Zakład Karny Łupków

Zakład Karny Łupków

Czytaj Dalej

Cele i zadania pracy penitencjarnej w zakładach karnych

Następnie zasadę humanitaryzmu obowiązującą w stosowaniu kar i środków karnych sformułował kk w art. Zasady humanitaryzmu i praworządności w wykonywaniu kar i środków karnych wynikają również z art.

Funkcje wychowawcze w zakładach karnych

„Funkcje wychowawcze w zakładach karnych.

Instytucje resocjalizacyjne w środowisku zamkniętym: schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, zakłady karne.

Zakłady karne typu otwartego:  Cele mieszkalne pozostają otwarte przez całą dobę,  Skazanych zatrudnia się przede wszystkim poza terenem zakładu karnego bez konwojenta,  Można im zezwalać na uczestniczenie w nauczaniu, szkoleniu oraz zajęciach terapeutycznych organizowanych poza terenem zakładu karnego  Mogą brać udział poza terenem zakładu karnego w grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych.

Zakłady karne

Co to jest zakład karny- pojęcie Zakłady karne podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości. Rodzaje zakładów karnych Zakład karny typu zamkniętego: dla skazanych, którzy w bardzo poważny sposób zagrażają społeczeństwu i innym skazanym.

Pomoc Postpenitencjarna - praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakład Karny

Praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakłady Karne Praca socjalna z osobami skazanymi, które przygotowywują się do opuszczenia Zakładów Karnych jest bardzo ważna dla całego społeczeństwa.

Źródła prawa karnego

Kodeks karny składa się z trzech części: Ogólnej W części tej zostały uregulowane podstawowe zagadnienia prawa karnego Szczegółowej Część ta to zbiór przepisów, z których każdy odnosi się do jakiegoś konkretnego przestępstwa Wojskowej Część ta zawiera ogólne i szczegółowe przepisy karne odnoszące się do żołnierzy.

Zakres obowiązywania prawa karnego

Obowiązywanie prawa karnego w przestrzeni Zależnie od tego kto popełnił przestępstwo oraz gdzie zostało popełnione, polska ustawa karna znajduje lub nie znajduje zastosowania.

Funkcje nauki prawa karnego

b) kryminologia (socjologia przestępstwa) – nauka pomocnicza prawa karnego, zawiera informacje o statystyce (czyli przestępstwach ujawnionych przed organami) oraz dynamice przestępczości.

Kodyfikacja prawa karnego w Polsce.

Koncepcja złożona przez komisję: -prawo karne ma służyć ochronie podst.

Funkcje prawa karnego

  a)sprawiedliwościowa – zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości b)ochronna – zapobieganie -prewencja ogólna : *negatywna(odstraszanie ludzi od popełnienia ;przestępstwa), *pozytywna(prawo karne kształtuje świadomość prawną społeczeństwa) -prewencja indywidualna : nastawiona na konkretnego sprawcę .

Odpowiedzialność karna osób nieletnich

  W ustawie jest triada przepisów: prawa karnego, przepisy procesowe, przepisy prawa materialnego.

OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ

jest okolicznością, która wyłącza odpowiedzialność karna, gdyż czyn popełniony w tym stanie uznaje się za prawny lub za czyn niezawiniony.

Odpowiedzialność karna osób, które działały w stanie nietrzeźwości lub odłużenia

 

Art.33§3 KK wprowadza wyłączenie przepisów o niepoczytalności i poczytalności ograniczonej w stosunku do sprawców, którzy wprawili się w stan nietrzeźwości lub odłuzenia i w tym stanie naruszyli przepisy KK.

Opisana w tym przepisie sytuacja zachodzi, gdy:

-sprawca wprawił się dobrowolnie, bez...

ZAKŁADY PRAWA PUBLICZNEGO

Wreszcie zakłady zamknięte, obowiązek korzystania przez określone kategorie osób(szkoła podstawowa, zakład karny). zakłady karne)

Prawo karne jako wskaźnik typu więzi mechanicznej

Mamy w sobie dwie świadomości:

1. pierwsza zawiera charakteryzujące nas stany osobiste, reprezentuje wyłącznie naszą osobowość indywidualną i tę tworzy;

2. stany drugiej świadomości są wspólne całemu społeczeństwu. Reprezentuje typ zbiorowy i w konsekwencji — społeczeństwo, które bez niej nie...

Ocena polityki karnej w Polsce ostatniego dziesięciolecia

)Nietrafny jest jednak pogląd, że był to skutkiem nasilającej się represji karnej, W okresie dynamicznego wzrostu populacji więziennej, * ani nie doszło do zmian w prawie karnym, które, mogłoby ewentualnie powodować częstsze orzekanie kar izolacyjnych * ani też nie uległa jakiejś generalnej zmianie częstotliwość ich orzekania Fałszywa jest również teza, że za wzrost populacji więziennej odpowiedzialna jest bardziej represyjna polityka ...

Rygoryzm karny

Z zagadnieniem prestiżu i posłuchu dla obowiązującego prawa łączy się problem rygoryzmu karnego.

ZADANIA POLITYKI ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE PRACY

 

Synonimem polityki zatrudnienia w zakładzie pracy jest polityka kadrowa, którą określa się również mianem polityki personalnej lub osobowej. Termin „polityka zatrudnienia w zakładzie pracy” oznacza działalność służby pracowniczej, która polega na ustaleniu i realizacji zamierzeń ilościowych i...

Podstawy decyzji lokalizacyjnej zakładu

Decyzja o lokalizacji obiektu jest kompleksowym procesem, warunkowanym przez wiele czynników, znaczenie zaś poszczególnych czynników jest różne w zależności od dziedziny działalności. Co więcej, wiele czynników lokalizacyjnych ma charakter jakościowy, wraża bowiem odczucia kadr kierowniczych, odnoszące...

Czynniki decydujące o lokalizacji zakładu przetwórstwa surowców rolniczych

Jednostki przetwórstwa surowców rolniczych.

Z punktu widzenia teorii lokalizacji ogólnej, opartej głównie-choć nie jedynie-na analizie kosztów transportu, rodzaju surowca i gotowe produkty, zakłady przetwórstwa surowców rolniczych można ująć w trzy grupy:

Pierwsza grupa (tzw. orientacja surowcowa) obejmuje...