ZASADA KOSZTÓW WZGLĘDNYCH ORAZ ZASADA OBFITOŚCI ZASOBÓW JAKO PODSTAWOWE PRAWA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ

ZASADA KOSZTÓW WZGLĘDNYCH.

W warunkach dysponowania przez kraj A absolutną przewagę nad krajem B w produkcji obu towarów ( 2 rodzajów). Stąd kraj A powinien specjalizować się w produkcji i eksporcie tego towaru, który może wyprodukować taniej niż kraj B . Kraj B zaś powinien specjalizować się w...

Zasoby pokarmowe w owocach i nasionach

Tkanki budujące owoc zabezpieczają rozwijające się nasiona i pomagają roślinom w rozsiewaniu się, gdy dojrzeją. Te soczyste, pożywne osłony nasion są ważnym źródłem pokarmu wielu gatunków zwierząt, także człowieka. Bardzo ważne jako pokarm są także same nasiona. Są one przecież niczym...

Co to są zasoby odnawialne

Naukowcy dzielą bogactwa naturalne na dwie grupy - odnawialne i nieodnawialne. Do odnawial­nych bogactw przyrody należy między innymi wo­da, która krąży i nieustannie odnawia się w tak zwa­nym cyklu hydrologicznym. Parująca znad mórz woda transportowana jest atmosferą w kierunku lądu, gdzie spada w...

Wymień nielegalne operacje na zasobach informacji

Blokowanie dostępu danych

Kradzież danych

Kopiowanie danych

Podsłuch danych i komunikatów

Modyfikacja danych, dopisywanie, usuwanie, uszkadzanie

Wprowadzanie fałszywych danych

Wypieranie się nadania lub otrzymania komunikatu

Generowanie lawiny fałszywych...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

WPROWADZANIE DO FIRMY I WDRAŻANIE DO PRACY NOWOPRZYJĘTYCH Właściwie przeprowadzony proces wprowadzania nowego pracownika do firmy ma niebagatelne znaczenie dla jego późniejszej motywacji do pracy i zadowolenia z niej. Nie ma wątpliwości, że zadowolenie z procesu adaptacji w nowym miejscu pracy rzutuje na integrację i identyfikację z instytucją i wyraża się potem m.in. w postawie lojalności, dumy i satysfakcji z przynależności do firmy. Proces adaptacji rozpoczyna się ...

Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Rekrutacja Rekrutacja jest pierwszym etapem zatrudnienia pracownika. Jej celem jest znalezienie wystarczającej liczby kandydatów, spośród których można będzie dokonać selekcji. Punktem wyjścia do rekrutacji jest analiza potrzeb i braków kadrowych w organizacji. Braki te mogą dotyczyć ilości pracowników lub kwalifikacji. W drugim przypadku można rozważyć szkolenia i przesunięcia (rekrutacja wewnętrzna) zamiast rekrutacji zewnętrznej. Współczesne organizacje ...

Synteza materiałów z Zarządzania Zasobami Ludzkimi - wykłady (na ściągę)

Planowanie zatrudnienia- to proces inf-dewiz. Którego istota polega na zbier, przetw, przech i przekazywaniu inf. Między komórkami organ. Przedsiębiorstwa oraz podmiotami zewnętrznymi. –powinna dawać wyobrażenie o docelowym stanie i struk. Zatr. -właściwe zadania: alokacja kadr czyli powierzenie prac. Zadań i funkcji odpowiadających kwalifikacjom i predyspozycjom, ma sprzyjać wydajności pracy i podwyższeniu zdolności reagowania na impulsy z rynku. Służy: - określaniu ...

„Mechanizm rynkowy i zasady jego działania w gospodarce wolno-rynkowej. Wyjaśnij koncepcję A. Szmita, że „niewidzialna ręka rynku zapewnia efektywne alokacje zasobów.”

