Zakażenia wewnątrzszpitalne

Czytaj Dalej

Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym

Zakażenie wewnątrzszpitalne jest najczęstszym powodem powikłań u pacjentów po zabiegach operacyjnych. Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych w pracy pielęgniarki sprowadza się przede wszystkim do przestrzegania zasad postępowania pielęgnacyjnego, gwarantującego niedopuszczenie do powikłań lub zmniejszenie ich występowania. W szpitalach, a szczególnie na oddziałach zakaźnym i chirurgicznym warunki sprzyjają do wniknięcia drobnoustrojów patogennych do organizmu ...

Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Zakażenie wewnątrzszpitalne jest najczęstszym powodem powikłań u pacjentów po zabiegach operacyjnych. Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych sprowadza się przede wszystkim do przestrzegania zasad postępowania pielęgnacyjnego, gwarantującego niedopuszczenie do powikłań lub zmniejszenie ich występowania. W szpitalach, a szczególnie na oddziałach zakaźnym i chirurgicznym warunki sprzyjają do wniknięcia drobnoustrojów patogennych do organizmu ludzkiego. Ich źródłem są: ...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Zakaz dyskryminacji

A. Dyskryminacja rasowa

Deklaracja w sprawie likwidacji wszelkich norm dyskryminacji rasowej. Sesja XVIII Zgromadzenia Ogólnego 20 listopada 196 r. przyjęła deklaracje w sprawie likwidacji wszelkich norm dyskryminacji rasowej. Po raz pierwszy w dokumencie międzynarodowym dyskryminacja z powodu rasy, koloru...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Doktryna wojny sprawiedliwej

Jest to chrześcijńska doktryna,rozwijana następnie przez szkołę praw naturalnego.Wojna sprawiedliwa-państwa mają prawo wszczynać wojnę, gdy istnieje sprawiedliwa przyczyna,w celu uzyskania zadośćuczynienia za doznane bezprawia,jeśli w inny sposób nie można go uzyskać.

Od XVIIIw –i w związku z...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen.Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów określonej w art.12-15 Paktu Ligi.W szczególności nie wolno było państwom należącym do Ligi odwoływać się do wojny w następujących...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Paryski z 1928.r

Pakt Paryski o wyrzeczeniu się wojny podpisany w 1928r.(zwany także Paktem Kelloga)zawiera w art.1 oświadczenie państw, iż potępiają wojnę i wyrzekają się jej jako narzędzia polityki nrodowej.

Art.2-załatwianie sporów i konfliktów międzyn. Powinno być osiągane tylko za pomocą środków pokojowych.W...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Karta Narodów Zjednoczonych

Jedna z siedmiu zasad wg.których członkowie ONZ zobowiązani są postępować -,,wszyscy członkowie powstrzymują się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa bądź w jakikolwiek...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Zasada nieinterwencji

Interwencja-mieszanie się do spraw drugiego państwa w sposób władczy,zwłaszcza w drodze groźby użycia siły lub jej użycia.Zawarta w Karcie zasada zabraniająca użycia siły obejmuje zakaz interwencji zbrojnej.

Deklaracja Zasad Prawa Międzyn.z 1970-panstwa zobowiązane są powstrzymać się od...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Zagraniczna pomoc w wojnach domowych

Prawo międzynarodowe nie zawiera zakazu wszczynania wojen domowych.Wyjątkiem jest użycie siły przeciwko prawu narodów do samostanowienia uznanemu w Karcie i innych aktach międzynarodowych.Przy podejmowaniu prób uzasadnienia legalności udzielanej pomocy w wojnach domowych wyłoniły się dwa stanowiska:...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Samoobrona indywidualna i zbiorowa

Wg.Karty żadne postanowienie Karty nie narusza prawa każdego członka ONZ do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony przeciwko zbrojnej napaści.zanim Rada Bezpieczeństwa nie zastosuje środków koniecznych do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.Srodki, które podjęły państwa do samoobrony...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Określenie napaści(agresji)

Wg.Karty następujące akty bez względu na to czy wypowiedziano wojnę będą uważane za akt napaści:

1.inwazja lub atak dokonany przez siły jednego państwa na terytorium drugiego albo okupacja wojskowa,nawet czasowa,będąca następstwem takiej inwazji.albo aneksja,przy użyciu siły,terytorium państwa lub...

