Zagrożenie wodne

Zagrożenie wodne – zagrożenie naturalne, które może wystąpić w kopalniach w razie niespodziewanego przedarcia się do wyrobisk wód nagromadzonych w zbiornikach podziemnych lub naziemnych.

Czytaj Dalej

Nie ma życia bez H2O - Zbiorniki wodne jako ekosystemy

Strefa przybrzeżna często spełnia jeszcze ważniejsze funkcje - jako teren lęgowy ptactwa wodnego, tarlisko dla ryb, obszar rozwoju i wylotów wielu gatunków owadów wodnych oraz żerowisko rozmaitych zwierząt.

Stany zagrożenia życia w przebiegu zatruć

Stan zagrożenia życia w zatruciach jest najczęściej stanem przejściowym. Środek trujący wywołuje czasową niewydolność określonych czynności ustroju (np. zatrucie barbituranami wywołuje ostrą niewydolność oddechową), ale po jego wydaleniu łub usunięciu z ustroju stan zagrożenia życia powinien...

Zasoby wodne HYDROSFERY i ich charakterystyka

Ten olbrzymi obszar wodny rozdzielony jest kontynentami lub granicami umownymi na 3 wielkie zbiorniki wodne: Ocean Spokojny – 180mln km², Ocean Atlantycki – 106mln km² i Ocean Indyjski – 75mln km².

Elektrownie wodne w Polsce

Zbiorniki wodne mają obok energetycznego, charakter retencyjny, to jest wyrównują poziom rzeki poniżej zapory. elektrownia w Myczkowcach na Sanie) lub elektrownie szczytowo -pompowe (ich działanie polega na współpracy dwóch zbiorników wodnych położonych obok siebie, ale na różnych poziomach.

Biotopy ptaków wodnych

Nad wieloma zbiornikami wodnymi żyje bogaty świat ptaków wodnych, ponieważ te wody oferują ptakom różnorodne, obfite w pożywienie biotopy: niemal nieprzebyte lasy trzcinowisk, kwitnące łany roślin o pływających liściach, podwodne łąki, rozległą toń wodna, z glonami i ławicami ryb, muliste mielizny u ujścia rzek i potoków, a także żwirowe brzegi.

Tamy i zapory wodne

Zapory wodne umożliwiają kontro­lę biegu rzek, gromadzenie wody do nawadniania i wytwarzanie energii elektrycznej, pomagają zapobiegać powodziom. Zmieniają jednak zna­cznie środowisko naturalne, niszczą przyrodę w zalanej wodą dolinie i zmieniają stosunki wodne.

Czym jest energia wodna?

Największe w świecie elektrownie wodne zbu­dowano na rzekach Parana na granicy pomiędzy Brazylią i Paragwajem (moc 12,6 min kW), Ko­lumbia w USA, oraz na Jeniseju w Rosji.

Wody stojące - Stawy naturalne i sztuczne

Za przykład mogą tu posłużyć zarówno skrze-lonogi, komary, kumaki, a także ptaki wodne, wykorzystujące ofertę pokarmową drobnych zbiorników wodnych, zwłaszcza podczas jesiennych przelotów, zanim ulegną one wyschnięciu lub przemrożeniu.

Wody stojące - Rośliny wodne i przybrzeżne

Ptaki wodne najwyraźniej tak skutecznie roznoszą większość roślin wodnych, że często rezygnują one z wytwarzania kwiatów i nasion.

Wykorzystanie techniki list kontrolnych do analizy dwóch stanowisk pracy

PRACA ZALICZENIOWA - ZARZĄDZANIE KADRAMI Wykonali: Lista kontrolna to narzędzie wspomagające ocenę przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to instrument pracy zarówno inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, jak i pracodawcy oraz wspierających go profesjonalnych doradców. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, a w szczególności zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest jednym z podstawowych ...

Zadania organów czuwających nad bezpieczeństwem obywateli

Powszechnie wiadomo, że poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Każda jednostka stara się wedle możliwości zapewnić sobie bezpieczne warunki życia. Niestety w przeważającej liczbie sytuacji człowiek nie jest w stanie zrobić tego własnymi siłami. W związku z tym państwo stworzyło liczne organy, których zadaniem głównym jest dbałość o bezpieczeństwo swoich członków w różnych sferach życia. Jeśli mówimy o ...

