Korzyści i zagrożenia dla przedsiębiorstw z dostępu do Internetu

Korzyści:

Dostęp całą dobę

Powszechność

Łatwość użytkowania

Możliwość wymiany informacji w skali globalnej

Kontakty międzynarodowe

Efektywne działanie w skali światowej

Korzyści marketingowe

Kreowanie wizerunku firmy

Łatwość kontaktu z...

Analiza otoczenia zewnętrznego (Analiza możliwości i zagrożeń)

Menedżer zarządzający biznesem musi znać elementy otoczenia niezbędne dla określenia położenia biznesu i wnioskowania czy biznes osiągnie zamierzone cele. Na przykład, producent sprzętu oświetleniowego dla telewizji powinien obserwować tempo wzrostu liczby studiów telewizyjnych, ich kondycję...

zagrożenie wzrostem siły przetargowej dostawców

zagrożenie wzrostem siły przetargowej dostawców: segment jest nieatrakcyjny, jeżeli dostawcy przedsiębiorstwa są w stanie podnieść ceny lub obniżyć jakość lub ilość dostarczanych towarów i usług. Dostawcy są silni, gdy rośnie stopień ich koncentracji lub zorganizowania, gdy istnieje niewiele...

Szanse i zagrożenia dla Polski po przystąpieniu do UE

Tutaj tylko spis treści i wstęp, reszta ze względu na objętość, tabelki i przypisy do ściągnięcia. To praca zaliczeniowa. Spis treści Wstęp 1.Unia Europejska 1.1.Główne postanowienia Traktatu z Maastricht 1.2.Instytucje Unii Europejskiej 2.Układy o stowarzyszeniu 2.1.Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotą 2.2.Kandydaci do przystąpienia do Unii Europejskiej 3.Kryteria przystąpienia do Unii Europejskiej 3.1.Kryteria polityczne przystąpienia Polski do ...

Zimna Wojna jako zagrożenie dla istnienia świata

Po zakończeniu II Wojny Światowej współpraca między mocarstwami koalicji nie była możliwa do utrzymania. Narastający stan napięcia dostrzegany już od 1945 roku nazwany został „Zimną Wojną”. Za jej pierwszą deklaracją uznaje się mową Churchilla z dnia 5 marca 1946 roku. Według Churchilla Europa jest podzielona na państwa demokratyczne z USA na czele i państwa komunistyczne zdominowane przez ZSRR, określone mianem krajów leżących za żelazną kurtyną. Wykazał ...

Kultura instant jest symbolem ogromnych przemian w wielu dziedzinach ludzkiego życia, szczególnie w wartościach życia młodzieży. Jaka projekcja wychowania może być "podpowiedzią" wobec zagrożeń wynikających z tej kultury ?

Dziś młodzieży nie wychowuje kościół , rodzina , szkoła ale grupy rówieśnicze , mass media . Kultura instant odnosi się do typowego dla naszych czasów nawyku i konieczności życia w ,,biegu?? .Symbolem tej kultury jest Fast Food , Fast Sex , Fast Car , modne zakupy w supermarketach , świat konsumpcji , zaspokajanie wciąż niespełnionych pragnień , aby mieć jak najwięcej . Dla współczesnego , młodego człowieka , świat konsumpcji jest na topie . Młodzież bardzo szybko ...

Postmodernizm i edukcja możliwości i zagrożenia

Postmodernizm i edukacja: możliwości i zagrożenia: Współczesne myślenie o edukacji zostało zmienione przez teorie postmodernistyczne, tak więc trudno jest przecenić możliwość jakie wyzwanie postmodernistyczne otwiera przed współczesną edukacją oraz teorią pedagogiczną. Postmodernizm dostarcza również pewne dokonania i możliwości wglądu we własne stanowisko teoretyczne. Można by się zastanawiać czy jeśli zaakceptowalibyśmy podejście postmodernistyczne to czy ...

Recenzja książki "Sekty. Przedmiot fascynacji i zagrożenia."

Celem tej książki jest zwrócenie uwagi czytelnika na problemy młodego człowieka, który w trakcie tworzenia swojej autonomii chciałby w sobie bądź w otoczeniu coś zmienić. Nie tylko młodzi ludzie, ale także starsi są podatni na propagandę, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy ona wartości duchowych, rozwoju człowieka pod względem intelektu, psychiki i zdrowia. W ostatnim okresie jesteśmy świadkami zjawiska, które niepokoi niemal wszystkich rodziców i wychowawców. Zjawisko to ...

Energetyka jądrowa UE. Korzyści i zagrożenia.

WSTĘP Jak to określił Paweł Urbański, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, ?wahadło w świecie energetyki wychyla się raz w lewo, raz w prawo?. Pod koniec lat 80. XX wieku energetyce jądrowej wróżono rychły i nieunikniony koniec. Cena ropy naftowej oscylowała w granicach $20 za baryłkę, gazu ziemnego było pod dostatkiem, a elektrownie jądrowe kojarzone były raczej z zagrożeniem niż z bezpiecznym i opłacalnym źródłem energii. Niewątpliwie przyczyniła się do tego ...

