Zasada Samostanowienia

Zasada Samostanowienia

Zasada Samostanowienia – dokument wydany 31 marca 1948 roku przez duński parlament, ustanawiający status Wysp Owczych jako terytorium zależnego w obrębie Królestwa Danii. Podzielony jest na dwie, najważniejsze części: pierwsza, główna zawiera 16 sekcji opisujących zasady współzależności dwóch organizmów państwowych, w drugiej zawierają się uprawnienia władz Wysp. Postanowienia dokumentu...

Czytaj Dalej

Zasady postępowania egzekucyjnego i ich treść

~Zasada uprzedniego zagrożenia – wierzyciel ma obowiązek wystosowania do zobowiązanego upomnienia wzywającego do wykonania obowiązku.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

Zasada specjalizacji-> zwana też zasadą szczegółowości - postuluje, aby budżet był ustalony i wykonywany z podziałem szczegółowym dochodów i wydatków.

Zasady kalkulacji cen

Zasady kalkulacji cen Przy kalkulacji cen korzystać możemy z następujących zasad, które uwzględniają jedno lub więcej z powyższych ograniczeń: zasada narzutu na koszty, zasada zysku docelowego, zasada postrzeganej wartości, zasada kalkulacji ceny według wartości, zasada naśladownictwa, zasada przetargu utajnionego.

Zasada pomocniczości

W projekcie tym, zasada pomocniczości została zaliczona do podstawowych zasad odnoszących się do kompetencji Unii obok takich zasad jak zasada powierzania kompetencji oraz proporcjonalności.

Zasady wychowania wg Włodzimierza Szewczuka

Zasada zespołowości Podstawowym założeniem tej zasady jest fakt, iż rozwój jednostki przebiega sprawniej, szybciej i w pełniejszym stopniu, im bardziej jest nastawiona na współpracę grupa, w której funkcjonuje.

Postępowanie przed komisjami pojednawczymi

Ponadto treść zawartej ugody jest kontrolowana przez sąd, który może uznać zawarcie ugody za niedopuszczalne, jeżeli uzna, że jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Postępowanie administracyjne.Zasady postępowania.

W Kodeksie postępowania administracyjnego wyodrębnić można następujące zasady: Zasadę praworządności, Zasadę prawdy obiektywnej, Zasadę czuwania przez organ administracji nad interesem strony i innych osób biorących udział w postępowaniu, Zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu, Zasadę pisemności, Zasadę dwuinstancyjności, Zasadę sądowej kontroli legalności decyzji ...

Prawo karne

ZASADA ODPOWIEDZIALNOSCI ZASTĘPCZEJ Zasada ta reguluje sytuacje gdy cudzoziemiec dopusci sie przestepstwa za granica nie objętego ani zasada ochronna ograniczona ani zasada ochronna nieograniczona , a wg, polskiej ustawy karnej dane przestepstwo zagrozone jest kara pozbawienia wolnosci powyzej lat 2.

Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac

Borkowska natomiast wskazuje na konieczność przestrze­gania następujących zasad, niezależnie od uwzględniania wpły­wu otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego na konstrukcję mo­delu motywowania11: * po pierwsze: wielkość nagrody z tytułu pracy powinna być proporcjonalna do wymagań i efektów pracy zgodnie z pra­wem podziału według pracy - elementarnym warunkiem reali­zacji tej zasady jest precyzyjny pomiar (ocena) wymagań i ...

Pojęcie energii psychicznej i zasady którym podporządkowana jest energia psychiczna

Dwie zasady są tu ważne: zasada ekwiwalencji i zasada entropii energii. Jest to zasada dystrybucji energii.

RACJONALNOŚĆ BYTU

Do takich załoŜeń naleŜą zarówno zasada niesprzeczności, jak i zasada racji dostatecznej. Koniunkcję Tn (zasada proporcjonalności działania) i T12 (zasada przyczy-nowości celowej) moŜna nazwać zasadą determinacji działania.

RACJA ISTNIENIA BYTÓW

Wśród przesłanek przepro-wadzonego rozumowania wystąpiły dwie tezy: „kaŜdy byt posiada rację swego istnienia" i „kaŜdy byt, który posiada rację swego istnienia w sobie, nie moŜe powstawać ani zanikać, musi istnieć zawsze" - pierwsza teza jest szczególnym przypadkiem, a druga konsekwencją zasady racji dostatecznej.

Zasada subsydiarności w Traktacie z Maastricht

Subsydiarność jest jedną z podstawowych zasad ustrojowych Unii Europejskiej. Zasada subsydiarności została wprowadzona do uregulowań ustawowych Wspólnot Europejskich dopiero przez Traktat z Maastricht z 7 lutego 1992 r.

Marszałek a sejmik i wojewoda

współdziała z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, i.

Zasada demokratycznego państwa prawnego (elementy formalne i materialne)

Zasada ta została wprowadzona do ustroju naszego państwa w ważnym mo­mencie, tj. Po drugie jest to grupa zasad dotyczących stanowienia (tj.

Zasady ustroju administracji (centralizacji i decentralizacji, koncentracji i dekoncentracji)

Zasada udziału obywatela w administrowaniu - podstawą tej zasady jest art. Zasada koncentracji i dekoncentracji. Zasada demokratyzmu - ma charakter polit.

Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego

6, wierzyciel ma obowiązek wszczęcia /złożenia wniosku/ egzekucji w przypadku, gdy zobowiązany uchyla się od swoich czynności, Zasada niezależności stosowania środków egzekucyjnych od środków represyjnych-dopuszcza zastosowanie środka egzekucyjnego łącznie z wymierzeniem kary w postępowaniu karnym; dyscyplinarnym lub w sprawach o wykroczenia /jest to wynik odmienności celów/, Zasada prowadzenia egzekucji w porze ...

Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej - Podstawowe zasady edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych w systemowym układzie ich potrzeb życiowych i społecznego wsparcia

71); 6) zasada indywidualizacji, czyli dostosowywania pozytywnych postaw i działań terapeutyczno-wychowawczych do kategorii upośledzeń i charakteru osób wychowywanych; należy do podstawowych zasad, określających optymalne warunki rozwoju i powodzenia czynności profi­laktycznych, usprawniających, korekcyjnych i wyrównawczych.

Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Zasady rewalidacji wg. O. Lipkowskiego

Zasada indywidualizacji – jest rozpatrywana w dwóch aspektach: a) jako zasada zmierzająca do dostosowywania procesu nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, b) jako zasadę mającą na uwadze indywidualny cel kształcenia.

Ochrona prawna dziecka i rodziny - Konwencja o prawach dziecka

Polityki opartej o konstytucyjną zasadę pomocniczości, w myśl której państwo poprzez system gwarancji prawnych, zinstytucjonalizowane struktury pomocowe stwarza warunki do udzielania pomocy i wsparcia na poziomie lokalnym z poszanowaniem podmiotowości rodzin.