Zespół Hakima-Adamsa

Czytaj Dalej

Pojęcia z turystyki.

1.Wyjaśnij następujące pojęcia: turystyka - jest zjawiskiem przestrzennym, należy poznac zagospodarowanie turystyczne tej przestrzeni, stanowi przedmiot badań różnych dyscyplin (politologia, geografia, ekonomia, urbanistyka (...)). Jest to specyficzny rodzaj migracji ludności, gałąź ekonomiki, sposób spędzania wolnego czasu w miejscu nie związanym ze stałym miejscem zamieszkania. Jest zjawiskiem psychologicznym, gdzie człowiek jest podmiotem podróżowania. Jest zjawiskiem ...

Blok zatokowo-przedsionkowy

Niemiarowość ta objawia się długimi przerwami w czynności serca wskutek wypadania skurczów. Za mechanizm wypadnięcia skurczu przyjmuje się blok włókien przedsionkowych otaczających węzeł zatokowo--przedsionkowy, wskutek czego pobudzenie powstające w tym węźle nie może się rozprzestrzenić i...

Leki stosowane w zaburzeniach przewodnictwa i rytmu serca

Postępowanie lecznicze w przypadkach zwolnionej czynności komór serca wywołanych przedawkowaniem glikozydów naparstnicy.

Samoistne przypadki zwolnionej czynności komór serca występują najczęściej na tle zaawansowanego bloku przedsionkowo-ko-morowego (II i III0), rzadziej na tle tzw. zespołu chorej zatoki...

Elektrostymulacja serca stała

(ielectrostimulatio cordis continua, per-manent cardiac pacing); metoda leczenia elektrostymulacja serca przez wszczepienie na stałe układu stymulującego. Wskazania do e.s.s. mogą być lecznicze, związane z aktualnymi zaburzeniami rytmu, lub profilaktyczne, wynikające z przewidywanego nasilenia istniejących...

Motywacja pracowników

Charakterystyka

MOTYWACJA to proces regulujący zachowania człowieka tak, aby można było osiągnąć określony wynik. Jest mechanizmem regulującym i uruchamiającym zachowanie danej osoby. To stan wewnętrznego napięcia dążący do działania w ściśle określonym kierunku, mający nieświadomy...

Motywowanie

Termin motywacja rozumiany jest różnie przez różnych autorów. Najczęściej jednak określa się nim czynniki, które nadają energię zachowaniu osobnika i ukierunkowują je, albo stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, W znaczeniu drugim motywacja odnosi się do przeżyć psychicznych człowieka, od których zależy możliwość i kierunek jego aktywności oraz stanowi proces, który steruje czynnościami tak. aby doprowadziły do osiągnięcia określonego ...

Motywowanie pracowników

Termin motywacja rozumiany jest różnie przez różnych autorów. Najczęściej jednak określa się nim czynniki, które nadają energię zachowaniu osobnika i ukierunkowują je, albo stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, W znaczeniu drugim motywacja odnosi się do przeżyć psychicznych człowieka, od których zależy możliwość i kierunek jego aktywności oraz stanowi proces, który steruje czynnościami tak, aby doprowadziły do osiągnięcia określonego ...

Podstawy zarządzania

2. Definicja zarządzania Zestaw działań, (obejmujący planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, motywowanie, kierowanie) skierowany na zasady organizacji i wykonywany z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Kierunek klasyczny , zawiera w sobie pewne zasady takie jak: jedność poleceń (polecenia od jednego zwierzchnika); zasady określające zasięg kontroli, tak aby liczba kontrolujących i kontroli nie przeszkadzała; podział pracy ze ...

Motywowanie w zarządzaniu personelem

W dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się świecie coraz większego znaczenia nabiera praca w grupie. Aby grupa pracowała wydajnie, musi nią ktoś kierować. Nie wszyscy ludzie potrafią jednak sprostać temu zadaniu. Niejednokrotnie zauważamy, że z niektórymi pracuje się dobrze, zaś z innymi praca posuwa się naprzód bardzo opornie, dochodzi do częstych konfliktów. Jest to spowodowane faktem, że nie wszyscy mają jednakową zdolność motywowania innych do pracy. Nie jest to ...

Blok przedsionkowo-komorowy

Rodzaje bloku przedsionkowo-komorowego:

Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia polega na wydłużeniu odstępu PQ powyżej normy, ale przewodzenie bodźców z przedsionków do komór jest zachowane.

Blok przedsionkowo-komorowy 11 stopnia typu periodyki Wenckebacha (lub lv-pn Móhitza P polega na stopniowym...

Nagła śmierć sercowa

{mors subita cardiaca, sudden cardiac death); niespodziewany, nagły zgon spowodowany przyczyną kardiogenną, może wystąpić jako pierwszy objaw —>■ choroby niedokrwiennej serca. Stanowi ok. 80--90% przypadków n.ś. naturalnej. Częstość występowania w populacji ogólnej wynosi 1-2 na tysiąc osób rocznie...