Zagrożenia współczesnej rodziny.

Praca ta ma na celu ukazanie pewnych problemów, z którymi boryka się dzisiejsza rodzina. Wraz z początkiem rozwoju cywilizacji ludzkiej, rodzina ukształtowała się jako podstawowa jednostka organizacji społeczeństw. Dając swoim członkom na przestrzeni dziejów najlepsze warunki do życia i rozmnażania oraz wychowania potomstwa, stała się najwyższą wartością niemal dla każdego człowieka. Obecnie, w okresie niezwykle intensywnych przemian gospodarczo – ekonomicznych i ...

Etyczne i pedagogiczne zagrożenia obecności technik informacyjnych w edukacji

Współczesny uczeń, student ma dostęp do coraz nowszych mediów i technik teleinformatycznych. Istnieje potrzeba stosowania w edukacji różnych strategii kształcenia oraz wykorzystania środków powodujących szybki przepływ informacji między podmiotami tego procesu oraz szybkie jej aktualizowanie. Celom edukacji służą media i mass media: prasa, radio, telewizja, komputer oraz Internet. Nowoczesne urządzenia przekazują nauczycielom, uczniom i studentom informacje poprzez słowa,

Turbiny wodne

Straty te uwzględnia się za pomocą sprawności mechanicznej ηm a zatem Sprawność efektywna turbiny jest iloczynem poszczególnych sprawności Zastosowanie turbin wodnych Elektrownie wodne Moc elektrowni wodnej zależy od ilości wody kierowanej w jednostce czasu na turbinę oraz od wysokości spadu.

Lilia wodna (lotos)

Podobnie w kosmogonii egipskiej lilia wodna, która otwiera swój kielich przy pierwszych promieniach słońca, a wraz z ostatnim, jak samo słońce, zanurza się w wodnej głębinie, odgrywa główną rolę.

PIERŚCIENICE (Annelida)

Same przyczyniają się do obiegu materii, spożywając duże ilości -> detrytu-su zawartego w glebie i w mułach zbiorników wodnych. Często spotykanym przedstawicielem wodnych skąposzczetów jest spotykany w płytkich zbiornikach rurecznik (Tubifex).

Stany zagrożenia życia u dzieci

Stanem zagrożenia życia nazywa się niewydolność podstawowych układów ustroju, takich jak: układ nerwowy (ośrodkowy i obwodowy), układ oddechowy i układ krążenia. Układy te mogą się znajdować w stanie zarówno nadmiernego pobudzenia, jak i porażenia ich czynności. Niewydolność powyższych układów...

Zagrożenie wodne kopalń

Możliwość wdarcia lub niekontrolowanego dopływu wody (solanki, ługów) albo wody z luźnym materiałem do wyrobisk górniczych oraz do strefy spękań wokół tych wyrobisk, stwarzające niebezpieczeństwo dla ruchu zakładu górniczego lub jego pracowników.

Alarmy uprzedzajace o zagrożeniach

Alarm o klęskach żywiołowych(Syrena:ciągły3min,niepoprzedzony innym alarmemDzwony:szybkie uderzenia3min):

1.WłączyćTV/radio, czekiwać komunikatów o zasadach postępowania w obliczu zagrożeniu

2.Sprawdzić czy sąsiedzi słyszeli alarm&wiedzą jak się zachować.

3. w padku powodzi postępować zgodnie...

Zagrożenie naturalne i spowodowane działalnością człowieka

ZAGR.NATURALNE:powodzie(zimowe,roztopowe,letnie,sztormowe-cofki),wybuchy wulkanów, lawiny(błotne,śnieżne),trzęsienia ziemi (tektoniczne,wulkaniczne,zapadliska),pożary(lasów,zabudowań,ziemne),susze,upały,zagr.biologiczne(choroby ludzi,zwierząt,owady,gryzonie), huragany.

ZAGR.SPOW.DZIAŁ.CZŁ.:skażenie...