Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Pseudointymność i izolacja

Według Eriksona głównym zadaniem młodego dorosłego jest ustanowienie intymnej relacji, zarówno z związku partnerskim, jak i z kręgiem bliskich przyjaciół. Osoby, które nie są w stanie takiego związku zbudować, cierpią na lęk przed utratą tożsamości, która jest warunkiem zawiązania takich relacji...

Andragogika - Edukacja dorosłych wobec narastającego zagrożenia ekologicznego

Człowiek funkcjonujący w świecie – funkcjonuje w świecie stworzonym przez siebie. Sztuczny świat jest po to, by było mu wygodnie. W ten sposób dystansujemy się od środowiska naturalnego, którego jesteśmy istotnym elementem(człowiek istota natury) – podlegamy prawom natury.

R. Dubos – francuski badacz...

Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych - Zagrożenia rozwoju dzieci przewlekle chorych

Przewlekła choroba stwarza różne zagrożenia rozwoju dziecka. Zagroże­nia te tkwią: w samej chorobie, w procesie leczenia, w niewłaściwych posta­wach wobec dziecka chorego jego rodziców i nauczycieli, w niewłaściwym zachowaniu się wobec dziecka chorego dzieci zdrowych.

Obraz kliniczny wielu przewlekłych...

Zagrożenie promieniowaniem

Promieniowaniem nazywamy zjawisko polegające na wysyłaniu i przekazywaniu energii na odległość. Energia ta może być wysyłana w postaci: cząstek (promieniowanie korpuskularne), światła (fotony), ciepła (promieniowanie cieplne) oraz fal elektromagnetycznych. Źródłem promieniowania elektromagnetycznego...

Regionalne zagrożenia ekologiczne

Wszystko co nas otacza, a więc organizmy roślinne i zwierzęce, woda, gleba i atmosfera, to podstawowe elementy środowiska. Człowiek budując nowe osiedla, drogi, zakłady przemysłowe niszczy tereny, na których wcześniej występowały rośliny i zwierzęta. Prowadząc nie przemyślaną, beztroską i...

Współczesne zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego

Liczba zagrożeń życia i lub zdrowia jest ogromna i nadal wzrasta. Wyliczać by je można w nieskończoność. Postaram się jednak je pogrupować i przedstawić przynajmniej ogólnie.

Kataklizmy. Współcześnie, tak jak wieki temu, za utratę zdrowia lub życia mogą odpowiadać siły natury takie jak:...

Zagrożenia dla dzikiej przyrody

W przeszłości ogromnym zagrożeniem dla świata dzikiej przyrody były polowania i kolekcjonowa­nie trofeów. Z upodobaniem przyodziewano się w egzotyczne futra, a kolekcje rzadkich motyli sta­nowiły przedmiot rywalizacji zbieraczy. Polowania i gromadzenie trofeów nadal cieszą się zaintere­sowaniem...

Podmiotowy i przedmiotowy zakres zagrożeń bezpieczeństwa systemów informatycznych

Podmioty zagrożeń systemów bezpieczeństwa:

Zagrożenia wewnętrzne – pracownicy, klienci

Zagrożenia zewnętrzne:

Nierzetelni dostawcy i eksperci

Nierzetelni dostawcy sprzętu, oprogramowania i usług sieciowych

Osoby przypadkowe

Profesjonalni entuzjaści i hobbyści...

Zagrożenia polskiego rolnictwa w związku z wejściem Polski do UE.

Członkostwo w Unii Polski i innych krajów stowarzyszonych jest kwestią przyszłości kontynentu europejskiego. Szansa na ostateczne przezwyciężenie podziałów i stworzenie przyjaźni między państwami oraz możliwości rozwoju tych państw. Określę również, jakie są nasze obawy w związku z przystąpieniem do UE. Jest dużo czynników, które powstrzymują społeczeństwo przed integracją. Stwórzmy, więc rzetelny jej obraz. Rozważę problem tożsamości narodowej. Z ...

Poznaj siebie, by poznać największe zagrożenie dla trwałości związków małżeńskich i partnerskich.

Minął wiek XX i rozpoczęliśmy swe uczestnictwo w świecie wieku XXI. Jest to okazja aby zastanowić się jak potoczą się losy ludzi i świata w stuleciu którego jesteśmy uczestnikiem. Na tym tle chcę zwrócić uwagę na ten "segment życia społecznego", jakim jest rodzina w Polsce wraz ze swą podstawową instytucją - małżeństwem. W okresie minionych sześćdziesięciu lat rodziny polskie uległy znacznym, istotnym przeobrażeniom. Przeszły ewolucję od tradycyjnej rodziny ...

