Zbieg przepisów

Zbieg przepisów – sytuacja, gdy sprawca tym samym czynem narusza wiele przepisów ustawy karnej, realizując równocześnie znamiona wielu typów czynów zabronionych. Uznaje się, że sprawca jednym czynem popełnia dwa lub więcej przestępstw, za które zostają wymierzone oddzielne kary. Zbiegiem idealnym objęte jest zachowanie sprawcy stanowiące równocześnie przestępstwo i przestępstwo...

Czytaj Dalej

CO TO JEST ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY? OMÓW KUMULATYWNY I POZORNY ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY

Karę wymierza się w zakresie przewidzianym przez przepis najsurowszy, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środka karnego przewidzianego przez którykolwiek ze zbiegających się przepisów.

Zagadnienia z podstaw prawa (wykłady)

Źródła poznania prawa – informacje o tym co jest treścią prawa, np. dokumenty, akty: 1. kryterium czasu wydania źródła: · źródła poznania prawa, które obowiązuje aktualnie: (dziennik ustaw – oficjalny dziennik promulgacyjny-ogłoszony akt oficjalnie np. dziennik urzędowy, monitor polski, wojewódzkie dzienniki urzędowe, podręczniki, akty, konstytucja, orzecznictwo sądowe · pomniki prawa- np. dziennik ustaw jaka została postanowiona np. 1935 roku, czas, który ...

Podstawy prawa -ściąga

Prawo to zespół (zbiór) norm usankcjonowanych lub wydanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym (jest to zespół uporządkowany w gałęzie prawa, w ramach których niekiedy wyróżnia się mniejsze elementy). Prawo jako uprawnienie -pojęcie to można sprowadzić do słów: mam prawo do czegoś.., do wolności, do pracy, nauki itd. Prawo jako system norm -w tym rozumieniu pojęcia mieszczą się prawa ekonomiczne, budowlane, prawa przyrody, także prawa społeczne.

Prawo Gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE Prawo gospodarcze nie jest wyodrębnione jako prawo. Prawo cywilne reguluje całość obrotu i stosunków cywilno-prawnych. Stosunek cywilno prawny to takie stosunki, które dotyczą praw z zakresu prawa cywilnego. W K.C. zawarte są podstawowe przepisy, a obok szereg przepisów szczegółowych, które regulują stosunki cywilno-prawne. Nie ma tu zasady podrzędności jak to jest w stosunku cywilno-administracyjnym. Kiedyś regulowały to przepisy kodeksu handlowego jako ...

Zakres obowiązywania przepisów prawa

 

Zakres terytorialny – czyli terytorium na którym obowiązuje przepisy prawa. Akty normatywne obowiązują na terytorium danego państwa chyba, że akty określają inaczej. Rozszerzenie – gdy czyn zabroniony jest popełniony na morzu, lądzie i w powietrzu na terytorium innego państwa przez obywatela...

Przepisy unieważniające

W przepisach upoważniających wskazuje się:

1) organ właściwy do wydania rozporządzenia, (określa się go pełną nazwą)

2) rodzaj aktu wykonawczego,

3) zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu (określa się w sposób precyzyjny,nie może być określenie ogólnikowe),

4)...

Wykład z podstaw prawa- Politechnika Radomska

WYKŁADY PODSTAWY PRAWA JĘZYK PRAWNY  Język, w którym redaguje się przepisy prawa  Język precyzyjny, hermetyczny i specjalistyczny  Czasem te same słowa mają inne znaczenie niż w języku potocznym  Ustanawia ustawodawca  Obszary tego języka dotyczą środowiska prawniczego  Język ten ustalony jest przez kodeksy i inne środki prawne JĘZYK PRAWNICZY  Swoisty rodzaj żargonu prawniczego w interpretowaniu języka prawnego (przepisów prawa), który ...

W jaki sposób w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z późn. Zm.); realizowane są przesłanki pojęcia „dobro dziecka niepełnosprawnego”. Opisz organizację edukacji i opieki

W systemie prawa polskiego uregulowane są w sposób specjalny prawa dziecka niepełnosprawnego do: 1.wsparcia i szczególnej pomocy jego rodzinie 2.opieki medycznej, rehabilitacji, usamodzielnienia 3.oświaty i wykształcenia Ad.1 Najlepszym środowiskiem dla rozwoju dziecka jest rodzina. Rodzinom dzieci niepełnosprawnych przysługują pewne dodatkowe uprawnienia dla polepszenia ich, zwykle gorszego, statusu ekonomicznego, a także w celu umożliwienia rodzicom wychowania swojego dziecka.

