Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Cechy zarządzania zasobami ludzkimi: - strategiczne dopasowanie (integracja) – potrzebę integracji strategii przedsiębiorstwa i strategii ZZL - spójność – potrzeba wypracowania spójnej, zintegrowanej polityki dotyczącej zasobów ludzkich - zaangażowanie – potrzeba pozyskiwania pracowników dla misji i wartości organizacji - traktowanie ludzi jak kapitał, w który można inwestować przez szkolenia i programy rozwoju, by zwiększyć ich zainteresowanie organizacją i ...

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Obsługa socjalna

Faza II: powstaje departament (nazwa umowna) zarządzania zasobami ludzkimi, kierowany przez dyrektora ds.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Beer i inni tak opisują: „ Zarządzanie zasobami ludzkimi odnosi się do tych decyzji i działań kierownictwa, które wpływają na stosunki między organizacją a pracownikami, czyli jej zasobami ludzkimi”.

SALUTOGENEZA I FUNKCJONALNE WŁAŚCIWOŚCI POCZUCIA KOHERENCJI - Czynniki warunkujące poziom zdrowia: Uogólnione zasoby odpornościowe

Zasoby zdrowia są człowiekowi częściowo dane, ale może on je sam w sobie rozwijać, a także społeczeństwa mogą dbać o rozwój zasobów odpornościowych.

ZASOBY OSOBISTE - PRZYKŁADOWA KLASYFIKACJA I WŁAŚCIWOŚCI

Każdy z nas powinien mieć świadomość tego, jaką dynamikę przejawiają jego własne zasoby, natomiast menedżer do spraw kadr powinien mieć tę świadomość w odniesieniu do całego personelu firmy i zdawać sobie sprawę, w jakim kierunku zmierza stan zasobów ludzkich rozumianych „totalnie”, czyli jako ludzie z ich wszelkimi możliwościami osobistymi.

Planowanie zasobów ludzkich

Planowanie zatrudnienia obejmuje trzy etapy: przewidywanie zapotrzebowania na zasoby ludzkie, analizowanie dostępności i podaży zasobów ludzkich, budowa planu dostosowania podaży i popytu zasobów ludzkich, w tym: planowanie według kryteriów miejsca i czasu, jakości czy ilości, planowanie obsad personalnych, określenie polityki kształcenia, tworzenie ścieżek awansów, plan kontroli wdrażania postanowień.

Zasoby wiedzy

Wyróżnić można dwie kategorie zasobów wiedzy: zasoby jawne oraz zasoby ukryte.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dlatego też gospodarowanie zasobami ludzkimi jest procesem ciągłym, zmierzającym do zapewniania organizacji właściwych ludzi na właściwych stanowiskach, wtedy, kiedy będą potrzebni. Funkcja gospodarowania zasobami ludzkimi jest szczególnie ważna przy następującej obecnie tendencji do zmniejszania organizacji.

WYMAGANIA WOBEC SPECJALISTY - MENEDŻERA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Przede wszystkim mamy szansę, aby - startując z innego punktu - nie popełnić błędów, jakie popełnili twórcy i praktycy zarządzania zasobami ludzkimi w krajach zachodnich, a w każdym razie wykorzystać ich osiągnięcia i nie musieć działać metodą prób i błędów, na co tamci byli skazani.

ZASOBY LUDZKIE I ICH WYKORZYSTANIE W ORGANIZACJI

Według nas, termin „zasoby osobiste” powinien być szerszy niż się powszechnie przyjmuje, i obejmować nie tylko czynniki będące „wewnętrznymi” właściwościami podmiotu, lecz również zewnętrzne okoliczności, sytuację, w której znajduje się dana osoba.

IDEA ODPOWIEDNIOŚCI MIĘDZY ZASOBAMI LUDZKIMI A POTRZEBAMI ORGANIZACJI. OFERTY ORGANIZACJI

Struktura organizacyjna spełniająca pewne wymagania - już w fazie projektowania organizacji należy sobie zadać pytanie, jak dana struktura i jej właściwości wpłyną na zarządzanie zasobami ludzkimi i ich optymalizację.

Efekt realnych zasobów pieniądza

Charakterystyka

Efekt realnych zasobów pieniądza polega na zwiększeniu popytu konsumpcyjnego,

który jest wynikiem wzrostu realnej wartości pieniężnych konsumentów.

Stanowi on uogólnienie efektu Pigou.

Efekt Pigou

Efekt Pigou dotyczy skutku jaki wywiera spadek cen na wzrost realnego majątku oraz...

Gospodarowanie zasobami ludzkimi

GZL - gospodarowanie zasobami ludzkimi Proces GZL obejmuje 7 podstawowych czynności: Planowanie zasobów ludzkich - służy ciągłemu i odpowiedniemu zaspokajaniu potrzeb kadrowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Na zasoby ludzkie w organizacji składają się: 1)wiedza, (wiedza teoretyczna) 2)umiejętności, (np.

Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi

Silny wpływ ich też uwidacznia się w znaczeniu, jakie zarządzanie zasobami ludzkimi przekłada do rozwijania silnej i prężnej kultury oraz stymulowania zaangażowania.

Omów teorię zasobów uwagi Khanemana

Zależy to od: chwilowych intencji, czy chwilowego stanu, od trwałych dyspozycji danej jednostki i od oceny zapotrzebowania na zasoby umysłowe.

Wykorzystanie zasobów naturalnych na przestrzeni dziejów

Jeśli zabiją więcej zwierząt lub zbiorą więcej niż natu­ra jest w stanie odtworzyć, zasoby żywności w oko­licy zaczynają się zmniejszać i po pewnym czasie pojawia się głód.

Podręcznik:Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rozdział I - Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi zarządzania personelem personelem zasobami ludzkimi społeczny firmy pracy potrzeb Kompetencje kompetencjami wpływające na zarządzanie kadrami organizacyjna międzykulturowe Geerta Hofstede Salomona Ascha Rozdział II - Pracownik w organizacji zasobów ludzkich popytu i podaży kadr potencjału kadrowego organizacji zasobów kadrowych organizacji pośrednictwa pracy Wakat Rekrutacja Selekcja Życiorys ...

Zasoby organizacji

Zasoby finansowe stanowią o wiarygodności organizacji. Ogólnie można stwierdzić, że zasoby rzeczowe wyznaczają stopień nowoczesności organizacji. Zasoby te dotyczą np.

Aarządzania zasobami ludzkimi - pytania egzaminacyjne (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie)

Strategia personalna firmy – polega na sformułowaniu własnej filozofii zarządzania zasobami ludzkimi, określeniu długofalowej wizji pożądanego stanu oraz związanego z tym systemu działań taktycznych, który powinien zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, gwarantujące realizację celów istotnych dla firmy w danym okresie.