Zarząd przymusowy

Zarządca przymusowy – osoba powoływana w cywilnym sądowym postępowaniu zabezpieczającym lub w cywilnym sądowym postępowaniu egzekucyjnym z przedsiębiorstw lub gospodarstw rolnych – egzekucja z przedsiębiorstw. W drugim przypadku zarządca jest organem egzekucyjnym i funkcjonariuszem publicznym. Pozycja zarządcy przymusowego usytuowana jest pomiędzy komornikiem a syndykiem. Zarządca w egzekucji...

Czytaj Dalej

Dominacja zarządcza oraz dominacja przez unię personalną

1. Wstęp 2. Dominacja zarządcza 3. Dominacja głosowo zarządcza 4. Przykład 5. Dominacja zarządcza właściwa 6. Dominacja przez unię personalną 7. Przykład 8. Podsumowanie 9. Literatura 1. Wstęp Celem mojego referatu jest pokrótce przedstawienie dominacji zarządczej oraz dominacji przez unię personalną. AW swojej pracy przedstawiłam najważniejsze zagadnienia związane z tym tematem powołując się na akty prawne. Mam nadzieję, że to co przedstawiłam ...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

199 przewiduje, że jeżeli umorzenie następuje na rzecz spółki, może być dobrowolne albo przymusowe.

Zarząd powiatu

Zarząd jest organem wykonawczym powiatu.

W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako przewodniczący oraz pozostali członkowie w liczbie od 3 do 4 osób, w tym wicestarosta, wybrani przez radę powiatu ze swego grona, bądź spoza składu rady.

Członkostwa w zarządzie nie można...

Postępowanie Przymusowe

Postępowanie przymusowe rozpada się na dwa tryby, różniące się poważnie stosowanymi środkami:   Egzekucja należności pieniężnych Ma ona na celu przymusowe wykonanie takich aktów administracyjnych lub przepisów, które nakładają obowiązek zapłacenia państwu określonej kwoty pieniężnej.

Organy gminy: Rada gminy i zarząd gminy

Rada gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym.

W skład rady gminy wchodzą radni w liczbie co najmniej 15 w gminie do 4 000 mieszkańców, do 45 radnych w gminie o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 do 200 000 , a następnie po 5 radnych na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej...

Zarząd rzeczą wspólną

Wykonywanie współwłasności rozliczając pojęcie zarządu rzeczą wspólną. Przez zarząd rzeczą wspólną rozumieć należy podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności o charakterze faktycznym lub prawnym, dotyczącego przedmiotu wspólnego prawa. Chodzi o podejmowanie wszelkich czynności...

Odpowiedzialność członków zarządu

WŁADZE SPÓŁKI

zgromadzenie wspólników

rada nadzorcza i komisja rewizyjna

zarząd spółki

Zarząd jest organem wykonawczym spółki:

reprezentowanie spółki

oprowadzenie jej spraw.

Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy.

Do zarządu mogą...

Czternaście zasad Deminga

Nie istnieje jedna wersja tych tez. Edwards Deming nigdy ich nie spisał, za każdym razem inaczej je nazywał, choć kolejności nie zmieniał. Może chciał uniknąć tego co krytykował w tezie dziesiątej - zrobienia z tez haseł, które będą wieszane na ścianach i nic nie będą znaczyły. Wprowadził tym...

Zarząd Narodowego Banku Polskiego

Charakterystyka

Działalnością NBP kieruje jego Zarząd. Zgodnie z art. 17 ust. 2 u.NBP, w skład Zarządu banku centralnego wchodzą Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący Zarządu, dwóch wiceprezesów NBP oraz pozostali członkowie zarządu, w liczbie od czterech do sześciu. Członkowie Zarządu...

Spółki cywilne

Funkcje spółek cywilnych Spółki oprawa handlowego Spółki osobowe Spółki kapitałowe -Spółki jawne -akcyjna -partnerska -z o.o. -komandytowa -komandytowo – akcyjna podział opiera się na kryterium substratu ich działalności i istnienia:  Substrat osobowy (wspólnicy) – osobowe – cechuje je osobista (majątkowa) odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki i osobiste prowadzenie praw spółki. Prowadzenie spraw spółki należy co do ...

