Zarządzanie infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie infrastrukturą informatyczną - proces administracji sprzętem komputerowym, systemami operacyjnymi i topologią sieci komputerowej, jakie leżą w zakresie obowiązków administratora danego systemu. Może to być fragment obowiązków administratora sieci, chociaż częściej jest to osobne stanowisko.

Czytaj Dalej

Podstawowe pojęcia organizacji i zarządzania (Ewolucja teorii organizacji i zarządzania)

PODSTAWOWE POJĘCIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA (EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA) I. ISTOTA KIEROWANIA, ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI Gdziekolwiek ludzie podejmują zespołową i zorganizowaną pracę, aby osiągnąć wspólny cel, tam kluczową rolę odgrywa zarządzanie. Skuteczne zarządzanie stanowi już dzisiaj odrębną dziedzinę wiedzy, która ewoluowała przez ostatnie sto lat i ukształtowała się w zbiór przyjętych zasad, praktyk i terminologii. Stwierdzenie to ...

Efektywność ekonomiczna systemów informatycznych

Charakterystyka

Zagadnienie efektywności jest, przez współczesnych kierowników, utożsamiane z obszarem efektywności ekonomicznej. Takie zawężenie spojrzenia na funkcjonowanie wybranego podsystemu przedsiębiorstwa wynika z potrzeby uproszczenia analizy, ale też w istotny sposób zubaża jej wyniki, mogąc...

Zarządzanie przez projekty

Definicja

Zarządzanie przez projekty - zestaw działań obejmujący planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie , przewodzenie tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie, skierowanych na projekty i wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i...

Logistyka

W nieustannym dążeniu do zdobycia przewagi konkurencyjnej firmy oczekują od kierowników ds. logistyki innowacyjnych metod obniżki kosztów, poprawy poziomu obsługi i zwiększenia zadowolenia klientów. W rezultacie wiele firm podjęło poważne kroki na rzecz opracowania i wdrożenia procesów doskonalenia jakości w logistyce. Niektóre są zbieżne co prawda z podejmowanymi w całym przedsiębiorstwie inicjatywami dotyczącymi poprawy jakości, jednakże logistyka jest często pod tym ...

Nowoczesne formy zarządzania przedsiębiorstwem TQM ...

NOWOCZESNE FORMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSWEM- KEIZEN,TQM SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. DEFINIOWANIE JAKOŚCI 2. HISTORIA JAKOŚCI 3. W. EDWARDS DEMING  ANGAŻOWANIE SIĘ ROBOTNIKÓW  CZTERNAŚCIE WSKAZAŃ DEMINGA 4. KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (TQM): PODSTAWOWE KONCEPCJE  podejście systemowe,  narzędzia TQM,  skupianie uwagi na klientach  rola kierownictwa,  uczestnictwo pracowników. 5. NAGRODA BALDRIDGE’A 6. CZAS l WZAJEMNE ...

Podstawy zarządzania

EGZAMIN Z PODSTAW ZARZĄDZANIA Istota zarządzania Zarządzanie jest to celowe podejmowanie przez odpowiednie osoby (kadrę zarządzającą) decyzji i działań prowadzących- dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów- do osiągania założonych celów w sposób sprawny i skuteczny lub celowe dysponowanie zasobami. Funkcje zarządzania:  planowanie  organizowanie  przewodzenie  kontrolowanie Zasady zarządzania wg Fayola: 1. podział pracy 2. autorytet ...

Organizacja i zarządzanie - definicje

Organizacja i zarządzanie Wykład I Kierownicy i kierowanie Co rozumiemy pod pojęciem organizacja Organizacja to grupa ludzi współpracujących ze sobą w sposób systematyczny, skoordynowany i uporządkowany aby osiągnąć jakiś cel. Co to jest organizacja (w sensie rzeczowym)? Organizacja w sensie rzeczowym - to organizacja, która jest zorganizowana w sposób wysoce sformalizowany i tak, jak każda organizacja ma określony cel. Np. firma, duży koncern, przedsiębiorstwo.

Zarządzanie

Zachowanie - znajdowanie się w określonym stanie, określonej rzeczy przez jej stosunek do innych. Działanie - celowe, świadome, dowolne zachowanie się Cel - stan rzeczy przewidywany, przyszły, oceniany pozytywnie, do którego zmierzamy w naszym działaniu. C. główny - jest na tyle ważny, by podjąć działanie C. poboczny - nie jest na tyle ważny... C. pośrednie - środki do celu, które mają tendencję przeistaczania się w cele główne (autonomizacja ...

Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem - Keizen TQM

TQM – Kompleksowe zarządzanie jakością – prof. Jerzy Żuchowski Jakość to nie wszystko, ale wszystko bez jakości jest niczym. Pierwszy tego sformułowania użył Platon. Wszystko co nie jest ilością jest jakością. Jest jakość pierwotna i jakość wtórna. Jakość ma charakter subiektywny. Nie można jej zmierzyć, tzn. skwantyfikować. Jakość determinuje rozwiązania gospodarcze. By gospodarka mogła dobrze funkcjonować potrzebna jest jakość i ekologia. Ilość ma ...

Zarządzanie produkcją - opracowanie

FUNKCJA ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ PODSTAWOWĄ A ORGANIZACJA.  Organizacje są użyteczne tylko wtedy, kiedy są w stanie zaspokoić potrzeby swoich klientów.  Proces zaspokajania potrzeb klienta można podzielić na: 1. Określenie potrzeb prowadzące do ustalenia szczegółowych prognoz 2. Potrzeba analizy i integracji prowadząca do ustalenia planów 3. Zapewnienie informacji i środków wejściowych 4. Przetworzenie środków w produkt 5. Dostarczenie produktu ...

Współczesne kierunki i szkoły w nauce organizacji i zarządzania

Dorobek szkoły klasycznej był poddany głębokiej weryfikacji przez powstające po niejszkoły. Najostrzejszymi krytykami byli przedstawiciele kolejnego kierunku w teorii i praktycezarządzania, określanego mianem stosunków międzyludzkich (human relations).Jeden z przedstawicieli tego kierunku, Douglas Mc...

Pojęcie strategii i zarządzania strategicznego

Rozwój zarządzania strategicznego jako jednej z dziedzin nauk zarządzania jest w rzeczywistości stosunkowo nowym przedsięwzięciem. Zarządzanie strategiczne, jako wyod­ręb­niona dyscyplina, powstało dopiero w latach 50. obecnego stulecia. Należy przy tym za­znaczyć, iż prawdziwą lokomotywą w zakresie...

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Cybernetyka

Teoretyczne i metodologiczne podstawy wywodzące się z cybernetyki, to przede wszystkim teoria systemów oraz teoria gier. Zwłaszcza ta pierwsza jest szeroko stosowana w zarządzaniu strategicznym. Teoria gier stanowi również bazę metodyczną dla zarządzania strategicznego opisując proces konkurencji.

Z...

Rola zarządzania finansowego w polskich przedsiębiorstwach

 

Co najmniej dwie okoliczności sprawiają, że przyswojenie i wdrożenie podstawowych kategorii zarządzania finansowego jest niezbędne dla tworzącej się grupy nowoczesnych polskich mediów. Pierwszą przesłanką jest sama istota współczesnych finansów, ich dynamika i ekspansywność jako samodzielnej...

Zarządzanie stopą procentową

 

Jedną z najbardziej udanych innowacji na rynkach finansowych był w ostatnich latach rozwój rynków terminowych. Dzięki nim menedżerowie uzyskali możliwość minimalizowania lub eliminowania ryzyka związanego ze zmiennością stóp procentowych w sposób podobny do tego, jaki od wielu lat stosują do...

Metody zarządzania

 

Zarządzanie przez dyrygowanie uprawnień i odpowiedzialności- umożliwia podwładnym samodzielnie postępować i decydować, jednocześnie dostarcza czasu kierownikowi, sprzyja rozwojowi kadr.

Zarządzanie przez cele- jest to bardzo efektywna technika zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to proces, w którym...

Podstawowe szkoły zarządzania i ich przedstawiciele.

 

Prekursorem teorii zarządzania był Henry Ford, ze swoim Modelem T. Przy wytworzeniu tego samochodu Ford kładł nacisk na wydajność, mechanizację i rozłożeniu wszystkiego na możliwie najmniejsze elementy. W fabryce każdy robotnik robił tylko jedną rzecz. Chodziło o jak największą wydajność...

Cechy zarządzania wg Petera Druckera.

 

Peter Drucker wyróżnia 7 podstawowych cech zarządzania:

 

Zarządzanie współczesne dotyczy przede wszystkim ludzi – jego celem jest takie współdziałanie wielu osób, które pozwala zneutralizować słabości oraz maksymalnie wykorzystać talenty i silne strony pracowników. Ludzie są najważniejszym...

Cele i zasady zarządzania zasobami ludzkimi

 

Celem zarządzania zasobami ludzkimi jest umożliwienie firmie osiągnięcia sukcesu dzięki zatrudnionym w niej ludziom. Ujmując rzecz bardziej szczegółowo, cele ZZL można sformułować następująco:

zapewnienie szeregu usług wspierających cele przedsiębiorstwa i stanowiących element procesu...

Zarządzanie strategiczne w/g definicji Gryfina

 

Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie skierowanych na zasady organizacji ludzkie, rzeczowe i informacyjne, podejmowanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji sprawnie i skutecznie.

Zarządzanie jest szerszym pojęciem niż planowanie...