Zagrożenie wodne

Czytaj Dalej

Zagrożenie wodne kopalń

Możliwość wdarcia lub niekontrolowanego dopływu wody (solanki, ługów) albo wody z luźnym materiałem do wyrobisk górniczych oraz do strefy spękań wokół tych wyrobisk, stwarzające niebezpieczeństwo dla ruchu zakładu górniczego lub jego pracowników.

Alarmy uprzedzajace o zagrożeniach

Alarm o klęskach żywiołowych(Syrena:ciągły3min,niepoprzedzony innym alarmemDzwony:szybkie uderzenia3min):

1.WłączyćTV/radio, czekiwać komunikatów o zasadach postępowania w obliczu zagrożeniu

2.Sprawdzić czy sąsiedzi słyszeli alarm&wiedzą jak się zachować.

3. w padku powodzi postępować zgodnie...

Zagrożenie naturalne i spowodowane działalnością człowieka

ZAGR.NATURALNE:powodzie(zimowe,roztopowe,letnie,sztormowe-cofki),wybuchy wulkanów, lawiny(błotne,śnieżne),trzęsienia ziemi (tektoniczne,wulkaniczne,zapadliska),pożary(lasów,zabudowań,ziemne),susze,upały,zagr.biologiczne(choroby ludzi,zwierząt,owady,gryzonie), huragany.

ZAGR.SPOW.DZIAŁ.CZŁ.:skażenie...

Postawy obywateli wobec zagrożenia - „Dżuma” Alberta Camusa

„Dżuma” Alberta Camusa to parabola, w której wydarzenia i świat przedstawiony są pretekstem do głębszych przemyśleń, do przekazania prawd o ludzkiej egzystencji.

Przed przystąpieniem do charakterystyki bohaterów, zatrzymam się na interpretacji tytułu powieści. „Dżuma” ma kilka znaczeń:

dżuma...

Zagrożenie ze strony nowych oferentów

Nowi producenci wnoszą do sektora nowe zdolności produkcyjne, zasoby i wal­czą o udział w rynku. Należy jednak wyraźnie zdefiniować i podkreślić różnicę pojęć „produkt nowy” i „substytut”.

Produkt nowy jest odmianą produktu wytwarzanego w sektorze, ma podobne lub identyczne cechy użytkowe, różni...

Zagrożenie ze strony wyrobów substytucyjnych

H. Kreikebaum wymienia kilka podstawowych determinant zagrożenia substy­tucją1. Można tu mówić o cenach względnych produktów substytucyjnych, stopniu zainteresowania substytucją ze strony odbiorców, czy też o kosztach przestawienia pro­dukcji. M. Porter podkreśla z kolei, że wpływ wyrobów substytucyjnych...

PROBLEMY GLOBALNE LUDZKOŚCI - Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego

Jest wiele zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego.Chodzi jednak o te najgrożniejsze,trudne do opanowania mimo postępów medycyny.Nazywane są one chorobami cywilizacyjnymi.Na pierwszym miejscu wymienia się choroby układu krążęenia,stanowiące około połowy zgonów.Na drugim miejscu wymienia się choroby...

SPORY I KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE - MAPA ZAGROŻEŃ

Do połowy lat dziewięćdziesiatych toczyło się w Azji , Afryce , Ameryce łacińskiej i Europie ponad 30 wojen .Część z nich to zaciekłe i krwawe wojny Nowe spory maja podłoże religijne , narodowościowe i wynikaja tez z prawa do samostanowienia , bardzo wazne jest walka o bogactwa natuaralne . W trzecim...

Postawy bohaterów „Dżumy” A. Camusa w sytuacjach zagrożenia.

 

Treść „Dżumy” Alberta Camusa stanowi historia zarazy w Oranie, mieście portowym w Algierii. Na jej tle dokonał pisarz analizy postaw moralnych kilku bohaterów w walce z dżumą oraz ich zachowań i reakcji na to, co wokół nich się dzieje. W zaistniałej sytuacji bohaterowie poczuli się bezradni...

Czy Polsce grozi pułapka zadłużenia (zagrożenia i szanse)?

