Zawieszenie Christiego

Zawieszenie Christiego

Zawieszenie Christiego (ang. Christie suspension) - konstrukcja zawieszenia czołgowego opracowana przez Waltera Christiego, która stała się podstawą opracowania szybkich czołgów posiadających bardzo dobre właściwości terenowe. Główną ideą zawieszenia Christiego było skonstruowanie czołgu, który mógłby poruszać się zarówno na gąsienicach, jak i na kołach (po zdemontowaniu gąsienic). W tym celu...

Czytaj Dalej

Umorzenie a zawieszenie postępowania administracyjnego

Zawieszenie postępowania może wystąpić we właściwym tego słowa znaczeniu oraz zawieszenie wskutek zgodnego wniosku stron lub ich bezczynności określane jako spoczywanie procesu.

Przedawnienie

Bieg nie rozpoczyna się i nie ulega zawieszeniu w stosunku do dzieci, nad którymi jest opieka – przez czas trwania władzy rodzicielskiej. Terminy zawite nie ulęgają przerwie ani zawieszeniu.

Upadłość banku

  W okresie zawieszenia w stosunku do banku nie może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne, a wszczęte wcześniej ulega zawieszeniu. Zawieszeniu ulega również egzekucja z rachunków bankowych prowadzonych przez ten bank.

Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie stosowania umów - Nieważność umów

a) przyczyny nieważności: - niedopełnienie warunków umowy powoduje, iż umowa jest nieważna; - błąd (error) – powoduje nieważność gdy dotyczy faktu lub sytuacji, która istniała w czasie zawierania umowy i stanowiła podstawę wyrażenia zgody państwa na związanie się ta umową; - zastosowanie przymusu – groźba użycia siły wobec przedstawiciela państwa w celu podpisania przez niego umowy pozbawia wszelkich skutków prawnych tą zgodę; ...

Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie stosowania umów - Zawieszenie stosowania umowy

zawieszenie spowodowane może być: naruszeniem umowy przez kontrahenta, niemożność jej wykonania lub zasadniczą zmianę okoliczności; zawieszenie powinno być przewidziane w umowę lub przynajmniej nie zabronione.

Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie stosowania umów - Wpływ wybuchu wojny na umowy międzynarodowe

umowy wielostronne nie tracą mocy obowiązującej w następstwie wojny, a tylko ulega ona zawieszeniu w stosunkach między państwami wojującymi; są przywracane po przywróceniu stanu pokoju; kategorie umów, które nie tracą mocy obowiązującej podczas wojny: umowy zawierane na czas wojny (prawo wojenne), umowy zawierające klauzule obowiązywania w czasie także wojny (np.

Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego

Wyróżnia się zawieszenie postępowania we właściwym tego słowa znaczeniu oraz zawieszenie postępowania wskutek zgodnego wniosku stron lub ich bezczynności, które określane jest jako spoczywanie procesu.

Skutki prawne zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego

Skutki prawne dla biegu terminów należy rozważać w 2 przypadkach: w przypadku zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron lub niemożności nadania sprawie dalszego biegu zawieszenie wstrzymuje tylko bieg terminów sądowych, które biegną dalej od dnia podjęcia postępowania.

Forma orzeczenia w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego

Sąd orzeka o zawieszeniu, odmowie zawieszenia, podjęciu lub odmowie podjęcia zawieszonego postępowania w formie postanowienia, które może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Postępowanie wyjaśniające - Zawieszenie postępowania administracyjnego

Organ administracji może zawiesić postępowanie , jeżeli wystąpi o to strona , na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu (zawieszenie faktyczne)

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, sąd może orzec grzywnę odpowiednio do 180 lub 90 stawek dziennych.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Po ustaniu przyczyn zawieszenia postępowanie jest wznawiane np. Po zawieszeniu dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy /chyba, że organ wyda inną decyzję/.

Zawieszenie i umorzenie postępowania przed NSA

Zawieszenie następuje poprzez postanowienie z przyczyn określonych w art.

LIKWIDACJA I UPADŁOŚĆ BANKU

W okresie zawieszenia w stosunku do banku nie może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne, a wszczęte wcześniej ulega zawieszeniu!

Władza rodzicielska - Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Przyczynami będącymi podstawą do zawieszenia władzy rodzicielskiej mogą być: wyjazd rodzica zagranicę, odbywanie przez rodzica kary pozbawienia wolności, długotrwały pobyt w zakładzie leczniczym (np.

"Jesień narodów". Scharakteryzuj przemiany społeczno - gospodarcze w Europie Środkowo - Wschodniej w latach 1989 - 1991

Śmiesznie zabrzmiały wręcz zapewnienia szefa KPZR, że Kreml przedłuży zawieszenie na próby nuklearne.

CZŁONKOSTWO W ONZ (nabycie, utrata, zawieszenie)

Zawieszenie Zgromadzenie Ogólne może, na zlecenie Rady Bezpieczeństwa, zawiesić w korzystaniu z praw i przywilejów członka ONZ, przeciwko któremu Rada Bezpieczeństwa zastosowała środki przymusu lub środki prewencyjne.

Zawieszenie przedawnienia

Następuje na wskutek okoliczności utrudniającym dochodzenie roszczeń mogą to być okoliczności: co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnej przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę co do roszczeń przysługującemu jednemu z małżonków przeciwko drugiemu w trakcie trwania związku małżeńskiego co do wszystkich ...

JAKIE ZNASZ PRZESŁANKI WARUNKOWEGO ZAWIESZENIA KARY? KIEDY NIE SPEŁNIA KODEKSOWYCH WYMOGÓW - NIE MOŻNA WARUNKOWO ZAWIESIĆ WYKONANIA

Nie stosuje się warunkowego zawieszenia kary do sprawcy, który dopuścił się przestępstwa a warunkach recydywy specjalnej wielokrotnej, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

JAKIE OBOWIĄZKI MOGĄ ZOSTAĆ NAŁOŻONE NA SKAZANEGO PRZY WARUNKOWYM ZAWIESZENIU WYKONANIA KARY?

72 KK zamieszczony jest katalog obowiązków które w wypadku warunkowego zawieszenia sąd może nałożyć na skazanego: 1) informowanie sadu lub kuratora o przebiegu okresu próby, 2) przeproszenie pokrzywdzonego 3) wykonywanie ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, 4) wykonywanie pracy zarobkowej , do nauki lub przygotowywanie się do zawodu, 5) powstrzymywanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków ...