Zarządzanie infrastrukturą informatyczną

Czytaj Dalej

Pojęcie strategii i zarządzania strategicznego

Rozwój zarządzania strategicznego jako jednej z dziedzin nauk zarządzania jest w rzeczywistości stosunkowo nowym przedsięwzięciem. Zarządzanie strategiczne, jako wyod­ręb­niona dyscyplina, powstało dopiero w latach 50. obecnego stulecia. Należy przy tym za­znaczyć, iż prawdziwą lokomotywą w zakresie...

Źródła oraz kierunki rozwoju zarządzania strategicznego

Jak już wspomniałem zarządzanie strategiczne, jako wyodrębniona dyscyplina nauko­wa, powstało dopiero w latach 50. obecnego stulecia. Źródła tej nauki są jednak bardzo bo­gate! Już w starożytnych Atenach stratedzy byli odpowiedzialni za prowadzenie wojen pod okiem najwyższych urzędników państwa. Jednak...

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Ekonomia

W tej dziedzinie na rozwój zarządzania strategicznego wpływ miały przede wszystkim teoria firmy, rynków i konkurencji oraz wiele dyscyplin ekonomicznych stosowanych, jak ekonomika przemysłu czy analiza projektów inwestycyjnych. Wpływ też miały dyscypliny funkcjonalne, jak marketing, zarządzanie finansami...

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Teorie organizacji i zarządzania

W tym zakresie na rozwój zarządzania strategicznego wpływ mają: teoria behawio­ralna, ilościowa teoria zarządzania oraz podejście sytuacyjne.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Cybernetyka

Teoretyczne i metodologiczne podstawy wywodzące się z cybernetyki, to przede wszystkim teoria systemów oraz teoria gier. Zwłaszcza ta pierwsza jest szeroko stosowana w zarządzaniu strategicznym. Teoria gier stanowi również bazę metodyczną dla zarządzania strategicznego opisując proces konkurencji.

Z...

Zarządzanie strategiczne a teoria firmy

Teoria firmy była już wspominana w niniejszym opracowaniu jako jedna z wielu dyscyplin, które miały silny wpływ na rozwój zarządzania strategicznego. Warto jednak po­nownie podkreślić, iż teoria firmy czy wzrostu firmy to dyscyplina ściśle teoretyczna, podczas gdy zarządzanie strategiczne jest...

Etapy procesu zarządzania strategicznego

Zarządzanie strategiczne obejmuje dwa odrębne, ale operacyjnie współzależne procesy, a mianowicie: formułowanie strategii oraz jej implementację. Formułowanie strategii opiera się na identyfikacji i ocenie potencjalnych szans i zagrożeń, analizie możliwych alternatyw przyszłego działania i wyborze...

Strategiczne planowanie a strategiczne zarządzanie

Planowanie strategiczne jest procesem prowadzącym do sformułowania zamiarów, celów, strategii oraz środków koniecznych do ich realizacji. W takim ujęciu można je przedstawić w postaci poniższego schematu, w którym sformułowany plan strategiczny będzie obejmował:

plan obrotu i rynku,

plan...

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM

Pojawienie się nowych produktów i rozwiązań na rynku finansowym powoduje powstanie nowych ryzyk i zagrożenie dla działalności banku komercyjnego. W związku z tym banki zaczynają zarządzać ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem to przedsięwzięcia mające na celu planową i celową analizę oraz sterowanie...

ZARZĄDZANIE LUKĄ OKRESOWOŚCI

Duration czyli okresowość to suma ważonych względem czasu indywidualnych zdyskontowanych przepływów pieniężnych z inwestycji w stosunku do bieżących wartości tych inwestycji. Jest to średni czas życia inwestycji rozumiany jako okres, po którego upływie inwestor otrzyma zwrot kapitału z oczekiwanymi...

Zarządzanie ryzykiem płynności – podstawowe pojęcia

Ryzyko płynności jest to ryzyko występujące w obszarze finansowym. Oznacza zagrożenie przejściowej lub całkowitej utraty płynności przez bank. Ryzyko utraty płynności występuje podobnie jak w przedsiębiorstwie, gdy zagrożona jest zdolność banku do spłacenia zobowiązań.

Przyczyny wystąpienia...

Metoda aktywnego zarządzania pasywami

Metoda ta koncentruje się m.in. na roli pozyskiwanych zasobów finansowych w podtrzymywaniu lub zwiększaniu bazy aktywów. Wyróżniamy dwa typy aktywnego zarządzania pasywami:

„Kasowy” typ zarządzania pasywami pociąga za sobą wykorzystywanie nabywanych na rynku pieniężnym zasobów finansowych do...

Zadania nauki o organizacji i zarządzaniu

1) Dostarczanie naukowej wiedzy teoretycznej o przemianach w racjonalizacji form działalności ludzkiej

2) Upowszechnianie praktycznej wiedzy

3) Przekazywanie wiedzy naukowej i ochrona jej przed zniekształceniem i zapomnieniem

4) Pobudzanie społeczeństwa do wpływania na racjonalizację i sprawność...

Czym jest zarządzanie

Proces stałej koordynacji i integracji użytkowanych zasobów dla osiągnięcia celów organizacyjnych, przy zastosowaniu zasady racjonalnego gospodarowania

System zarządzania - instytucjonalnie

Wyodrębniona całość, której zadaniem jest zapewnienie wypełniania wszystkich funkcji zarządzania w odniesieniu do wszystkichzasobów organizacji przez kierowników wszystkich szczebli kierowania, aby zgodnie zzasadą racjonalnego gospodarowania osiągnąć cele organizacji.

Typy struktur organizacyjnych zarządzania

Struktura organizacyjna zarządzania to uporządkowany układ jednostek organizacyjnych łącznie z całokształtem różnorodnych powiązań organizacyjnych między nimi (głównie typu hierarchicznego i funkcjonalnego), określający niezbędny poziom zorganizowania instytucji oraz umożliwiający jej sprawne...

Struktura liniowa kierowania (zarządzania)

Charakteryzuje się prostą, przejrzystą budową i jednokierunkowymi silnymi zależnościami służbowymi pomiędzy kierownictwem a podwładnymi (zespołem pracowniczym). Występujące w strukturze tej powiązania funkcjonalne podporządkowane są powiązaniom technicznym. Podział pracy i władzy...