Trybunał Konstytucyjny

Istota kontroli konstytucjonalności w Polsce Kontrola konstytucyjności prawa jest logicznym następstwem obowiązku zgodności całego hierarchicznie zbudowanego systemu prawa w państwie z Ustawą zasadniczą. Bez względu na różnice ustrojów poszczególnych państw, kontrola konstytucyjności prawa realizowana może być w formie kontroli politycznej bądź w formie kontroli sądowej. Kontrola polityczna dokonywana jest na podstawie kryteriów celowościowych, bez zachowania ...

Prawo cywilne

1. PRAWO CYWILNE Jest to prawo zajmujące się stosunkami materialnymi i niematerialnymi , jest częścią szeroko rozumianego prawa prywatnego , tj. regulującego stosunki między autonomicznymi podmiotami .Autonomiczność podmiotów przejawia się w następujących płaszczyznach : - swobodzie kształtowania rodzajów i treści stosunków prawnych - braku władczego podporządkowania jednego podmiotu drugiemu , - równorzędności podmiotów względem siebie , - sposobie ...

Unieważnienie małżeństwa

W praktyce może wystąpić niekiedy zbieg procesu o rozwód lub unieważnienie małżeństwa poprzedniego oraz procesu o unieważnienie małżeństwa biga mistycznego.

Wykładnia przepisów prawnych.

Wykładnia prawa polega na wyjaśnieniu sensu przepisów prawnych, ustaleniu właściwego ich rozumienia, przypisaniu im odpowiedniego znaczenia, bądź wyznaczeniu ich zakresu. Przez wykładnię rozumie się określone czynności podjęte w celu ustalenia znaczenia i zakresu wyrażeń języka prawnego. Przedmiotem interpretacji jest język, za pomocą którego zakodowane są teksty prawne. W przypadku wykładni naczelną zasadę pełni zasada clara non sunt interpretanda, zgodnie z którą ...

Prawo w turystyce

Istota prawa espół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym. normy wydawane - organ ustanawiający prawo wydaje nową nieistniejącą normę prawną; normy sankcjonowane - organ ustanawiający prawo potwierdza prawnie normę istniejącą zwyczajowo (w Polsce takich nie ma, ponieważ opieramy się na prawie stanowionym, tzn. pisanym); zagwarantowane przymusem państwowym - prawo jest nakazane; są odpowiednie ...

Dlaczego literatura zawiera „przepisy na życie”? Wzorce osobowe w epoce średniowiecza

Każda epoka tworzy własne „przepisy na życie”, charakterystyczne dla ducha swych czasów. Owe przepisy, wzorce osobowe, rozpowszechniane są poprzez literaturę. Bohater epoki średniowiecza to przede wszystkim człowiek pobożny, wszystkie swe myśli kierujący ku Bogu.

Jednym z wzorców osobowych...

Rezerwy celowe

Rezerwy celowe są tradycyjnym instrumentem zarządzania ryzykiem, mającym na celu zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków prowadzonej działalności, a przy tym wpływającym na wysokość wyniku finansowego banku. Są one przykładem realizacji zasady minimalizacji ryzyka bankowego, wyznaczania...

Czym są przepisy prawne

- Najbardziej elementarne jednostki redakcyjne aktu normatywnego występujące jako artykuły, paragrafy, ustępy, punkty,

- Norma prawna nie jest jednoznaczna z przepisem prawnym, z reguły przepis prawny zawiera tylko niektóre człony normy prawnej,

- Zdarza się, że zamiast terminu przepis prawny używa się...

Wykładnia prawa

Wykładnią prawa określa się ogół rozumowań zmierzających do znalezienia norm prawnych zawartych w obowiązujących przepisach prawnych oraz ustalenia ich znaczenia.

Wykładnia prawa definiowana jest też szerzej, jako wydobywanie norm obowiązujących przepisów prawnych oraz ustalanie ich znaczenia...

Najważniejsze dokumenty studenta

 

a) Teczka akt osobowych studenta

Każdy student na swojej uczelni ma założoną teczkę akt osobowych. Przechowuje się w niej wszystkie dokumenty związane z przebiegiem studiów. Zatem znajdują się tam:

dokumenty wymagane od kandydata na studia, w tym:

oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a w...

Przepis prawny

 

Akt normatywny składa się z przepisów prawnych.

Przepisem nazywamy elementarną część ustawy lub innego aktu normatywnego. Przepisem jest więc artykuł, paragraf, punk, ustęp, itp.

Przepis nie musi pokrywać się z normą prawną. Względy techniczno-prawne uzasadniają często zamieszczenie pewnych...

Wykładnia prawa

 

Wykładnia to zespół czynności polegających na formułowaniu jednoznacznych, generalnie abstrakcyjnych norm z treści przepisów prawnych.

Wykładnią nazywamy zarówno sam proces objaśniania przepisów prawnych (wykładnia w znaczeniu pragmatycznym), jak i rezultat tego procesu (wykładnia w znaczeniu...