Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - KADM

Używany jest on do powlekania powierzchni metali zamiast cynku.

Jest także stosowany jako składnik lutów i stopów, do wyrobu lamp kadmowych, barwników. Do atmosfery dostaje się przez emisje przemysłowe. Kadm jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie oraz produktach codziennego spożycia. Jeden papieros...

Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - ARSEN

W znaczących ilościach występuje w zbożach oraz w tkankach zwierząt morskich. Ponadto źródłem arsenu są zanieczyszczenia kwasów organicznych i nieorganicznych, barwników i pestycydów. Organiczne związki arsenu wchodzą w skład niektórych lekarstw.

Skażenie żywności.

Przy skażeniach żywności...

Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - SUROWCE ROŚLINNE

Rośliny są istotnym ogniwem w przemieszczaniu metali z gleby do organizmów zwierząt i człowieka. Ze względu na ilość spożywanych surowców roślinnych, jest to bardzo istotne źródło metali ciężkich.

Zawartość metali ciężkich w warzywach, owocach, zbożach i roślinach oleistych.

Warzywa ze...

Wzrost zagrożenia Polski pod koniec 1938 r.

. Po decyzjach monachijskich nie nastąpiło spodziewane podpisanie paktu o nieagresji pomiędzy Anglią, Francją a Niemcami, ale rząd francuski wyraźnie pragnął wycofać się ze swych zobowiązań wobec Polski. Dyplomacja francuska dawała znać Niemcom, że Francja nie zamierza angażować się w wojnę z...

JAKIE ZAGROŻENIE DLA ZASAD FINANSÓW PUBLICZNYCH TKWI W WYDAWANIU AKTÓW WYKONAWCZYCH DOTYCZĄCYCH FINANSÓW PUBLICZNYC

Akty prawne są niezbędne ponieważ ustawy nie powinny normować zagadnień zbyt szczegółowych lub technicznych bądź też ulegając częstym zmianom Akty wykonawcze nie mogą jednak odgrywać roli ustaw a więc powodować przejmowania kompetencji parlamentu przez organy władzy wykonawczej. Jedną z grup...

Jakie czynniki stanowiły zagrożenie dla ładu Państwa wg. Platona

Zróżnicowanie majątkowe społeczeństwa, stanowiące główne źródło "choroby" państwa; Innym czynnikiem zagrażającym tej instytucji była postępująca indywidualizacja życia społecznego. Dlatego Platon zalecał wnikliwą kontrolę zachowania jednostek bez zezwalania na ekstrawagancję naruszającą ład...

Co to jest nadciśnienie krwi i jakie powoduje zagrożenia?

Zbyt wysokie ciśnienie krwi może być spowodowane przez guz nadnercza, ponieważ dochodzi wtedy do wydzielania nadmiernej ilości adrenaliny. Adrenalina, wydzielana przez gruczoły nadnerczy umieszczone na nerkach, pobudza serce, podnosi ciśnienie krwi i przyspiesza jej krążenie w mięśniach. Chociaż...

Jakie zagrożenia powoduje hodowla bydła?

Wielu naukowców uważa, że hodowla bydła jest marnotrawieniem zboża. W porównaniu z XVIII wiekiem produkcja wołowiny wielokrotnie wzro­sła. Największy popyt na mięso wołowe notuje się w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. Pogło­wie bydła na świecie liczy obecnie półtora miliar­da sztuk, co...

Jakie zagrożenia powoduje irygacja?

Nawadniając suchą glebę, należy zachować szczególne środki ostrożności. Jednym z zagro­żeń jest na przykład zbyt duże zasolenie. Jeśli do podłoża dostanie się zbyt wiele wody, poziom wód gruntowych podnosi się, a zawarte w nich sole przedostają się na powierzchnię. Z kolei w przypadku zbyt...

Wymień zagrożenia destrukcji oprogramowania

Zmiana struktury oprogramowania

Rekonfiguracja systemu

Kradzież elementów oprogramowania

Wprowadzenie wirusów komputerowych

Modyfikacja działania programu

Lokalne lub zdalne monitorowanie pracy systemu za pomocą nielegalnego oprogramowania

Fizyczna destrukcja siłami...

