Zasoby sieci

Podobnie jak w systemie komputerowym - którego zasoby stanowi pamięć, dysk twardy, dyskietka, drukarka czy monitor, a także moduły programowe komputera - w środowisku telekomunikacyjnym zasoby sieciowe zawierają zarówno urządzenia techniczne, jak i oprogramowanie komunikacyjne.

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Prowadzenie ewidencji i bazy danych

wszelkie informacje ważne i niezbędne, jeśli idzie o porównanie wymagań na danym stanowisku z istniejącymi „zasobami ludzkimi” i znalezienie ludzi spełniających te wymagania.

WSKAŹNIKI OBROTOWOŚCI ZASOBÓW

przychodów ze sprzedaży) można osiągnąć, angażując większe zasoby majątkowe o stosunkowo wolniejszym ich obrocie w cyklu okrężnym (w warunkach gospodarowania ekstensywnego) lub też mniej zasobów wykazujących jednak szybką obrotowość (w warunkach gospodarowania intensywnego).

Metoda puli zasobów finansowych

Wyraźnie przedkłada bezpieczeństwo nad rentownością. Pasywa traktuje się tu w sposób zagregowany (łącznie). Wstępnym działaniem w ramach tej metody jest ustalenie pewnego standardu płynności, dotyczącego wielkości i uporządkowania w czasie potrzeb gotówkowych. Wykorzystanie puli zasobów finansowych...

Zasoby

Kapitał - wszelki wynik procesu produkcyjnego, który przeznaczony jest do późniejszego wykorzystania w procesie produkcyjnym Technologia - wiedza, jak zasoby mogą być łączone w produktywny sposób.

WYMIEŃ I SCHARAKTERYZUJ ZASOBY WSPÓŁCZESNYCH PARTII POLITYCZNYCH

Zasobami partii są przede wszystkim: Energia w postaci ludzkich działań i umiejętności Prawomocna władza-czyli władza legitymizowana Siła w postaci bojówek, policji, armii Środki materialne Struktury organizacyjne Dostęp do informacji Rozbudowana „sieć przyjaciół” Utrwalone i uznawane formy kooperacji z innymi aktorami Powszechne społeczne uznanie organizacji za wpływową Znany szanowany i obdarzony ...

Wyjaśnij związki pomiędzy kosztem a ograniczonością zasobów

Związek pomiędzy kosztem a pojęciem rzadkości: Rzadkość oznacza, że nie możemy osiągnąć wszystkiego i zaspokoić wszystkich potrzeb ze względu na ograniczone zasoby.

Jak chronić zasoby wodne?

Dlatego szczególnie ważne staje się racjonalne gospodarowanie ziemskimi zasobami wody i tro­ska o to, by ograniczyć emisję mogących ją zanie­czyścić odpadów.

Eksploracja zasobów sieciowych

Charakterystyka

Eksploracja zasobów sieciowych (ang. Web mining) to różnorodne analizy dotyczące zarówno produktów jak i usług i klientów, które można coraz częściej przeprowadzać na podstawie danych zdobytych przy pomocy internetu. Dzieje się tak, albowiem witryny internetowe stanowią doskonałe...

Poziomy wykorzystania zasobów wiedzy

Charakterystyka

W pracy M.H. Boisota pojawia się koncepcja przestrzeni informacyjnej wiedzy, w której przedstawione są 3 poziomy charakteryzujące możliwości wykorzystania zasobów wiedzy przedsiębiorstwa (1998, s.65).

Wyodrębnia on trzy aspekty funkcjonalne związane z wykorzystaniem wiedzy w...

Teoria obfitości zasobów

Kanda jako wysoce rozwinięty kraj o długiej historii wolnorynkowej jest bogato wyposażona w techniczne uzbrojenie pracy (kapitał rzeczowych), natomiast Tajlandie charakteryzuje obfitość w ludzkie zasoby pracy i relatywnie ubogie uposażenie techniczne.

Ocena zasobów czynników produkcji w wybranym gospodarstwie

Zasoby siły roboczej 2 * 1 1 * 0,4 1 * 0,5 = 2,9

Ściąga - zasoby i walory turystyczne

Zasoby turystyczne to obiektywnie występujące elementy środowiska przyrodniczego i społecznego, która dopiero po dokonaniu przez turystę odpowiedniej oceny mogą stać się walorami turystycznymi. Zasoby i walory kulturowe: Zabytki arch.

Bilans zasobów kopalin

Zbiorcze zestawienie złóż i wielkości ich zasobów uwzględniające kategorie ich poznana, stan zagospodarowania, także zmiany ilościowe zasobów wskutek eksploatacji opracowane i publikowane w wydawnictwie → Państwowego Instytutu Geologicznego wg stanu na koniec każdego roku.

Straty w zasobach nieprzemysłowych

S. powstałe w wyniku zniszczenia zasobów nieprzemysłowych lub uniemożliwienia ich późniejszego wydobycia w wyniku eksploatacji zasobów przemysłowych.

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Organizacja

Dział organizacji można włączyć do działu zarządzania zasobami ludzkimi już w pierwszej fazie przekształceń (patrz niżej).

PROBLEMY ZWIĄZANE Z OGRANICZONYMI ZASOBAMI PERSONELU

Niekiedy przeszkodą w rozpoczęciu programu dialektycznej terapii behawioralnej są ograniczone zasoby personelu. Zasoby personelu mogą ograniczyć wszechstronność leczenia oferowanego w ramach dialektycznej terapii behawioralnej.

Cele zarządzania zasobami ludzkimi

  Celem zarządzania zasobami ludzkimi jest, mówiąc ogólnie, umożliwienie firmie osiągnięcia sukcesu dzięki zatrudnionym w nie ludziom.

Planowanie zasobów ludzkich

 

Planowanie zasobów ludzkich, czyli wielkości i struktury zatrudnienia, jest problemem bardzo istotnym, gdyż generuje ono powstawanie bardzo ważnej wielkości zasobowej, od której w zasadniczym stopniu zależy funkcjonowanie i przyszłość przedsiębiorstwa. Dlatego też działania podejmowane w tym obszarze...