Zakon rycerski

Zakon rycerski

Zakon rycerski – pierwotnie w Kościele katolickim zakon, w skład którego wchodzili zakonnicy (duchowni) oraz bracia-rycerze, czyli rycerze, którzy nie przyjmując święceń, godzili się żyć jak zakonnicy (składali śluby czystości i ubóstwa). Ich głównym zadaniem była nie tylko modlitwa czy kontemplacja, lecz również walka w obronie wiary i ideałów przyjętych w regule zakonnej. Pierwsze zakony...

Czytaj Dalej

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - GENEZA i DZIEJE

; nawet po oddzieleniu się 1517 w osobnyzakon konwentualnych (później także zakon kapucynów),nadal można mówić ze względu na wspólną regułę i ideologięo jednym tylko zakonie Franciszka.

Uczeni w procesach polsko - krzyżackich do soboru w Konstancji

praw Zakonu do Wielony: Zakon został powołany przez papieży po to, by szerzył wiarę chrześcijańską, wydzierał ziemie poganom i obracał je na swój pożytek.

DOMINIKANKI - MNISZKI

II dotyczące zakonów mniszych doprowadziły do utworzenia 12 federacji d. Grajewska, Klasztor II Zakonu w Piotrkowie, później świętej Anny pod Przyrowem, STNKUL 20(1971) 93-98; E.

Wyprawy krzyżowe i zakony rycerskie

Trzecim wielkim zakonem powstałym najpóźniej był zakon o elemencie głównie niemieckim, mowa oczywiście o Zakonie Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli popularnie Krzyżakach.

RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - USTRÓJ ZAKONÓW RYCERSKICH

Mimo posiadania rozległych dóbr i domów zakonnych w Europie, właściwym terenem działalności zakonów rycerskich, zgodnie z ich regułą były brzegi Lewantu.

Niemieckie zakony rycerskie nad Bałtykiem

założył na wzór zakonów palestyńskich Zakon Rycerski Kawalerów Mieczowych, który miał stanowić zbrojne ramię kościoła w podboju Inflant.

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - HISZPAŃSKIE ZAKONY RYCERSKIE

Inicjatorami ich powstania byli w większości wypadków cystersi, którzy też na powstające zakony rycerskie wywierali duży wpływ. Jedynym iberyjskim zakonem rycerskim, który nie powstał pod wpływami cysterskimi, był zakon św.

Zakony nierycerskie w Europie pełnego średniowiecza

Augustyna -  Zakon Kaznodziejski -  oddziaływanie na intelekt społeczeństwa -  dysputy teologiczne drogą argumentacji logicznej – przeciwnicy – oczytani przywódcy herezji -  wymagano gruntownego przygotowania teologicznego -  przyjęcie zasady ubóstwa i pracy apostolskiej jako zakon żebraczy – czysto taktyczne posunięcie -  trybunał Świętej Inkwizycji – kary dominikanów budziły postrach ...

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

trzy karczmy, bram cztery ułomki, Klasztorów dziewięć i gdzieniegdzie domki" z próżniaczym, pasożytniczym życiem do niczego nie przydatnych mnichów; b) autor ukazuje tryb życia zakonników, niezgodny z regułami klasztornymi (pijaństwo, obżarstwo, wysypianie się w puchach do południa), ich głupotę (niezdolność do przeprowadzenia dyskusji, która przeradza się w bójkę) i nieuctwo (gdzieś w odległym zakątku klasztoru jest ...

DRUGI OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (OKRES SYSTEMÓW ŚREDNIOWIECZNYCH, XIII W.)

Opo­zycja świeckiego duchowieństwa przeciw przewadze zakonów pod wodzą Wilhelma de Saint-Amour doprowadziła w Uniwersytecie Paryskim do zaciętej walki w 1252- 1259, która została zdecydowana przez interwencję Aleksandra IV na korzyść zakonów.

Dzieje konfliktu polsko - krzyżackiego

Zakon w odpowiedzi na sojusze Polski zmusił Księcia Konrada Mazowieckiego do zawarcia paktu obronnego z Krzyżakami. Od czasu wojny trzynastoletniej państwo zakonne stało się także lennikiem Królestwa Polskiego.

Joannici - HISTORIA ZAKONU JOANNITÓW

Kontynuując na szeroką skalę działalność szpitalniczą (realizacja jednego z celów zakonu: służenia biednym), zakon cały czas brał udział w zaciętych walkach z muzułmanami o panowanie nad Syrią i Palestyną (drugi cel zakonu: obrona wiary), zapisując wiele pięknych kart w obronie miast Ziemi Świętej.

Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim

Zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie powstał w 1190 roku. został przekształcony w zakon rycerski, którego celem była walka z innowiercami.

ZAKONY

Zakony rycerskie związki rycerstwa o charakterze półmonastycznym zorganizowane w Palestynie w okresie wypraw krzyżowych: templariusze, joannici (szpitalnicy, kawalerowie rodyjscy, maltańscy) i Krzyżacy.

Intelektualiści w sprawach polsko - krzyżackich po pokoju mełneńskim

Odesłał pełnomocnika zakonnego do drugiego posła, Jakuba z Paravesino. W zaistniałej sytuacji Witold obiecał Krzyżakom, że jeśli król Polski nie odda młyna, to on w zamian przekaże zakonowi miasto litewskie na pograniczu zakonnym.

CHRYSTUSA ZAKON, Orden de Christo, Militia Jesu Christi, Rycerze Jezusa Chrystusa

Zakon rycerski zał. Przekazanie zakonowi zdobyczy terytorialnych w Afryce (Kongo, 1484) i Indiach (Goa, 1510), w uzyskaniu których mieli udział zakonnicy, umożliwiło mu gromadzenie wielkich bogactw; reakcją na zeświecczenie była ściśle klasztorna frakcja, utworzona pod kierownictwem Antonio Monis de Silva w Tomar (tzw.

CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - W POLSCE

Wielgosz, Wielka własność cysterska w osadnictwie pogranicza Śląska i Wielkopolski, Pz 1964; J, Kłoczowski, Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, KwP I 406-432; A. Kłoczowski, Zakony męskie w Polsce w XV1-XVI11 wieku, KwP II 483-777; K.

DOMINIKANIE, Zakon Kaznodziejski, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP) - W POLSCE

Kłoczowski, Zakonnicy dominikańscy (1772-197112), STNKUL 20(1971) 77-81; R. 2, 55-62; Zakony męskie w Polsce w 1772 roku, MAChP I (passim); P.

DOMINIKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Val d'Oise) i 458 sióstr; ° zakonnice pielęgniarki z III zakonu św. HI Zakonu w Polsce, Congregado Sororum III Ordinis Sancti Dominici in Polonia, na prawie pap.

EREMICI - W KOŚCIELE ZACHODNIM

krajach, przyczynił się do powstania nowych zakonów; m. rozwijały się wokół zakonów eremickich, preferujących pustelniczo-kontemplacyjny tryb życia; ideał eremicki przejawił się w reformie zakonu karmelitańskiego przeprowadzonej przez gen.