Prawo gospodarcze

Umowy gospodarcze Umowa jest podstawową prawną normą nawiązywania i realizowania współpracy między partnerami a w dziedzinie gospodarczej w szczególności, gdyż mamy tu do czynienia z produkcją, obrotem, usługami. Każda taka działalność wiąże się z umowami, a wśród nich np. umową kupna sprzedaży, najmu dzierżawy, umową o dzieło lub umowę zlecenie. Umowa to zgodne oświadczenie woli co najmniej dwóch podmiotów gospodarczych (spółek, przedsiębiorstw, osób ...

Tryb powoływania zarządu powiatu i zarządu województwa

TRYB POWOŁYWANIA ZARZĄDU POWIATU I ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ? Powiat ? zarząd powiatu a nie stojący na jego czele starosta (nie jest on stricte wykonawczym organem powiatu tylko organem wewnętrznym zarządu powiatu). ? Województwo ? zarząd województwa a nie marszałek województwa będący przewodniczącym zarządu województwa. - Ustawy samorządowe zgodnie przewidują funkcjonowanie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego odrębnego od organu uchwałodawczego.

Sp. z o.o.

1. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) są tworem młodym, pochodzącym z ostatnich lat IX wieku. Stanowiły one prawną formę umożliwiającą drobnym i średnim przedsiębiorcom prowadzenie przedsiębiorstwa bez narażania się na ryzyko utraty całego majątku w razie niepowodzenia podjętej działalności gospodarczej. Forma sp. z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwiała zaangażowanie w działalność ...

Prawo gospodarcze

Źródła prawa gospodarczego: to pewne wytyczne dla ustawodawcy jak ma to być prawo budowane . 1. konstytucja 2.ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z lipca2004 -przedsiębiorca to osoba fizyczna prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawna wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. -ustawa reguluje podejmowanie i wykonywanie zakończenie działalności gospodarczej na terytorium RP oraz ...

Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym

Układ kalkulacyjny kosztów grupuje koszty nie według rodzaju zużytych czynników produkcji, lecz ze względu na jednostkę kalkulacyjną, którą może być wyrób gotowy, jego część lub wyodrębniona część procesu technologicznego. Zadaniem układu kalkulacyjnego kosztów jest takie zgrupowanie kosztów, aby...

Strategie związków zawodowych

 

Podobnie jak zarząd związki zawodowe potrzebują przygotować się do negocjacji przez zbieranie informacji. Im więcej dokładnych informacji związki zawodowe zdobędą, tym mogą być bardziej przekonywujące podczas negocjacji. Negocjacje są główną metodą, przy pomocy której związki zawodowe mogą...

Podmioty postępowania przymusowego

Nadzór nad egzekucją administracyjną zobowiązań podatkowych sprawują organy wyższego stopnia, którymi w tych sprawach będą właściwe izby skarbowe, Prezes Głównego Urzędu Ceł oraz właściwe samorządowe kolegia odwoławcze, Wierzycielem podatkowym w postępowaniu przymusowym jest ten, kto żąda wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków podlegających tej egzekucji.

Organy gminy

 

Konstytucja RP w art. 169, ust. l stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego (w tym przypadku gmina) wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. W świetle obowiązującego ustawodawstwa w zakresie samorządu terytorialnego, rada gminy jest najwyższym organem...

Relacje między radą powiatu a zarządem i starostą

A. Rada powiatu

- Organ stanowiący i kontrolny

- 15 radnych w powiatach do 40 tys. , po dwóch na każde kolejne 20 tys. (nie więcej niż 29 radnych)

- Działa na sesjach

- Podejmuje uchwały w sprawach najważniejszych dla powiatu

- Pełni funkcję kontrolną wobec zarządu powiatu oraz powiatowych jednostek...

Zarząd województwa

1.Zarząd jest organem wykonawczym województwa.

2.W skład pięcioosobowego zarządu województwa wchodzą marszałek województwa jako przewodniczący, 1 lub 2 wicemarszałków oraz pozostali członkowie.

3.Marszałek oraz pozostali członkowie zarządu mogą być wybrani także spoza składu...