Jak bada się poziom zanieczyszczenia wody?

Służby sanitarne, mierząc poziom zanieczyszczenia, posługują się kategorią bioche­micznego zapotrzebowania tlenu (BZT), wska­zującą ile tlenu z wody pobrał konkretny polutant.

Jak katastrofy morskie zanieczyszczają morza i oceany?

Inne zanieczyszczenia dopełniają jedynie ogromu zniszczeń. Pozostawio­ne na plażach przez wysoką wodę sterty śmieci i tłuste zacieki ropy stanowią namacalny dowód zanieczyszczenia oceanów przez nie ulegające bio­degradacji substancje i odpadki.

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniay. siarkowego, powstałego w atmosferze zanieczyszczonej tlenkami sirki ze spalania zasiarczonego węgla.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska to odwieczny problem, który dotyka chyba każdego. Największym zanieczyszczonym terem w Polsce jest Wyżyna Śląska.

Antarktyda - ZANIECZYSZCZENIE

Wzrastająca ilość stacji naukowych, a tym samym i ludzi, stwarza ogromne niebezpieczeństwo coraz większego zanieczyszczenia tego dziś jeszcze sterylnego środowiska naturalnego.

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Skażenia mikrobiologiczne

Nieoczyszczane ścieki miejskie, niewłaściwie funkcjonujące hodowle ryb, rolnicze gospodarstwa, odpady przemysłu przetwórstwa spożywczego stanowią źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Jednak bakterie, które dostają się do wody morskiej nie mają większych szans na rozwój ze względu na hamujący...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Degradacja środowiska morskiego

Brak jest urządzeń do odbioru ścieków ze statków w portach i stoczniach, zanieczyszczone są kanały portowe i stoczniowe.

Zanieczyszczenie gleby

Zanieczyszczenia gleby należą do najtrudniejszych do kontrolowania i usunięcia.

Zanieczyszczenia atmosfery

Zanieczyszczenie atmosfery jest często widoczne gołym okiem.

Charakterystyka zanieczyszczeń

Charakterystyka zanieczyszczeń występujących na terenie Powiatu Tureckiego oraz sposoby ich ograniczania Charakterystyka powiatu tureckiego Powiat Turecki położony jest w wschodniej Wielkopolsce i graniczy z powiatami Kolskim, Konińskim, Kaliskim, oraz Poddębickim i Sieradzkim należącymi już do województwa Łódzkiego. Głównym ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym powiatu tureckiego jest miasto Turek. Przez Turek przechodzi węzeł komunikacyjny o znaczeniu wojewódzkim i ...

Przyczyny zanieczyszczeń atmosfery i sposoby jej usuwania. Efekt cieplarniany

Międzynarodowa Komisja ds. Zmian Klimatu (przewiduje ocieplenie o 1-3,5 *C do 2100 roku oraz wzrost poziomu morza o kolejne 15-95 centymetrów. Całą winą obarcza się człowieka i Efekt cieplarniany. Efekt cieplarniany to nie samo zło. Jest naturalnym procesem, gwarantującym życie na Ziemi. To dzięki niemu...

Czym jest Woda - Zanieczyszczenia

Woda znajduje się w ciągłym obiegu, podtrzymywanym przez energię słoneczną. W niektórych fazach swego obiegu ma ona postać cieczy (deszcz), w innych –gazu (para wodna), jeszcze w innych ciała stałego (śnieg, grad). Każda faza tego cyklu zależy od pozostałych i dlatego każda integracja człowieka jest...

Zanieczyszczenia powietrza - Dziura ozonowa

Spadek zawartości ozonu (O3) na wysokości 15-20 km głównie w obszarze bieguna południowego, obserwowany od końca lat 80. Tempo spadku wynosi ok. 3% na rok. Największe znaczenie mają w tym procesie związki chlorofluorowęglowe (freony), z których uwolniony chlor (pod wpływem promieniowania ultrafioletowego)...

Zanieczyszczenia powietrza - Freony

Pochodne chlorowcowe węglowodorów nasyconych, zawierające w cząsteczce jednocześnie atomy fluoru i chloru, niekiedy także bromu, np. dichlorodifluorometan CCl2F2 (F-12), dichlorotetrafluoroetan C2C2F4 (F-114). Niższe freony mają dużą prężność pary w niskich temperaturach i duże ciepło parowania, są...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Sposoby ograniczenia głównych zanieczyszczeń do atmosfery

W poszukiwaniu dróg ograniczenia głównych substancji toksycznych do atmosfery w woj. śląskim należy uwzględnić fakt, iż podstawowymi ich emitorami są indywidualne i komunalne źródła ciepła. Istotny postęp w ograniczeniu emisji może być dokonany poprzez stworzenie systemu elektrociepłowni...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez odpady

Gęstej urbanizacji i uprzemysłowieniu towarzyszy wytwarzanie dużej ilości odpadów. Takie zjawisko jest nader wyraźnie widoczne na terenie naszego województwa, a zwłaszcza GOP-u. Ilość nagromadzonych tu odpadów kojarzy się nam z pojęciem klęski ekologicznej. Nie bez przyczyny mówi się o naszym...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku

Morze Bałtyckie jest najmłodszym morzem na Ziemi - liczy zaledwie 12 tys. lat, podczas gdy inne morza powstały przed wieloma milionami lat. Podobnie jak jeziora polodowcowe powstało ono wskutek ocieplania się klimatu i topnienia lodowca, w jego krótkiej historii następowały poważne zmiany poziomu wód, linii...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Podział Bałtyku na strefy ekonomiczne

W 1982 roku na Konferencji Prawa Morza w Montago Bay na Jamajce ustanowiono wyłączne strefy ekonomiczne państw nadmorskich. Ilustruje to rys.1 W świetle tych porozumień państwo

jest właścicielem zasobów żywych, przedmiotów znajdujących się na dnie oraz bogactw mineralnych leżących pod dnem swojej...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Źródła dopływu substancji toksycznych do morza

Źródła dopływu substancji toksycznych do morza można podzielić na źródła punktowe (kolektory ścieków, kominy fabryczne) i źródła rozproszone (rolnictwo, transport). Rzeki dostarczają związków toksycznych pochodzących głównie z chemizacji rolnictwa. Ścieki przemysłowe i komunalne, , gazy fabryczne i...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Pierwiastki promieniotwórcze

Oprócz występujących w przyrodzie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, w wyniku przeprowadzania przez człowieka reakcji jądrowych, dostają się do środowiska sztucznie wyprodukowane izotopy promieniotwórcze. Najczęściej występującymi sztucznymi pierwiastkami w wodzie i osadach powierzchniowych...