Wolny rynek udowodnił, że jest najlepszym mechanizmem regulacji gospodarki. Jego siła tkwi w spontaniczności. Nikt go nie wymyślił, ani nie stworzył. Powstał samoczynnie, tak samo jak samoczynnie działa jego mechanizm. Dzięki tym zaletom zdominował dziś świat. Nawet tam gdzie jeszcze nie rozwinął się lub jest niszczony można spotkać jego oazy. Współczesna ekonomia jest nauką skoncentrowaną na rynku. Jakkolwiek intuicyjnie każdy z nas jest w stanie przypisać ...

Remonty i eksploatacja zasobów budowlanych

1.Wilgotność masowa wzór i definicja Procentowa wartość wyrażona stosunkiem masy wody zawartej w materiale do jego masy suchej m1- masa materiału w stanie wilgotnym m2- masa materiału w stanie suchym 2.Wilgotność objętość wzór i definicja Procentowy stosunek objętości wody w materiale do objętości materiału w stanie suchym Q- gęstość (kg/m3) 3. Metody pośrednie badania wilgotności Metody pośrednie -chemiczna (karbidowa, papierków, wskaźnikowa) - fizyczna ...

Operat ewidencyjny zasobów złoża kopaliny

O. prowadzony w ramach e.z.z., zawierający zaktualizowane tabelaryczne zestawienie z. wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku oraz inne dane wg przepisów.

Zasoby

Ilość → kopaliny w złożu; z. oblicza się w stanie powietrzno-suchym z podaniem naturalnej wilgotności kopaliny w → złożu określonej równolegle z pomiarem → gęstości przestrzennej.

Zasoby bilansowe

Z. złoża lub jego części, którego części naturalne określone przez → kryteria bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji.

Zasoby operatywne

Z. → przemysłowe pomniejszone o przewidywane straty powstające przy określonym → systemie eksploatacji złoża i procesach wzbogacania kopaliny.

Zasoby pozabilansowe

Z. lub ich części, których cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż ich eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian ogólnogospodarczych itp.

Zasoby przemysłowe

Część z. (→ bilansowych lub → pozabilansowych), która może być przedmiotem ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji w warunkach określonych przez → projekt zagospodarowania złoża, optymalny z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska.

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Formułując projekt nowego działu, kierujemy się podstawowymi celami, którymi są:

•    podniesienie rangi nowego działu kadr i jego możliwości kształtowania polityki kadrowej;

•    skupienie w dziale kadr większości spraw i funkcji związanych ze sprawami kadrowo-socjalnymi i ułatwienie...

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Analiza sytuacji kadrowej i społecznej

To zadanie działu kadr polega na gromadzeniu informacji o wszelkich problemach społeczno-kadrowych w zakładzie. W ścisłej współpracy z kierownikami i specjalistami różnego szczebla i umiejscowienia w zakładzie dział kadr określa:

•    jakie są niedobory (lub przerosty) zatrudnienia w poszczególnych...

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Rekrutacja i dobór

Są to bez wątpienia podstawowe zadania działu, o dość tradycyjnych, ustalonych procedurach i sposobach realizacji. Nowoczesny dział kadr powinien uzupełniać te procedury bardziej wyrafinowanymi metodami poszukiwania pracowników, ich doboru, selekcji, negocjowaniem warunków pracy i płacy, ustalaniem...

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Procedury oceniania i motywowania pracowników

Zadanie działu w tym obszarze polega na projektowaniu i wdrażaniu systemów ocen i wynagrodzeń, badaniu ich funkcjonowania, wprowadzaniu korekt i rozwijaniu tych systemów.

System motywowania, jako podstawowe narzędzie angażowania pracowników oraz zwiększania jakości i ilości pracy, powinien być...

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZASOBÓW KOMPUTEROWYCH

Do najczęściej stosowanych ś.b.z.k. należą: składowanie, kodowanie, szybkie odtwarzanie, „gorący backup”, mirroring, odtwarzanie do określonego punktu czasowego i ślad transakcji.

Składowanie on-line jest możliwością utrzymywania kopii danych podczas normalnej pracy użytkowej. Składowanie...