Wyjaśnij, czy istnienie subkultur jest zagrożeniem dla ładu publicznego?

Subkultura nie jest patologią społeczną, gdyż określa grupę społeczną i jej kulturę wyodrębnioną według jakiegoś kryterium np. zawodowego, etnicznego, religijnego, demograficznego itp.

Natomiast mylne określanie subkultury patologią społeczną, którą jest odchylenie od reguł działania...

JAKIE ZAGROŻENIA DLA ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO NIESIE TERRORYZM

Terroryzm- pojęcie to oznacza używanie siły i przemocy, organizowanie i stosowanie zamachów zbrojnych na ludzi powiązanych z władzą, przeciwników politycznych, religijnych, osoby innej narodowości w celu zdobycia władzy, wyrażenia protestu, uzyskania okupu, wymuszenia określonych zachowań i zastraszenia...

Wymień najważniejsza zagrożenia ekologiczne

 

- dziura ozonowaa

- zanieczyszczenie powietrza

- zanieczyszczenie wód

- zanieczyszczenie gleb

- efekt cieplarniany

- kwaśne deszcze

- działalność człowieka – nadmierna eksploatacja natury

Jakie wyzwania, szanse i zagrożenia niesie globalizacja?

Globalizacja jest to postępująca integracja państw oraz ludzi na świecie spowodowana znoszeniem barier w przepływach dóbr, usług, kapitału i wiedzy oraz znaczącą obniżką kosztów telekomunikacji i transportu. Na przyspieszony rozwój zjawiska globalizacji w ostatnich latach wpłynęły następujące zjawiska: - rozwój globalnej gospodarki: stały wzrost eksportu towarów i usług oraz przepływu kapitałów, liberalizacja światowych rynków finansowych, deregulacja prawa ...

Zagrożenia chorobą Aids.

HIV ? jest to skrót od angielskiego określenia dla wirusa wywołującego brak odporności immunologicznej. Nasz organizm wyposażony jest w mechanizm obronny, który zwalcza atakujące nas infekcje oraz choroby. HIV powoli osłabia ten, system aż do jego ostatecznego zniszczenia. Wirus może przez wiele lat dokonywać uszkodzeń w systemie immunologicznym, zanim osoba zakażona zacznie chorować. Osoba żyjąca z HIV może mieć dobre samopoczucie i nie wiedzieć nawet o tym, że jest ...

Zagrożenie wodne kopalń

Możliwość wdarcia lub niekontrolowanego dopływu wody (solanki, ługów) albo wody z luźnym materiałem do wyrobisk górniczych oraz do strefy spękań wokół tych wyrobisk, stwarzające niebezpieczeństwo dla ruchu zakładu górniczego lub jego pracowników.

Zagrożenie znaczące

Z. mogące spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub śmierć, występujące w szczególności przy wykonywaniu prac → szczególnie niebezpiecznych.

ŚRODKI JĘZYKOWE JAKO CZYNNIKI KOMUNIKACJI PRZEDSIĘBIORSTWA Z OTOCZENIEM - ZAGROŻENIA W KOMUNIKACJI PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

Podstawowym celem komunikatu jest przekazanie pewnych informacji odbiorcy. Aby to osiągnąć, wypowiedź musibyć zrozumiała. Przeszkodą mogą tu się okazać różne zjawiska językowe. Pierwszym z nich są błędy językowe.Powodują one nie tylko problemy ze zrozumieniem komunikatu, ale też obniżają...

Przyczyny stanów zagrożenia życia u dzieci

We wstrząsie zapotrzebowanie tkanek organizmu na tlen nie może być wystarczająco pokryte jego dostarczaniem (niedobór tlenowy).

Rozróżnia się, zależnie od przyczyny, następujące rodzaje wstrząsu:

#    Wstrząs krwotoczny (hipowołemiczny), wywołany zmniejszeniem objętości krwi krążącej...