Zasoby pieniężne

Czytaj Dalej

Metoda puli zasobów finansowych

Wyraźnie przedkłada bezpieczeństwo nad rentownością. Pasywa traktuje się tu w sposób zagregowany (łącznie). Wstępnym działaniem w ramach tej metody jest ustalenie pewnego standardu płynności, dotyczącego wielkości i uporządkowania w czasie potrzeb gotówkowych. Wykorzystanie puli zasobów finansowych...

Metoda konwersji zasobów finansowych

zasoby generowane ze sprzedaży skryptów dłużnych. Następnie zasoby finansowe alokowane są do różnych kategorii aktywów traktując poszczególne podzbiory tak jak gdyby były one odrębnymi ośrodkami zysku.

Przepływy pieniężne

(cash flow) Oznaczają albo wpływ pieniądza (cash inflows) albo wypływ pieniądza - wydatek (cash outflows).

Szacowanie przepływów pieniężnych związanych z danym projektem jest najtrudniejszą częścią analizy projektu inwestycyjnego.

Obowiązuje przy tym kilka ogólnych zasad:

1.Zasada ignorowania...

Zarządzanie środkami pieniężnymi

Celem powinno być minimalizowanie ilości środków pieniężnych przy jednoczesnym utrzymaniu płynności; ważnym narzędziem jest plan wpływów i wydatków pieniężnych oraz ustalenie optymalnego poziomu gotówki (modele Baumola, Millera - Orra i inne).

Systemy pieniężne

Zaczęto więc swoje zasoby pieniężne zostawiać u złotników, którzy wypisywali tzw.

Zobowiązanie pieniężne

 

Zobowiązanie pieniężne – jeżeli dłużnik ma obowiązek zapłacić pewną sumę pieniędzy

wierzycielowi (określonej wartości majątkowej wyrażonej w jednostkach pieniężnych). W

pozostałych przypadkach są to zobowiązania niepieniężne, np. związane z dostarczeniem

rzeczy.

KONSEKWENCJE PRAWNE...

Specyfika zasobów ludzkich organizacji

  Specyfika ta przejawia się w dwóch podstawowych kwestiach, odróżniających zasoby ludzkie od pozostałych zasobów: optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, sposobie w jaki człowiek staje się zasobem przedsiębiorstwa.

Typ operacji pieniężnych

2) Z kolei zgodnie z kryterium funkcjonalnym występuje podział wydatków na: * usługi o charakterze ogólnym ® zarząd ogólny, obrona, wymiar sprawiedliwości i porządek publiczny * usługi o charakterze kolektywnym ® drogi kołowe i wodne, walka z pożarami i zanieczyszczeniami wód, i inne * usługi społeczne * usługi o charakterze gospodarczym ® rolnictwo i zasoby niemateriałowe, paliwo i energia, transport i komunikacja, i inne.

Sprawozdanie o przepływach środków pieniężnych

 

Sprawozdanie o przepływach środków pieniężnych – wyjaśnia zmiany w ich stanie, raportuje wpływy gotówki i jej płatności w danym okresie czasu dla działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej, pokazuje związki zysku netto z saldem końcowym środków pieniężnych; pomaga: określić przyszłe...

Bankowe rozliczenia pieniężne

 

Przez bankowe rozliczenia pieniężne rozumieć należy operacje polegające na dokonywaniu zmian w stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na zlecenie klienta lub w wyniku czynności, które z mocy prawa powodują wskazane zmiany w stanie praw majątkowych klienta. Rozliczenia pieniężne są...

Akredytywa pieniężna

 

>

Akredytywy pieniężne występują w postaci listu kredytowego wręczanego przez bank beneficjentowi akredytywy lub jako zlecenie listowne albo teleksowe banku wystawiającego akredytywę do banku wypłacającego.

SCHARAKTERYZUJ POJĘCIA: RYNEK FINANSOWY, RYNEK PIENIĘŻNY, RYNEK KAPITAŁOWY.

 

Rynek kapitałowy występuje tutaj podaż kapitału długoterminowego. Umożliwia emitentowi pap. wartościowych uzyskanie przez emitenta środków na planowaną przez niego działalność gospodarczą nabywcy natomiast stwarza możliwość zyskownej lokaty posiadanego kapitału.

Rynek pieniężny jest...

Agregaty pieniężne

, M3 – najszerzej pojęte zasoby pieniężne – M2+depozyty długoterminowe, M4(L) – najmniej stosowany w Polsce, zasoby płynności gospodarki,M3+ wybrane aktywa finansowe na rynkach wtórnych.

Na czym polega szacowanie strumieni pieniężnych?

 

Wartość składników majątku przedsiębiorstwa zarówno jego aktywów fizycznych jak i finansowych uzależniona jest od wielkości strumieni pieniężnych generalnych przez te aktywa w okresie ich użytkowania. Szacowanie wielkości strumieni pieniężnych przychodów, określenie właściwego poziomu stopy...

Specyfika kontroli prawnej i jej efektywność (zasoby chroniące lub minimalizujące sankcje, skuteczna egzekucja)

W znaczeniu najogólniejszym kontrola prawna jest całokształtem oddziaływania prawa na stosunki społeczne. W znaczeniu węższym natomiast jest ona sprawowaniem nadzoru — przez instytucje prawne — nad zachowaniem obywateli oraz wpływem obywateli na instytucje prawne i organy państwa.

Dalsze uściślenie...