Planowanie zasobów ludzkich

 

Planowanie zasobów ludzkich służy ciągłemu i odpowiedniemu zaspokajaniu potrzeb kadrowych i obejmuje: analizę miejsc pracy oraz prognozowanie popytu na pracę i podaż pracy. analiza stanowisk pracy –jest to systematyczna analiza miejsc pracy jakimi dysponuje dana organizacja ,to systematyczne...

Zasoby administracji publicznej – ich rodzaje

Informacja i techniczna biegłość – informacje, do jakich odwołują się rządy, skumulowana jest w organizacjach publicznych; one dysponują personelem, który rozumie sens tych informacji. Organizacje publiczne będą mogły lepiej zarządzać określonym obszarem spraw publicznych niż technicznie...

Rozmieszczenie zasobów ropy naftowej na świecie

Drugim surowcem energetycznym (po weglu kamiennym) jest ropa naftowa. Jej rozmieszczenie na świecie jest nierównomierne:

- około 65% zasobów ropy naftowej znajduje się w basenie Zatoki Perskiej.

Największe złoża ropy zalęgają w Arabii Saudyjskiej (prowincja Al-Hasa, wydobywa też na Morzu Czerwonym), a...

Co to są zasoby nieodnawialne?

Nieodnawialne zasoby przyrody tworzyły się wiele milionów lat.

Czym są zasoby wodne?

Zasoby wody na naszej planecie wystarczyłyby na zaspokojenie potrzeb całej ziemskiej populacji, jednak ich nierównomierne rozmieszczenie sprawia, że w wielu krajach zaopatrzenie w wodę sta­nowi ogromny problem.

Czym różnią się strumienie od zasobów?

 

Strumień oznacza przepływ określonej ilości wielkości ekonomicznej w ciągu danego czasu przez podmiot gospodarczy lub gospodarkę.

Zasób oznacza ilościowy stan wielkości ekonomicznej w danym punkcie czasu.

Zasoby psychiczne rodziny współczesnej

ZASOBY PSYCHICZNE RODZINY WSPÓŁCZESNEJ I.

Bezpieczeństwo zasobów informatycznych

Bezpieczeństwo zasobów informatycznych Najważniejszymi zagrożeniami są: *przechwycenie informacji – naruszenie poufności *modyfikacja lub utrata informacji – naruszenie integralności *zniszczenie informacji – naruszenie dostępności *blokowanie dostępu do informacji – naruszenie dostępności może to spowodować: kompromitacja instytucji, wyciek informacji, naruszenie informacji, podszycie się, wykorzystanie infrastruktury Techniki, jakimi można posłużyć ...

Zasoby nieprzemysłowe

Część → zasobów bilansowych, których eksploatacja nie jest możliwa w warunkach określonych przez → projekt zagospodarowania złożaz przyczyn technicznych, ekonomicznych lub wymagań ochrony środowiska.

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Szkolenia

Proponujemy pierwszą możliwość, kierując się zasadą maksymalnego integrowania obsługi kadr w obrębie działu zarządzania zasobami ludzkimi.

Specyfika kontroli prawnej i jej efektywność (zasoby chroniące lub minimalizujące sankcje, skuteczna egzekucja)

W znaczeniu najogólniejszym kontrola prawna jest całokształtem oddziaływania prawa na stosunki społeczne. W znaczeniu węższym natomiast jest ona sprawowaniem nadzoru — przez instytucje prawne — nad zachowaniem obywateli oraz wpływem obywateli na instytucje prawne i organy państwa.

Dalsze uściślenie...

REKRUTACJA ZASOBÓW LUDZKICH

 

Rekrutacja /nabór/ jest to proces przyciągania jednostek do ubiegania się o wolne stanowiska pracy. Jej celem jest dostarczenie dużej liczby kandydatów spośród których kierownicy będą mogli wybrać potrzebnych im wykwalifikowanych pracowników. Jednym z pierwszych działań w procesie rekrutacji jest...

Postępowanie nieetyczne - Zasoby

- Sprzeniewierzenie funduszy

- Korupcja aktywna (oferowanie)

- Korupcja pasywna (przyjmowanie)

- Korupcja bezpośrednia (bez pośrednika)

- Korupcja pośrednia (z pośrednikiem)

- Usiłowanie korupcji (zamierzone)

- Wyłudzenie

- Nielegalna praca poza sektorem publicznym

- Bezprawne użycie własności...

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Najważniejsze zagadnienia

- dobre porozumiewanie się z pracownikami

- dbanie o utożsamianie się z organizacją

- lojalność w stosunku do niej

- strategiczne podejście związane z pozyskiwaniem ludzi

- motywowanie ich i kierowanie nimi

- planowanie kariery

- szkolenia

- rozwój pracowników

- planowanie zatrudnienia

-...

Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji publicznej

- Profesjonalizm wykonywania czynności urzędniczych

- Apolityczność służby cywilnej

- Bezstronność funkcjonowania – obiektywne i uczciwe wykonywanie zadań

- Utożsamianie swojej działalności zawodowej z wykonywaniem służby publicznej, opartej na rzetelnym stosowaniu obowiązującego prawa

-...

Rozmieszczenie zasobów węgla kamiennego na świecie

Najbardziej rozpowszechnionym surowcem energetycznym jest węgiel. Zaspokaja on 29% światowego zapotrzebowania energetycznego.

Węgiel wydobywa się w :

- Chinach - Zagłębie Fushun, Zagłębie Datong

- Stany Zjednoczone - Zagłębie Apallaskie, Zagłębie Wewnetrzno-Wschodnie

- Były Związek Radziecki -...

Ludność, zasoby i struktura siły roboczej

Struktura wiekowa ludności przedstawia liczebność poszczególnych roczników w danym roku z podziałem na płeć, z których składa się cała ludność kraju. W przypadku braku zewnętrznych zakłóceń każda starsza grupa wiekowa jest w wyniku zgonów mniej liczna od młodszej, co stwarza tzw. piramidę...