Zarząd przymusowy

Czytaj Dalej

SOE - (Special Operations Executive - Zarząd Operacji Specjalnych)

Brytyjska organizacja, której zada­niem było prowadzenie dywersji i wspomaganie ruchu oporu w oku­powanych państwach europejskich, powstała 17 lipca 1940 r. z inicjaty­wy premiera Winstona Churchilla w wyniku połączenia niewielkiej sekcji D - wydziału sabotażu wy­wiadu brytyjskiego MI6, M1(R) -wydziału...

Podmioty postępowania przymusowego

Nadzór nad egzekucją administracyjną zobowiązań podatkowych sprawują organy wyższego stopnia, którymi w tych sprawach będą właściwe izby skarbowe, Prezes Głównego Urzędu Ceł oraz właściwe samorządowe kolegia odwoławcze, Wierzycielem podatkowym w postępowaniu przymusowym jest ten, kto żąda wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków podlegających tej egzekucji.

Relacje między radą powiatu a zarządem i starostą

A. Rada powiatu

- Organ stanowiący i kontrolny

- 15 radnych w powiatach do 40 tys. , po dwóch na każde kolejne 20 tys. (nie więcej niż 29 radnych)

- Działa na sesjach

- Podejmuje uchwały w sprawach najważniejszych dla powiatu

- Pełni funkcję kontrolną wobec zarządu powiatu oraz powiatowych jednostek...

Zarząd powiatu

Zarząd jest organem wykonawczym powiatu.

W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako przewodniczący oraz pozostali członkowie w liczbie od 3 do 4 osób, w tym wicestarosta, wybrani przez radę powiatu ze swego grona, bądź spoza składu rady.

Członkostwa w zarządzie nie można...

Zarząd województwa

1.Zarząd jest organem wykonawczym województwa.

2.W skład pięcioosobowego zarządu województwa wchodzą marszałek województwa jako przewodniczący, 1 lub 2 wicemarszałków oraz pozostali członkowie.

3.Marszałek oraz pozostali członkowie zarządu mogą być wybrani także spoza składu...

Zadania Zarządu NBP

Realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej

Okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego

Nadzorowanie operacji otwartego rynku

Ocena funkcjonowania systemu bankowego

Uchwalanie planu finansowego i planu działalności NBP

Uchwalanie...

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - ZARZĄD BFG

Składa się z 5 członków, w tym prezesa i jego zastępcy. Powoływany jest przez Radę spośród osób posiadających odpowiednie wyższe wykształcenie oraz 5-letni staż pracy w bankowości.

Kadencja zarządu trwa 3 lata od dnia powołania.

Członek zarządu (w tym prezes i jego zastępca) może być w...

Postępowanie Przymusowe

Postępowanie przymusowe rozpada się na dwa tryby, różniące się poważnie stosowanymi środkami:   Egzekucja należności pieniężnych Ma ona na celu przymusowe wykonanie takich aktów administracyjnych lub przepisów, które nakładają obowiązek zapłacenia państwu określonej kwoty pieniężnej.

Organy gminy: Rada gminy i zarząd gminy

Rada gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym.

W skład rady gminy wchodzą radni w liczbie co najmniej 15 w gminie do 4 000 mieszkańców, do 45 radnych w gminie o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 do 200 000 , a następnie po 5 radnych na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej...

Organy powiatu: rada i zarząd powiatu

Rada powiatu

W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 20 w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po 5 na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż 60 radnych , wybrani w wyborach bezpośrednich.

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.

Do...

Organy samorządu województwa: sejmik i zarząd województwa

Sejmik województwa

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. W skład sejmiku wchodzą radni w liczbie 45 w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po 5 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców.

Do wyłącznej właściwości sejmiku należą sprawy...

Gmina (Zarząd gminy i jego przewodniczący)

Zarząd gminy jest kolegialnym organem wykonawczym zarząd gminy składa się z 3 do 5 osób, a w gminach do 20000 mieszkańców 3 osoby. Przewodniczący zarządu jest wójt lub burmistrz lub prezydent miasta. Rada gminy wybiera zarząd spośród radnych lub spoza składu rady w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia...

Powiat (zarząd powiatu i jego przewodniczący)

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz zatrudnieniem w administracji...

Samorząd województwa (zarząd województwa i jego przewodniczący)

Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa. W skład zarządu województwa, liczącego 5 osób, wchodzi marszałek województwa jako jego przewodniczący, wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie. Członkostwa w zarządzie województwa nie można łączyć z członkostwem w organie...

Zarząd rzeczą wspólną

Wykonywanie współwłasności rozliczając pojęcie zarządu rzeczą wspólną. Przez zarząd rzeczą wspólną rozumieć należy podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności o charakterze faktycznym lub prawnym, dotyczącego przedmiotu wspólnego prawa. Chodzi o podejmowanie wszelkich czynności...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. I SPÓŁKI AKCYJNEJ

Art.116 Za zaległości podatkowe spółki Z O.O, spółki akcyjnej odpowiadają solidarnie całym, swym majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub części bezskuteczna, a członek zarządu:

( przesłanki zwolnienia się członka zarządu od...

HIPOTEKA PRZYMUSOWA (SZCZEGÓŁOWO)

Hipoteka przymusowa powstaje przez dokonanie wpisu do księgi wieczystej, dokonanego przez sąd rejonowy na wniosek organu podatkowego.

JAKIE SĄ OCZEKIWANIA PRAWA BANKOWEGO W STOSUNKU DO KANDYDATÓW ZARZĄDU BANKU?

Kandydaci muszą:

- posiadać wykształcenie

- posiadać doświadczenie zawodowe niezbędne do kierowania bankiem

- posiadać udowodnioną znajomość języka polskiego,

Prezes i Zarząd NBP

PREZES NBP:

powoływany przez sejm na wniosek Prezydenta na okres 6 lat (max 2 kadencje)kadencja wygasa:

- po okresie 6 lat

- w razie śmierci

- w razie złożenia rezygnacji

Prezes NBP może zostać odwołany gdy:

- nie wypełnia swoich obowiązków w skutek długotrwałej choroby

- został skazany...

Zarząd banku w formie S.A.

Zarząd banku składa się z co najmniej 3 osób. Powołanie 2 członków w tym prezesa następuje za zgodą KNB. Z wnioskiem o powołanie występuje rada nadzorcza.

Rada nadzorcza informuje KNB o pozostałych osobach ze składu zarządu banku i o zmianie składu.

Osoby o których wyżej mowa nie mogą zostać...