Zakład ubezpieczeń

Czytaj Dalej

Organizacja i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres działania i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określa ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

1.Zakład jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną. Siedzibą Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa.

2.Nadzór nad zgodnością...

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Historia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( w skrócie ZUS ) powstał 24 października

1934 roku w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych o następujących nazwach: Izba Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń na...

Właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH JAKO INSTYTUCJA ZUS powstał 24 października 1934 r. w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych. Od chwili powołania jest jedną z najnowocześniejszych i najlepiej zorganizowanych tego typu instytucji na świecie. W chwili obecnej Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa na podstawie Ustawy o systemie ubezpieczeń ...

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

Jest elementem sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń i ma na celu zapewnienie ich użytkownikom objaśnień niezbędnych w różnych analizach, związanych z wartościami kategorii przedstawianych w sprawozdaniach finansowych. Obejmują one zarówno wyjaśnienie zakresu, poziomu i metod wyceny, jak i sposobu...

Powstanie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń (Ubezpieczyciela)

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki. W wypadku gdy umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia...

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

Element sprawozdania finansowego każdego zakładu ubezpieczeń, niezależnie od działu (I czy też II), w którym prowadzi on działalność. Rachunek ten charakteryzuje zdolność zakładu do generowania nadwyżki środków pieniężnych. Porządek przedstawianych w sprawozdaniu z przepływów środków...

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

Wymagany prawem bilansowym zestaw informacji wynikający z ksiąg rachunkowych zakładu ubezpieczeń przedstawiony w ściśle określony w prawie bilansowym sposób, specyficzny dla działalności ubezpieczeniowej i odzwierciedlający jego sytuację majątkową, finansową i rentowność w celu oceny wypłacalności...

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych; instytucja państwowa, do której należy całokształt spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym, w szczególności: ustalanie prawa do świadczeń społecznych takich, jak: emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, zasiłki chorobowe itp., wypłacanie tych...

ZAKŁADY PRAWA PUBLICZNEGO

 

 

wg Zimmermanna - wyodrębniona jednostka organizacyjna, która otrzymuje do wykonania określony zestaw zadań publicznych od podmiotu adm. publicznej, która ją tworzy i która z tego powodu pozostaje pod stałym wpływem(nadzorem) tego podmiotu. Zakłady, nie będąc organami adm. publicznej, realizują...

Finanse ubezpieczeń

 

Finanse ubezpieczeń obejmują gromadzenie oraz podział zasobów pieniężnych przez instytucje ubezpieczeń majątkowych i osobowych z wyjątkiem zakładów ubezpieczeń społecznych, które z uwagi na niezarobkowy charakter działalności są zaliczane do sektora publicznego. Firmy ubezpieczeniowe gromadzą...

MARKETING UBEZPIECZEŃ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE

 

Działalność ubezpieczeniową w Polsce regulują postanowienia Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a prowadzenie tej działalności wymaga uzyskania stosownego zezwolenia Ministra Finansów. Wniosek o zezwolenie powinien zawierać:

§ Nazwę, siedzibę, obszar i rzeczowy zakres działania zakładu...

Związek zatrudnienia z ubezpieczeniem społecznym

 

Ubezpieczenia społeczne są formą zabezpieczenia się poszczególnych grup ludności od wystąpienia konkretnych rodzajów ryzyka życiowego. Finansowane są przez pracowników i pracodawców oraz dofinansowywane przez budżet państwa na pokrycie wydatków wynikających ze zdarzeń losowych. Gromadzi się je na...

ZADANIA POLITYKI ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE PRACY

 

Synonimem polityki zatrudnienia w zakładzie pracy jest polityka kadrowa, którą określa się również mianem polityki personalnej lub osobowej. Termin „polityka zatrudnienia w zakładzie pracy” oznacza działalność służby pracowniczej, która polega na ustaleniu i realizacji zamierzeń ilościowych i...

Ubezpieczenia społeczne

Są to systemy urządzeń publicznych, których celem jest udzielanie pomocy materialnej osobom uprawnionym w razie występowania zdarzeń losowych oraz w sytuacjach ograniczających możliwości osiągania zarobków, a także w razie wystąpienia okoliczności powodujących zwiększone obciążenie budżetu...

Ogólna charakterystyka ubezpieczeń społecznych

1. Ubezpieczenia społeczne finansowane są ze składek tradycyjnie płaconych przez pracodawców, pracowników, pracowników możliwością dofinansowania przez budżet państwowy. W przypadku ubezpieczenia od wypadku przy pracy składkę płaci wyłączania pracodawca.

2. Uczestnictwo w ubezpieczeniu społecznym...

Funkcje systemu ubezpieczeń społecznych

1. Funkcja ubezpieczeniowa (możliwość świadczeń w przypadku wystąpienia któregoś ze zdarzeń losowych).

2. Funkcja rozdzielcza (rozdział funduszy w skali całego kraju między grupy tworzące całe społeczeństwo).

3. Funkcja zatrudnienia (można stymulować zatrudnienie w kraju stosując wysoką...

Rodzaje ubezpieczeń społecznych

1. Ubezpieczenie na wypadek choroby i macierzyństwa.

2. Ubezpieczenie rodzinne.

3. Ubezpieczenie emerytalne.

4. Ubezpieczenie w razie wypadku przy pracy i w przypadku choroby zawodowej(ubezpieczenie oparte na ryzyku).

Podstawy decyzji lokalizacyjnej zakładu

Decyzja o lokalizacji obiektu jest kompleksowym procesem, warunkowanym przez wiele czynników, znaczenie zaś poszczególnych czynników jest różne w zależności od dziedziny działalności. Co więcej, wiele czynników lokalizacyjnych ma charakter jakościowy, wraża bowiem odczucia kadr kierowniczych, odnoszące...

Czynniki decydujące o lokalizacji zakładu przetwórstwa surowców rolniczych

Jednostki przetwórstwa surowców rolniczych.

Z punktu widzenia teorii lokalizacji ogólnej, opartej głównie-choć nie jedynie-na analizie kosztów transportu, rodzaju surowca i gotowe produkty, zakłady przetwórstwa surowców rolniczych można ująć w trzy grupy:

Pierwsza grupa (tzw. orientacja surowcowa) obejmuje...

Zaufanie i nieufność: „zakłady" na temat przyszłości

Jak wiemy z rozdziału drugiego, wszelkie działania ludzkie są zorientowane ku przyszłości i kształtowane w swoim przebiegu przez antycypacje przyszłości. Skutki naszych obecnych działań zależą w istotnym stopniu od przyszłych i często od nas niezależnych okoliczności. Na okoliczności takie, obok...