Sterowanie zapasami

Użytecznym podziałem zapasów z punktu widzenia zarządzania logistycznego w firmie jest ich klasyfikacja na następujące grupy Grupa A – zapasy „cenne” (vital few), stanowiące 5-20% liczebności asortymentowej zapasów, ale mający znaczny udział w wartości, sięgający 75-80%; grupę tę, o wysokiej wartości i (lub) dużym udziale w kosztach materiałowych ogółem, należ traktować ze szczególną uwagą w zakresie: • analizy rynkowej, cenowej i struktury ...

Zarządzanie zapasami

Upraszczając nieco bardzo złożoną problematykę zarządzania zapasami, można powiedzieć, że jego celem jest zachowanie wszystkich "dobrych" stron posiadania zapasów przy dążeniu do minimalizacji wszystkich negatywnych zjawisk tworzących zapasom.

BADANIE ZAPASÓW

Do stosowanych w takiej sytuacji procedur należą: 1) analiza prawidłowości i kompletności ostatniego przeprowadzonego spisu z natury; 2) analiza zmian, które wprowadzono w zakresie organizacji obrotu zapasami i w sposobach dokumentacji i ewidencji dotyczących tego obszaru; 3) ocena prawidłowości oraz rzetelności stosowanych procedur ewidencji i kontroli obrotu zapasami (przez udział w odbiorze dostaw, wydawaniu materiałów do produkcji lub innych ...

Wymień rodzaje zapasów i omów ich rolę w przedsiębiorstwie

zapasy prawidłowe, w tym: a ) sezonowe b ) o charakterze rezerw, c ) bieżące W podanej klasyfikacji nie wymieniliśmy zapasów zepsutych, bezwartościowych i małowartościowych, gdyż w zasadzie zapasy takie, ujawnione w trakcie inwentaryzacji, są spisywane na straty lub przeceniane, tak, że ostatecznie albo w ogóle nie występują w stanie zapasów, albo- po ich doprowadzeniu do realnej wartości- wchodzą w skład jednej z poprzednio wymienionych ...

METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - MODEL EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI PARTII DOSTAWY (EOQ)

W procesie zarządzania zapasami istotne jest odpowiednio wczesne zamówienie dostawy materiałów, tak aby nie spowodować przerwania ciągłości procesu gospodarczego. Im szybciej zapasy materiałowe są zużywane, tym wcześniej należy złożyć zamówienie na kolejną dostawę.

Gospodarowanie zapasami

Wskaźniki Wskaźniki ułatwiające gospodarowanie zapasami: Wskaźnik struktury zapasów ilościowy = ilość danego rodzaju zapasów/ stan zapasów w badanym okresie - ilość Wskaźnik struktury zapasów wartościowy = wartość danego rodzaju zapasów / stan zapasów w badanym okresie -wartość Wskaźnik dynamiki zapasów = stan zapasów w końcu okresu badawczego - ilość / stan zapasów na początku okresu badawczego - ilość Wskaźnik obrotu zapasami materiałowymi = ...

Koszty utrzymania zapasów

Znajomość odpowiednich kosztów, które towarzyszą zapasom pozwala na optymalizację procesów sterowania zapasami, a nawet choćby częściowe ich usprawnianie. Koszt kapitałów zaangażowanych w zapasach ma charakter kosztu zmiennego.

Zarządzanie zapasami

Strategie zarządzania zapasami Można wyróżnić trzy podstawowe strategie zarządzania zapasami: defensywną, ofensywną i umiarkowaną: strategia defensywna - główna pozycją w zapasach są materiały i wyroby gotowe jak również udział zapasów w aktywach i obrotowe|majątku obrotowym jest wysoki w porównaniu ze średnią w branży, strategia ofensywna - główna pozycja w zapasach jest produkcja w toku jak również udział zapasów w aktywach o majątku ...

MIEJSCE ZAPASÓW W ZARZĄDZANIU FINANSAMI FIRMY

Odpowiednio duże zapasy materiałów zabezpieczają przed niekorzystnymi zmianami cen. Duże zapasy materiałów zabezpieczają także przed niekorzystnymi skutkami ograniczenia dostaw.

Przedstaw sposób określania poziomu zapasów, podaj przykład liczbowy

Firma powinna określić optymalny poziom inwestowania w zapasy.

Zapasy w przedsiębiorstwie i ich rodzaje.

Wydziela się trzy etapy gromadzenia zapasów etap przedprodukcyjny - obejmuje sferę zaopatrzenia – zapasy obejmują więc materiały etap produkcji – obejmuje cykl produkcyjny – zapasy te określa się mianem produkcji w toku etap poprodukcyjny – zapasy wyrobów gotowych Na wielkość zapasów wpływa wiele czynników z których najważniejsze to: częstotliwość dostaw ...

Rozlokowanie zapasów w magazynach i oznaczenie punktów ich magazynowania.

- Zapasy bezpieczeństwa - gromadzone ze względu na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności dla utrzymania tempa produkcji - Zapasy spekulacyjne - (zap.

Pojecie zapasów

Kolejna grupa to zapasy sezonowe, czyli zapasy występujące okresowo w wyniku sezonowych wahań wielkości produkcji, sprzedaży, organizacji transportu itp. Istnieją także zapasy rezerwowe, gromadzone w wyniku decyzji różnych władz w sprawie utworzenia odpowiednich rezerw.

Struktura zapasów produkcji w toku.

Zapasy wewnątrzkomórkowe dzielimy na: zapasy pozacykliczne zapasy cylkiczne Część zapasów w toku jest na stanowiskach a część poza nimi.

Zapasy: materiały, towary, produkcja w toku, produkty gotowe

Nieprawidłowa gospodarka zapasami prowadzi do generowania zapasów nadmiernych i zbędnych, które generują koszty i przyczyniają się do ich powstawania.

Zapasy

Zapasy towarów gromadzone są w różnych miejscach: fabryce, centrach dystrybucyjnych i sklepach. Kiedy sprzedaż jest mniejsza niż przewidywano, przedsiębiorstwo stara się zmniejszyć swoje zapasy poprzez wyprzedaże i promocje.

Zapas bezpieczeństwa

Zapas bezpieczeństwa powiększa zapasy istniejące w przedsiębiorstwie wyliczane na podstawie prognozy popytu lub średniego popytu i średniego czasu realizacji zamówienia.

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI

Menedżerowie rzadko kiedy mają dokładną wiedzę o przewidywanym popycie na produkty swej firmy. Wiele czynników może mieć wpływ na dokładność prognoz. Czasy realizacji zamówień również nie są stałe. W konsekwencji kierownictwo przedsiębiorstwa może mieć do wyboru utrzymywanie dodatkowych zapasów w...

Czym są zapasy?

Z tego względu sprawne i precyzyjne zarządzanie zapasami daje firmie określone korzyści ekonomiczne Zapasy dóbr rzeczowych są, oprócz innych czynników wytwórczych, nieodłącznym składnikiem i uwarunkowaniem sprawnego przebiegu procesów gospodarczych.

METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - PODEJŚCIE INWESTYCYJNE W ZARZĄDZANIU ZAPASAMI

W zarządzaniu zapasami można również zastosować podejście inwestycyjne. Zapasy te przyniosą w niedalekiej przyszłości korzyści, wyrażające się w dodatkowej sprzedaży i dodatkowych wpływach.