Swoboda przepływu towarów: katalog zakazów traktatowych - Zakaz nakładania nowych ceł oraz opłat o skutku równoważnym do ceł

Ustanowienie unii celnej oznacza zniesienie pomiędzy panstwami członkowskimi wszelkiego rodzaju przeszkód w obrocie gospodarczym. Tradycyjnie jedną z najistotniejszych tego rodzaju przeszkód są cła, czyli opłaty nakładane przez poszczególne państwa na postawie taryfy celnej. TWE nie zlikwidował ceł wraz...

Swoboda przepływu towarów: katalog zakazów traktatowych - Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego

Art. 90 TWE zakazuje opodatkowania dyskryminacyjnego, rozumiejąc pod tym pojęciem opłaty, które w zróżnicowany sposób traktują podobne towary zagraniczne i krajowe,chroniąc te ostatnie; albo też chronią towary krajowe , które wprawdzie nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu podobne, ale mogą być...

Swoboda przepływu towarów: katalog zakazów traktatowych - Zakaz wprowadzania ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych

Zakazane ograniczenia ilościowe obejmują wszelkie środki podejmowane przez państwa członkowskie UE , które zakazywałyby całkowicie lub częściowo przywozu, przewozu lub wywozu towaru co do ilości, wartości lub czasu (tzw. kontyngenty). Natomiast pojęcie środków o skutku równoważnym stanowiło znowu...

Swoboda przepływu pracowników - Zakaz dyskryminacji

W ramach swobody przepływu pracowników istnieje zakaz dyskryminacji bezpośredniej (tj. z powołaniem się na obywatelstwo pracownika) w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia jak i innych warunków pracy.

Zasadniczo zakazana jest także dyskryminacja pośrednia (tj. gorsze w stosunku do własnych obywateli...

Swobodny przepływ usług - ZAKAZ DYSKRYMINACJI

Zasda traktowanai narodwego- nakaz traktowania obywatelii Uni tak jak obywateli własnych, to znaczy zakaz ich dyskryminacji

Wiele orzeczeń ETS-u dotyczyło zagadnienia dyskryminowania usługodawcó lub usługobiorców ze względu na to, że posiadali oni obywatelstwo innego państwa...

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Rezguii Adoui oraz Dominique Cornuaille

Obie panie były zatrudnione jao kelnerki w „barze podejrzanym moralnie” ;P, gdzie występoway w skąpych strojach i chetnie godziły się na puszczanie lokalu z klientami. Prawdopodobnie uprawiały więc prostytucję (łał, eureka!! :]). Zdaniem powódek na podstawie prawa blgijskiego takie usługi są legalne. Te...

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Manfreda Sägera

Brytyjska firma Dennemeyera świadczyła proste usługi patentowe na terytorium Niemiec i za swoją pracę pobierała wynagrodzenie, jednak nizsze od firm niemieckich. M. Sägera uznała, że ma do czynienia z nieuczciwą konkurencją, ponieważ waruniem świadczenia takich usług w Niemczech było...

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa K.E vs. Francja, Włochy, Grecja

Chodziło o świadczenie wyspecjalizowanych usług turystycznych w tych krajach. Każde z tych państw, argumentując to troską o wysoki poziom usług świadczonych obywatelom, uzależniły prawo do uzyskania licencji na oprowadzanie wycieczek w tych krajach od zdanai egzaminu językowego. Z powodu ogromnej...

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Iana Williama Cowana

To turysta brytyjski, który podczas swojego pobytu we Francji został napadnięty, pobity i obrabowany na stacji metra. Utracił zdrowie i 150 franków francuskich. Sprawcy nie zostali ujęci. Obywatele francuscy oraz osoby poisadające zgodę na pobyt we Francji mogą w takich przypadkach uzyskiwać odszkodowania...