Zakon rycerski

Zakon rycerski

Czytaj Dalej

RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - USTRÓJ ZAKONÓW RYCERSKICH

Mimo posiadania rozległych dóbr i domów zakonnych w Europie, właściwym terenem działalności zakonów rycerskich, zgodnie z ich regułą były brzegi Lewantu.

Wyprawy krzyżowe i zakony rycerskie

Trzecim wielkim zakonem powstałym najpóźniej był zakon o elemencie głównie niemieckim, mowa oczywiście o Zakonie Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli popularnie Krzyżakach.

Niemieckie zakony rycerskie nad Bałtykiem

założył na wzór zakonów palestyńskich Zakon Rycerski Kawalerów Mieczowych, który miał stanowić zbrojne ramię kościoła w podboju Inflant.

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - HISZPAŃSKIE ZAKONY RYCERSKIE

Inicjatorami ich powstania byli w większości wypadków cystersi, którzy też na powstające zakony rycerskie wywierali duży wpływ. Jedynym iberyjskim zakonem rycerskim, który nie powstał pod wpływami cysterskimi, był zakon św.

Zakony nierycerskie w Europie pełnego średniowiecza

Augustyna -  Zakon Kaznodziejski -  oddziaływanie na intelekt społeczeństwa -  dysputy teologiczne drogą argumentacji logicznej – przeciwnicy – oczytani przywódcy herezji -  wymagano gruntownego przygotowania teologicznego -  przyjęcie zasady ubóstwa i pracy apostolskiej jako zakon żebraczy – czysto taktyczne posunięcie -  trybunał Świętej Inkwizycji – kary dominikanów budziły postrach ...

RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - ZAKONY RYCERSKIE

 

Przybywający do krajów Lewantu feudałowie zachodni natrafiali tam nie tylko na opór miejscowego chłopstwa, płynący z istniejących przeciwieństw klasowych, ale również na jego wrogość, znajdującą swe źródło w obcości etnicznej, a niejednokrotnie również — i religijnej. Ta wrogość występowała...

Ethos rycerski

 

- etos (gr. ethos - zwyczaj) - styl życia jakiejś społeczności, ogólna orientacja jakiejś kultury, przyjęta przez nią hierarchia wartości formułowana wprost lub dająca się wyczytać z ludzkich zachowań

- rycerz

- pochodzi z wysoko usytuowanej rodziny lub pasowany za niezwykłe czyny

- urodziwy i...

Joannici - HISTORIA ZAKONU JOANNITÓW

Kontynuując na szeroką skalę działalność szpitalniczą (realizacja jednego z celów zakonu: służenia biednym), zakon cały czas brał udział w zaciętych walkach z muzułmanami o panowanie nad Syrią i Palestyną (drugi cel zakonu: obrona wiary), zapisując wiele pięknych kart w obronie miast Ziemi Świętej.

Turnieje rycerskie

Tyrocinum - zapisane w niemieckim poemacie epickim Gesta Friderici z początku drugiej ćwierci XII wieku - jako gra rycerska pojawiło się już w czasach pierwszej wyprawy krzyżowej.

Turnieje rycerskie - PIERWSZE ZAKAZY

We Francji, ojczyźnie tej formy zabaw rycerskich, królowie Ludwik IX Święty (panujący w latach 1226-1270) i Filip IV Piękny (1285-1314), wsławiony zniszczeniem rycerskiego zakonu templariuszy i spaleniem jego starszyzny na stosach, zdecydowanie potępiali turnieje, grożąc niełaską wszystkim, którzy ośmieliliby się w nich uczestniczyć w czasie wojen prowadzonych przez władcę.

Turnieje rycerskie - KTO MÓGŁ BRAĆ UDZIAŁ W TURNIEJACH?

Gdy rycerski syn ukończył dwudziesty pierwszy rok życia, mógł otrzymać pas do miecza.

Turnieje rycerskie - Typy walk turniejowych

Nie dziwmy się więc, że i dziś w Polsce liczne bractwa rycerskie nawiązują do starych tradycji turniejowych.

Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim

Zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie powstał w 1190 roku. został przekształcony w zakon rycerski, którego celem była walka z innowiercami.

Wojny z Zakonem Krzyżackim - Informacje Ogólne

Pod koniec XIV wieku doszło do porozumienia między Zakonem a Witoldem, który wcześniej oddał zakonowi Żmudź. Ostatnia kampania to wojna pruska 1519- 1521 zakon został hołdem pruskim.

MOHORT. Rapsod rycerski z podania

Rapsod rycerski z podania, poemat W.

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P. Skargi

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P.

ZAKON

Stary i Nowy Zakon przest. Zakon Adama przest.

ZAKONY

Zakony rycerskie związki rycerstwa o charakterze półmonastycznym zorganizowane w Palestynie w okresie wypraw krzyżowych: templariusze, joannici (szpitalnicy, kawalerowie rodyjscy, maltańscy) i Krzyżacy.

Cystersi i premonstratensi oraz zakony żebracze w średniowiecznej Europie

– założenie zakonu premonstratensów w Premontre przez Norberta z Gennep  *  zakon o zaostrzonej regule *  reforma życia kanoników katedralnych i kolegiackich -  interwencja Bernarda i Norbera w schizmie papieskiej w 1130 r.

Zakon Krzyżacki nad Bałtykiem

– pokój w Christburgu *  między krzyżakami a Prusami *  zgoda na przyjęcie chrztu i uznanie władzy zakonu *  daniny i nakaz służby wojskowej *  dalsza ekspansja na Sambię i Sudowię -  decyzja zakonu kawalerów mieczowych o połączeniu się z Krzyżakami i przekazaniu im Inflant -  projekt podboju Żmudzi i Litwy -  budowa Kłajpedy i Królewca -  1250 r.