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM SUPLEMENTÓW

Suplcmentacja diety, mimo iż jest skutecznym sposobem zwalczania niedoborów składników odżywczych, wiąże się z pewnymi zagrożeniami, wynikającymi głównie z błędów popełnianych przy stosowaniu suplementów. Dłużej trwająca suplcmentacja. bez korekty sposobu odżyw iania, powoduje zmniejszenie spożycia...

Czynniki położnicze stanowiące zagrożenie dla zdrowia matki i dziecka w czasie ciąży

Poród przedwczesny stanowi jeden z podstawowych problemów w perinatologii, ponieważ ok. 85% zgonów przedwcześnie urodzonych dzieci jest spowodowane wcześniactwem i jego powikłaniami. Najczęstszą przyczynę tej zwiększonej umieralności i zachorowalności stanowi zespót zaburzeń oddychania. Najbardziej...

PROBLEMY GLOBALNE LUDZKOŚCI - Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego

Jest wiele zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego.Chodzi jednak o te najgrożniejsze,trudne do opanowania mimo postępów medycyny.Nazywane są one chorobami cywilizacyjnymi.Na pierwszym miejscu wymienia się choroby układu krążęenia,stanowiące około połowy zgonów.Na drugim miejscu wymienia się choroby...

Wiek szkolny: zagrożenia rozwoju - Zasady społecznej współpracy a pracowitość i poczucie kompetencji dziecka

We współczesnej szkole pojawia się chyba częściej inny rodzaj zagrożenia, a mianowicie nadmiernie pozytywne waloryzowanie pracy. Społeczne uznanie dla ucznia, a zatem również jego samoocena, jest wtedy zależne wyłącznie od jakości wykonywanych przezeń działań.

„Jeżeli człowiek traktuje pracę jako...

Opisz główne zagrożenia zdrowia związane ze środowiskiem społecznym

Zagrożenia w środowisku społecznym.

Środowisko społeczne, relacje i sposoby komunikowania się ludzi w rodzinie, miejscu nauki i pracy, w społeczności lokalnej oraz czynniki ekonomiczne wpływają w istotny sposób na kondycje psychofizyczną i stan zdrowia ludności. Istotną rolę odgrywają takie...

Zagrożenia dla młodzieży wynikające z uczestnictwa w sektach

W przynależności młodzieży do sekt tkwi wiele zagrożeń rzutujących na jej prawidłowy rozwój, takich jak:

izolacja od otoczenia;

wyrzekanie się rodziny i odejście od niej;

porzucenie nauki, pracy;

oddawanie wszelkich dóbr materialnych na rzecz sekty;

zrywanie kontaktów z...

DZIURA OZONOWA - JAKO ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA

W obecnych czasach dużo się mówi na tematy dotyczące zagrożeń środowiska i sposobów zapobiegania klęskom ekologicznym. Przedmiotem wielu dyskusji jest tzw. dziura ozonowa. Wszyscy wiedzą, że zjawisko to jest niepokojące i przynosi niepożądane skutki. Niestety niewiele osób posiada wiedzę o istocie...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Program ochrony środowiska w województwie śląskim

Ochrona środowiska w województwie śląskim zajmuje priorytetowe miejsce wśród działań gospodarczej polityki regionalnej. Stan środowiska determinuje bowiem możliwości rozwoju gospodarki oraz jakość życia mieszkańców województwa. Zły stan środowiska jest czynnikiem zniechęcającym zewnętrznych...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zanieczyszczenia atmosfery pochodzące z energetycznego wykorzystania węgla

Niewątpliwie obecnie największym zagrożeniem dla środowiska jest dwutlenek siarki. Przyjmuje się, że ponad 50% emisji dwutlenku siarki stanowi wynik spalania węgla w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz sektorze komunalno - bytowym. Duża ilość związku siarki, głównie SO2, emitowana do atmosfery z...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zagrożenia motoryzacyjne

W Polsce co najmniej 50% pojazdów emituje nadmierną ilość tlenku węgla i charakteryzuje się nadmiernym zadymieniem spalin. Samochody osobowe i motocykle dominują w emisjach: tlenku węgla, węglowodorów i ołowiu nad samochodami dostawczymi, ciężarowymi, ciągnikami i autobusami łącznie W Polsce 25-33%...