Nacjonalizm – zagrożenie dla współczesnej cywilizacji?

Należy zacząć od wyjaśnienia czym tak naprawdę jest nacjonalizm i skąd się wywodzi. Spośród wielu haseł encyklopedycznych, wyjaśniających to pojęcie można sformułować jedną prostą notę. Otóż nacjonalizm jest ideologią bądź postawą społeczno - polityczną, która uznaje własny naród i interesy z nim związane za dobro najwyższe, nadrzędność w stosunku do innych narodów i grup społecznych. Charakteryzuje się nadmiernym patriotyzmem, który przeistacza się ...

Eutanazja - zagrożenie współczesności

Eutanazja - zagrożenie współczesności Obecne czasy niosą ze sobą nie tylko postęp, ale i zewsząd pojawiające się sygnały o narastaniu różnego rodzaju kryzysów. Mówi się o groźbie światowego kryzysu ekonomicznego, rosną napięcia międzynarodowe. Nie mniej głośno alarmuje się również o kryzysie wiary oraz upadku autorytetów i moralności. "Świętość życia" proponuje się zastąpić bardzo modnym dziś określeniem "jakości życia", czego potwierdzeniem może ...

„Zasady higieny oraz zagrożenia epidemiologiczne w gabinecie kosmetycznym”

Temat: „Zachowanie zalecanych zasad higieny jest koniecznością gabinetach” Potrzeba higieny jest niezbędnym i koniecznym elementem prawidłowej pracy w salonie kosmetycznym. Tylko odpowiednio dobrane artykuły jednorazowe i konsekwentnie realizowany program higieny gwarantuje bezpieczne wykonanie usługi i eliminuje ryzyko zakażenia, zarówno klientce poddanej zabiegom jak i kosmetyczce wykonującej zabieg. Korzystanie z gabinetów kosmetycznych staje się coraz częściej ...

Zagrożenia związane z nieprawidłowym odżywianiem.

Odżywianie się to jedna z podstawowych i niezbędnych czynności jakie wykonuje każdy żywy organizm. Pokarm dostarcza naszemu organizmowi niezbędnej do przeżycia energii oraz materiału budulcowego. Nie jest, więc bez znaczenia, co jemy, ponieważ nieprawidłowy tryb odżywiania może prowadzić do różnych chorób i schorzeń. Jednym z zagrożeń związanych z nieprawidłowym odżywianiem się jest otyłość. Objawia się ona nadmiernym odkładaniem tłuszczu w tkankach ciała.

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne wobec zdrowia człowieka - higiena

OPISZ WYBRANE WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA W ciągu ostatniego wieku w gospodarce, a co za tym idzie - środowisku naturalnym zaszły ogromne zmiany. W zasadzie kilkadziesiąt lat wystarczyło człowiekowi na doprowadzenie świata na krawędź katastrofy ekologicznej. W wielu rejonach, w pewnych dziedzinach - granica bezpieczeństwa nawet już została przekroczona. Jednym z objawów sytuacji kryzysowej jest efekt cieplarniany. W atmosferze ziemskiej ...

Czynniki zagrożenia

czynniki zagrożenia; czynniki ryzy­ka; cechy, objawy lub sposoby zacho­wania się ludzi sprzyjające zachorowa­niu na chorobę wieńcową i inne choro­by układu krążenia. Do cz. z. zalicza się: wiek od 40 do 60 lat, płeć męska -> nadciśnienie tętnicze -> hipercholesterolemię, -> palenie tytoniu...

Zagrożenia

zagrożenia; sytuacje, w których zachodzi zwiększone prawdopodobieństwo utraty zdrowia lub życia, albo też szkód materialnych lub moralnych. Z. mają zarówno charakter obiektywny, jak i subiektywny, tj. znajdują odbicie w stanie psychicznym.

Prace szczególnego zagrożenia

P., przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, np. prace:

– wewnątrz zbiorników, silosów, kotłówi urządzeń technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, które nie...

Zagrożenia naturalne

Zagrożenie wypadkami i wydarzeniami powodujące zakłóceniaw ruchu zakładu górniczego spowodowane przyczynami naturalnymi, np. nagłe wypływy wody, niespodziewane obsuwy skał, samozapłony złóż lub składów torfu.

ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ

Ocena aktualnego stanu i kierunków zmian zewnętrznych czynników kształ-tujących potencjalne możliwości działania przedsiębiorstwa (—» otoczenie mar-ketingowe), zmierzająca do ustalenia charakteru i rozmiarów przyszłego zapo-trzebowania na określonego rodzaju dobra materialne i usługi oraz warunków...

Zagrożenie longobardzkie

Longobardowie ze Spoleto i Benewentu okazali pomoc Grzegorzowi II, gdy na polecenie cesarza LeonaIII egzarcha z Rawenny chciał przeprowadzić jego depozycję w Rzymie. Król longobardzki z północnejItalii, Liutprand, który dążył do podboju Spoleto i Benewentu starał się także wykorzystać bunty w...