Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego

Zagrożenie bezpieczeństwo państwa - splot zdarzeń wewnętrznych lub w stosunkach międzynarodowych, w którym z dużym prawdopodobieństwem może nastąpić ograniczenie lub utrata warunków do niezakłóconego bytu bądź naruszenie lub utrata suwerenności państwa. Militarne – obejmują użycie lub groźbę użycia siły militarnej przez podmioty prawa międzynarodowego...

Czytaj Dalej

Związek ekologii z Bezpieczeństwem Narodowym

Związek ekologii z bezpieczeństwem narodowym jest we współczesnym świecie jednym z ważniejszych, poruszanych w strategiach bezpieczeństwa narodowego wszystkich państw .

Typy bohaterów romantycznych

Istota romantycznego patriotyzmu, zakładającego całkowite poświęcenie się sprawie narodowej, kształtowała się pod wpływem określonej sytuacji politycznej. Patriotyzm romantyczny polegał więc na uczynieniu z idei ojczyzny sprawy osobistej, na utożsamieniu interesów narodowych z życiem jednostki.

Mniejszości narodowe w II RP, ich rozmieszczenie terytorialne, liczba, polityka rządów i partii politycznych w stosunku do nich

Postulowali równouprawnienie mniejszościom narodowym, uznanie praw mniejszości niemieckiej uzależniali od jej postawy wobec państwa polskiego, odnośnie do ludności żydowskiej propagowali zorganizowanie planowej jej emigracji Polski Komuniści opowiadali się za dezintegracją państwa poprzez oderwanie od jego terytorium kresów wschodnich i częściowo kresów zachodnich i północnych, zamieszkałych przez mniejszości narodowe i ...

Walka narodu polskiego o utrzymanie tożsamości narodowej

W tej sytuacji Komitet Centralny Narodowy postanowił natychmiast rozpocząć działania zbrojne, mimo że powstanie nie było jeszcze w pełni przygotowane. W nocy z 22 na 23 stycznia Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest, w którym ogłosił wybuch powstania i mianował się Tymczasowym Rządem Narodowym.

Gospodarka narodowa

Poszczególne gospodarki narodowe mogą także wchodzić w skład międzynarodowych wspólnot tworzących przez państwa zainteresowane bliższą wzajemną współpracę. Gospodarka narodowa dzieli się na działy: przemysł lub jego konkretne gałęzie, rolnictwo, usługi, system bankowy.

Tworzenie i podział dochodu narodowego

narodowej stanowi roczny dochód narodowy,którego nie należy utożsamiać z rocznym produktem globalnym(bo doch. narodowej; każde przeds. : 1)produkt krajowy brutto-PKB 2)produkt narodowy brutto-PNB 3)produkt nar.

Zadania organów czuwających nad bezpieczeństwem obywateli

Powszechnie wiadomo, że poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Każda jednostka stara się wedle możliwości zapewnić sobie bezpieczne warunki życia. Niestety w przeważającej liczbie sytuacji człowiek nie jest w stanie zrobić tego własnymi siłami. W związku z tym państwo stworzyło liczne organy, których zadaniem głównym jest dbałość o bezpieczeństwo swoich członków w różnych sferach życia. Jeśli mówimy o ...

Geneza i działalności Komisji Edukacji Narodowej.

Następnym dokumentem świadczącym o wielkiej trosce Komisji Edukacji Narodowej o rozwój oświaty ludowej było wydanie w 1785 r. Idea Komisji Edukacji Narodowej mimo upadku państwowości polskiej nie zamarła, lecz przeciwnie stopniowo urastała do wyżyn ideału.

Parki narodowe, ochrona przyrody w Polsce

Bieszczadzki Park Narodowy Bieszczadzki Park Narodowy jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym w Polsce, położonym w województwie podkarpackim, przy granicy z Republiką Słowacką i Ukrainą.

Stany zagrożenia życia w przebiegu zatruć

Stan zagrożenia życia w zatruciach jest najczęściej stanem przejściowym. Środek trujący wywołuje czasową niewydolność określonych czynności ustroju (np. zatrucie barbituranami wywołuje ostrą niewydolność oddechową), ale po jego wydaleniu łub usunięciu z ustroju stan zagrożenia życia powinien...

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

Narodowy charakter polskiej sztuki romantycznej Jedną z cech literatury polskiej okresu romantyzmu jest jej narodowość. : dramat narodowy, epopeja narodowa.

Społeczeństwo, któremu trudno wyzbyć się wad narodowych, buduje kolejne kaplice” – odnosząc się do wybranej epoki (epok) skomentuj zdanie księdza profesora Józefa Tischnera.

Kwestia prawdziwości i fałszywości w tak zwanych wartościach i tradycji narodowej dotyczy nas Polaków szczególnie, gdyż nasza narodowa historia – między innymi ze względu na geopolityczne położenie Polski – obfituje w wydarzenia sprzyjające powstawaniu kaplic.

Jak literatura polska XIX lub XX wieku tworzy i demaskuje mity narodowe?

Narodowa tradycja rozumiana była dwojako: jako związek wzajemnie wspierających się pokoleń żywych i umarłych, jak to obserwujemy w II części Dziadów, oraz historycznie – jako skarbnica narodowych wartości i mitów, pozwalających na zachowanie tożsamości narodowej w okresie niewoli.

Powstania narodowe i konspiracje jako temat literatury polskiej

Odsłaniał skomplikowany charakter walk narodowowyzwoleńczych w Polsce. Poeta dostrzegł go w strukturze klasowej, w egoizmie klas panujących, utrzymujących masy ludowe w zaufaniu i ciemnocie, a tym samym osłabiających ich mobilizację do walki narodowowyzwoleńczej.

Analiza wrażliwości

Jej podstawą jest opracowanie optymistycznego i pesymistycznego wariantu zmiany warunków działania przedsiębiorstwa. Zmiany te wpływają w określony sposób na poziom elementów obliczeniowych progu rentowności. Analiza ta służy do oceny podatności przedsięwzięcia na zmiany poszczególnych czynników...

ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ BRONI JĄDROWEJ

wpłynęła znacznie na wzrost poczucia zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Indii.

Tworzenie dochodu narodowego w gospodarce rynkowej

Kategorie związane z dochodem narodowym statystyka posługuje się różnymi kategoriami dochodu narodowego: produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto, produkt narodowy netto, dochód narodowy wg cen czynników wytwórczych, osobisty dochód ludności, dyspozycyjny dochód ludności.

„Społeczeństwo, któremu trudno wyzbyć się wad narodowych, buduje kolejne kaplice” odnosząc się do wybranej epoki (epok) skomentuj zdanie księdza profesora Józefa Tischnera

Kwestia prawdziwości i fałszywości w tak zwanych wartościach i tradycji narodowej dotyczy nas Polaków szczególnie, gdyż nasza narodowa historia między innymi ze względu na geopolityczne położenie Polski obfituje w wydarzenia sprzyjające powstawaniu kaplic.

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w teorii oraz praktyce stosunków międzynarodowych

Międzynarodowe nie jest sumą bezpieczeństwa narodowego wszystkich poszczególnych państw. Narodowe -Bezpieczeństwo to kod informacyjny adresowany do państw, organizacji md.

Administracja obrony narodowej

Biurem kieruje sekretarz Komitetu Obrony Narodowej, a jego działalność jest finansowana ze środków budżetowych Kancelarii Prezydenta. Minister Obrony Narodowej (MON) - naczelny org.