 

Na mocy porozumień z Klubem Paryskim Klubem Londyńskim Polska wykorzystała nowe techniki redukcji zadłużenia zagranicznego,: debt for nature swap, buy-back, obligacje Brady’ego, które wpłynęły na perspektywy wywiązania się Polski ze zobowiązań wobec wierzycieli publicznych i prywatnych. Wśród tych...

Rola USA w wielobiegunowym układzie światowym. Szanse i zagrożenia

 

USA zajmuje szczególną pozycję w świecie-decyduje o tym:

- liczebność (co 24 człowiek na świecie to Amerykanin)

- położenie (dobre stosunki gosp. i polityczne z sąsiadami

- samowystarczalność.

Wymiar potęgi określa gospodarka. USA wytwarza 1/5 światowego PNB. Ten potencjał jest równy...

Możliwości globalizacji i zagrożenia, jakie niesie

 

Ład ekonomiczny końca XX wieku stwarza wiele możliwości krajom roz­wijającym się i innym aktorom globalnej sceny gospodarczej. Redukcje barier celnych w handlu międzynarodowym umożliwiły wielu krajom przyjęcie stra­tegii proeksportowych. W istocie dla małych i średnich państw, mających ograniczone...

Zagrożenia związane z systemem okresowej oceny pracowników

 

Do najczęściej obserwowanych w praktyce błędów oceniania należą:

 

błędy techniczne – czyli niezrozumienie celów, zasad i procedury oceniania, pomyłki w procedurze ( narzędziach ), nie przygotowanie psychologiczne, merytoryczne i organizacyjne ocenianych i oceniających.

Błędy „w sztuce oceny” z...

Bilans wodny

Po strome zysków należy w nim uwzględnić: • opady atmosferyczne • kondensację pary wodnej w postaci osadów • zasoby wodne z poprzedniego okresu (wody zretencjonowane) • spływ powierzchniowy z sąsiednich obszarów • podziemne przesiąkanie wody z sąsiednich obszarów Po stronie ubytków znajdują się: • straty spowodowane parowaniem • odpływ powierzchniowy na inne obszary • ...

Korzyści i zagrożenia globalizacji rynków finansowych

Przynosi wiele korzyści i zagrożeń

Poprzez wzrost efektywności i zasięgu rynki finansowe przyczyniają się w większym stopniu niż wcześniej do gospodarczego i społecznego rozwoju

Bez tego skala finansowania wszelkich inwestycji oraz wzrost wszelkiego majątku byłby dużo...

Wewnętrzne zagrożenia współczesnej demokracji

Demokracja jest powszechnie uważana za najlepszy dotychczasowy ustrój polityczny. Nie znaczy to jednak, że nie ma swoich krytyków i przeciwników. Demokracja mimo iż jest najdoskonalsza spośród znanych nam systemów, nie jest idealna i tak jak każdy system posiada swoje wady i zalety.

Przeciwnicy demokracji...

Główne grupy zagrożeń towarów w transporcie i magazynowaniu

Narażenia powstające w transporcie:

• Klimat,

• Drgania, uderzenia,

• Piętrzenie,

• Upadek.

Narażenia w czasie transportu:

• Fizyczno – mechaniczne (nacisk, zginanie, złamanie, uderzenie, zgniecenie, drgania),

• Klimatyczne (temperatura, wilgoć, ciśnienie, promieniowanie słoneczne),

• Chemiczne...

Jakie parametry charakteryzują drogę wodną

• Maksymalna długość statku,

• Maksymalna szerokość statku,

• Maksymalne zanurzenie statku.

Gdzie w Polsce występują drogi wodne IV klasy

• Cedynia - Szczecin – morze,

• Warszawa – Serock,

• Płock – Włocławek,

• Kraków,

• Tczew – Gdańsk – morze.

Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju

Wiek przedszkolny to faza największej ruchliwości i to zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej czy spo­łecz­nej. Dziecko jak „nakręcone” nęka swoje otoczenie wypełniając wszelkie moż­liwe przestrzenie swoją osobą. Nie sposób go nie zauważyć, nie sposób o nim nie myśleć. To z pewnością faza...