Zaprawa wapienna

Czytaj Dalej

Czym jest jezioro wapienne?

Na terenach zbudowanych z wapieni możliwe jest powstanie jezior pod powierzchnią ziemi. Wapienie stopniowo są rozpuszczane, a następnie wymywane przez wodę, w wyniku czego tworzy się zapadlisko z licznymi jeziorami oraz rzekami. Podobne zjawisko występuje na obszarach boga­tych w złoża soli.

Czym są skały wapienne?

Skały wapienne, do których należą min. Inną ważną cechą skał wapiennych jest obec­ność licznych szczelin.

Gromada gąbki wapienne

W przeciwieństwie do często bardzo dużych mezozoicznych gąbek kamiennych i szklistoszkieletowych, gąbki wapienne są formami raczej niewielkimi, trudnymi do zauważenia. W triasie alpejskim mogą obok glonów wapiennych występować jako organizmy rafotwórcze.

Bejca, zaprawa

Barwniki naturalne i syntetyczneużywane do drewna, kości, skóry itp. w postaci roztworówwodnych i spirytusowych; w meblarstwiesłużą do uwydatnienia rysunku, zmiany naturalnegozabarwienia lub imitacji szlachetnych gatunkówdrewna; po rozprowadzeniu muszą być utrwalone(politura, lakier, pokost, olej...

Zaprawa

z dodatkiem sieczki dobudowy ścian glinobitych), wapienne, gipsowe, gipsowo-wapienne i cementowe; 2) grunt, w technikachmai.

Zaczyny i zaprawy

W praktyce większe znaczenie mają zaprawy: • cementowe (c), • cementowo-wapienne (cw), • wapienne (w), • gipsowe (g), • gipsowo-wapienne (gw), • cementowo-gliniane (cgl).

Zaczyny i zaprawy budowlane

ZAPRAWY BUDOWLANE ZE SPOIWAMI MINERALNYMI I ŻYWICZNYMI W zależności od użytego spoiwa rozróżnia się zaprawy: wapienne, gipsowe, gipsowo-wapienne, cementowe, cementowo-wapienne oraz zaprawy żywiczne.

Zaprawy murarskie,rodzaje cegieł i ich zastosowanie.

Zaprawy do murowania na cienkie spoiny (od 1 do 3 mm) zwane też zaprawami klejowymi przeznaczone do łączenia elementów o dokładnych wymiarach i równych krawędziach np.

Tyf wapienny

Tyf wapienny — porowaty wapień zawierającynierozłożone resztki roślinne; 75—99%stanowi węglan wapnia (CaCO*), co odpowiada42—55% tlenku wapnia (CaO); azot, fosfori potas znajdują się w zmiennej ilości.

ZAPRAWY

),a zwłaszcza zaprawy rtęciowe. Z a p r a w y r t ę c i o w e — silnie działająceśrodki bakteriobójcze i grzybobójcze stosowanedo zaprawiania nasion; ich substancje aktywnemogą być zarówno związkami nieorganicznymirtęci (np.

Zaprawa nasienna

Środek ochrony roślin do traktowania nasion przed wysiewem w celu zabezpieczenia ich przed chorobami przenoszonymi z nasionami lub chorobami i szkodnikami uszkadzającymi kiełkujące nasiona i siewki.

Techniki uzyskiwania półsurowca w paleolicie górnym i schyłkowym oraz w mezolicie - Rdzenie bez zaprawy przygotowawczej

Osobną grupę rdzeni bez zaprawy wstępnej, posiadających jednak nikłe ślady zaprawiania pięt, stanowią rdzenie podkrążkowe i krążkowate.

Techniki uzyskiwania półsurowca w paleolicie górnym i schyłkowym oraz w mezolicie - Rdzenie z zaprawą przygotowawczą

niekiedy zaś fragmentaryczną zaprawę pięt, boków i części tylnej oraz widoczne w fazie zaczątkowej eksploatacji ślady zaprawy praodłupni.