, mówiącego o...

PIEŚŃ

Lit. najstarszy i najpopularniejszy gatunek poezji lirycznej, ściśle związany z muzyką w pieśni ludowej, luźno zaś a. wcale w pieśni literackiej (Horacy, Kochanowski).

Tradycja lit. wykształciła wiele gatunków pieśni, jak pieśni biesiadne, taneczne, powitalne i pożegnalne, miłosne, poranne i...

Model Belbina

Diagnoza ról zespołowych dostarcza cennej informacji o specyfice funkcjonowania poszczególnych osób w zespole jak również całego zespołu, będącego mozaiką różnorodnych ról zespołowych i kompetencji (naturalnych predyspozycji). Diagnoza ról może być wykorzystana w celu: budowania nowego...

Zarządzanie ludźmi w zespole

Charakterystyka

Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie (project human resource management) - obejmuje procesy wymagane do zapewnienia możliwie najbardziej efektywnego wykorzystania ludzi zaangażowanych w realizację projektu. Dotyczy to wszystkich interesariuszy projektu: sponsorów, klientów, partnerów...

GLOGER ZYGMUNT

spotykanew źródłach hist, z p o d a n i em daty i pisowni), a także Budownictwodrzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (I-II,Wwa 1907-09).

Franciszek Karpiński - Sielanki i pieśni miłosne

Widok smutnej teraźniejszości rodził w wielu sercach polskich tęsknotę do dawnych czasów, kiedy to Polska należała do najpotężniejszych państw na świecie.

Geneza hymnu polskiego

Po zawarciu traktatu w Tylży poprawiono dawniejszą przedostatnią zwrotkę, dając jej brzmienie: „Mówił ojciec do swej Basi, cały rozpłakany”. Ze słowami hymnu narodowego na ustach mieli walczyć, zwyciężać i ginąć bohaterowie nie tak dawno minionych czasów.

Rala stymulacji rozwoju u dzieci z zespołem Downa

Termin „rozwój” występuje w terminologii wielu różnych nauk, często jest używany w mowie potocznej. Mówi się np. o rozwoju społeczno - historycznym, gospodarczym czy kulturowym, o rozwoju różnych organizmów żywych. Najogólniej termin „rozwój” przedstawia Mała Encyklopedia Powszechna jako „długotrwały proces ukierunkowanych zmian, w których można wyróżnić następujące po sobie etapy przemian (faz rozwojowych) danego obiektu, wykazujące różnicowanie się ...