Zalew Wiślany

Zalew Wiślany

Czytaj Dalej

Żuławy Wiślane - Informacje ogólne

Naturalna roślinnością są lasy łęgowe (olchy, topole), łąki łęgowe na terenach okresowo zalewanych oraz olsy, szuwary i torfowiska na terenach podmokłych.

Zalew Soliński

Zalew Sohński pełni też funkcję zbiornika przeciwpowodziowego.