Zbieg przepisów

Czytaj Dalej

CO TO JEST ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY? OMÓW KUMULATYWNY I POZORNY ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY

Karę wymierza się w zakresie przewidzianym przez przepis najsurowszy, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środka karnego przewidzianego przez którykolwiek ze zbiegających się przepisów.

Dlaczego literatura zawiera „przepisy na życie”? Wzorce osobowe w epoce średniowiecza

Każda epoka tworzy własne „przepisy na życie”, charakterystyczne dla ducha swych czasów. Owe przepisy, wzorce osobowe, rozpowszechniane są poprzez literaturę. Bohater epoki średniowiecza to przede wszystkim człowiek pobożny, wszystkie swe myśli kierujący ku Bogu.

Jednym z wzorców osobowych...

Czym są przepisy prawne

- Najbardziej elementarne jednostki redakcyjne aktu normatywnego występujące jako artykuły, paragrafy, ustępy, punkty,

- Norma prawna nie jest jednoznaczna z przepisem prawnym, z reguły przepis prawny zawiera tylko niektóre człony normy prawnej,

- Zdarza się, że zamiast terminu przepis prawny używa się...

Przepis prawny

 

Akt normatywny składa się z przepisów prawnych.

Przepisem nazywamy elementarną część ustawy lub innego aktu normatywnego. Przepisem jest więc artykuł, paragraf, punk, ustęp, itp.

Przepis nie musi pokrywać się z normą prawną. Względy techniczno-prawne uzasadniają często zamieszczenie pewnych...

Zakres obowiązywania przepisów prawa

 

Zakres terytorialny – czyli terytorium na którym obowiązuje przepisy prawa. Akty normatywne obowiązują na terytorium danego państwa chyba, że akty określają inaczej. Rozszerzenie – gdy czyn zabroniony jest popełniony na morzu, lądzie i w powietrzu na terytorium innego państwa przez obywatela...

Kolizje przepisów prawnych

 

O kolizji przepisów prawnych mówi się wówczas, gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które wzajemnie się wykluczają.

Kolizja przepisów prawnych może zachodzić na dwóch płaszczyznach:

W czasie

Dochodzi wtedy gdy sprawa (stosunek prawny)...

PRZEPISY PORZĄDKOWE W GMINIE

 

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to...

PRZEPISY PORZĄDKOWE W POWIECIE

 

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie

obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu może wydawać powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska...

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE RZECZYPOSPOLITEJ

Art. 27.

Osobna ustawa powoła organy właściwe do orzekania w sprawach, wynikających z odpowiedzialności konstytucyjnej ministrów oraz z odpowiedzialności Prezydenta Rzeczypospolitej, określonej w art. 51 Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r.

Art. 28.

Rząd złoży Sejmowi projekt budżetu, narodowego planu...

PRZEPISY KOŃCOWE RZECZYPOSPOLITEJ

Art. 30.

Do zmiany ustawy niniejszej wymagana jest większość dwóch trzecich ustawowej liczby posłów.

Art. 31.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Art. 32.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Przepisy materialnego prawa administracyjnego

Zawarte są np. w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, (tzw. ustawa „antykorupcyjna”)

Zakres stosowania przepisów KPA

- kiedy postępowanie prowadzi organ administracji;

- kiedy postępowanie prowadzi inny organ albo podmiot, który został powołany do załatwienia sprawy z zakresu administracji publicznej;

- jeżeli następuje rozstrzygnięcie sprawy indywidualnej konkretnej;

- rozstrzygnięcie to ma formę decyzji...

Co to są przepisy parametryczne

Są to przepisy które wiążą się z wszelkiego rodzaju wielkościami ekonomicznymi np. przepisy określające normy amortyzacyjne, stopę zysku, wielkość oprocentowania kredytu. Staja się one normami prawnymi wówczas gdy obwarowane są przymusem prawnym.

Jaka grupa przepisów zawarta w ustawie "Prawo o działalności Gospodarczej" weszła w życie z dniem 1.01.2000

Są to przepisy nakazujące porządkowanie stanu prawnego w zakresie koncesji i zezwoleń na dz.gosp oraz dotyczące osób i podmiotów zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, małych i średnich przedsiębiorstw

Sytuacja prawna wyznaczona przez przepisy prawne

Obowiązek prawny:

a) możliwość wyboru zachowania

b) zachowanie powinne, określone normą prawną

Formą nałożenia obowiązku jest ustawa. Szczególnie ważne jest to w prawie podatkowych i karnym.

Sposoby wyrażenia obowiązku prawnego:

a) rozkaźnikowy- stosowany rzadko, bardzo komunikatywny,

b)...

Przepisy szczegółowe (definicja i kolejność ich umieszczania)

Przepisy merytoryczne dzielą się na:

a) przepisy ogólne

b) przepisy szczegółowe- kolejność ich umieszczania:

- materialne,

- ustrojowe,

- proceduralne,

- wyjątkowo karne.

Przepis merytoryczny podstawowy powinien zawierać dokładne wskazanie, kto, w jakich sytuacjach ma obowiązek określonego...

Przepisy przejściowe (intertemporalne) - sposoby rozstrzygnięcia kwestii intertemporalnych

W tych przepisach reguluje się wpływ nowej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych.

a) Należy w nich regulować sposób rozstrzygnięcia tzw. spraw w toku. Jest to również zasada konstytucyjna wynikająca z zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie...

Przepisy dostosowujące

Mogą, ale nie muszą występować przepisy dostosowujące. Zawierają:

a) sposób powołania po raz pierwszy organów lub instytucji tworzonych nową ustawą

b) sposób przekształcenia organów lub instytucji utworzonych na podstawie dotychczasowej ustawy w organy lub instytucje tworzone przez nową ustawę...

Przepisy końcowe

Przepisy końcowe są to przepisy II stopnia (przepisy o przepisach).

Wykładnia systemowa (bierzemy pod uwagę miejsce przepisu).

Systematyka zewnętrzna - podział na przepisy I stopnia (główne- merytoryczne ogólne i szczegółowe) i przepisy II stopnia.

Przepisy końcowe to akty jednorazowe niepowtarzalne...

Przepisy końcowe - Przepisy uchylające (derogacyjne)

Wyczerpująco wymienia się ustawy lub przepisy, które ustawa uchyla. Nie można poprzestawać na domniemaniu, że nowa ustawa to uczyniła. Jeżeli ustawa w sposób całkowity i wyłączny reguluje daną dziedzinę spraw, a wyczerpujące wymienienie przepisów dotychczas obowiązujących w danej dziedzinie napotyka...