Zaburzenia psychiczne

Czytaj Dalej

PSYCHOPATOLOGIA - PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH A PSYCHOLOGIA KLINICZNA - Podstawowe kategorie zaburzeń psychicznych

Współczesne badania genetyczne odkrywają coraz więcej defektów w genomie, które mogą mieć istotne znaczenie dla powstania chorób psychicznych (zaburzeń nastroju, zwłaszcza dwubiegunowej choroby afektywnej, ale także schizofrenii i alkoholizmu).

Kontynuacja. Zaburzenia psychiczne.

Na przestrzeni dziesiątków lat do tendencji epidemiologicznej zaliczamy: 1/ wzrost ilości zaburzeń afektywnych w tym depresyjnych 2/ wzrost ilości w skali globalnej zaburzeń psychicznych wieku dziecięcego i młodzieńczego 3/ wzrost ilości zaburzeń uzależnionych nie tylko alkoholizmem, narkomanią ale uzależnieniami cywilizacyjnymi Sfera: Telemania Komórkomania Internet Infomania Maniactwo koncentrujemy się bez reszty na pewnej sferze, kosztem ...

KONTROWERSJE WOKÓŁ POJĘĆ „NIENORMALNY", „PATOLOGICZNY". PROBLEM KLASYFIKACJI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I ZABURZEŃ ZACHOWANIA

Do tego zbioru zaliczają: • Cierpienie - ból fizyczny i psychiczny, dolegliwości z powodu lęku, braku energii, braku chęci do życia, głębokiego niezaspokojenia, poczucia obciążenia i trudności uniemożliwiających realizację zadań życiowych (wiele zaburzeń psychicznych tego warunku nie spełnia, np.

WYBRANE ZABURZENIA PSYCHICZNE W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA I ICH UWARUNKOWANIA - Czynniki ryzyka zaburzeń w okresie ciąży, porodu i wczesnego dzieciństwa - znaczenie patologii relacji

Zaburzenia psychiczne wczesnego dzieciństwa -jeżeli nie są wywołane defektami genetycznymi i biologicznymi, które powodują opóźnienie rozwoju i różne formy upośledzenia - najczęściej wynikają z zaburzeń przywiązania, zaburzeń w relacji z obiektem lub zerwaniem więzi i relacji, w sytuacji straty opiekuna lub hospitalizacji, lub wychowywania poza rodziną w warun­kach instytucji.

ZNACZENIE PODEJŚCIA ROZWOJOWO - SPOŁECZNEGO W ANALIZIE ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

W wypadku pojawienia się zaburzeń psychicz­nych w rozwoju i zachowaniu, koncentrujemy się na osobie, która przejawia zaburzenia, ale wiemy, że zaburzenie to nie jest izolowaną formą patologii jednostkowej.

WYBRANE ZABURZENIA PSYCHICZNE W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA I ICH UWARUNKOWANIA - Czynniki ryzyka i zaburzenia psychiczne w okresie senioralnym u ludzi starych

Do analizy zaburzeń w poszczególnych fazach cyklu życia człowieka wybrałam takie, które właśnie wynikają z rozwojowego ryzyka zaburzeń i dlatego uznałam, że mogą one być reprezentatywne dla danego okresu życia.

Jak porządkuje się zaburzenia psychiczne w klasyfikacji ICD-10?

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i »v wieku młodzieńczym (F 90 F 98) F 90 Zaburzenia hiperkinctyczne; F 91 Zaburzenia zachowania; F 92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji; F 93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie; F 94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego zaczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym; F 95 Tiki; F 98 Inne ...

Zaburzenia psychiczne

Mimo że w tej grupie nastolatków stwierdzono rozmaite zaburzenia psychiczne, na całym świecie nieletni, którzy mają za sobą próbę samobójczą lub którzy popełnili samobójstwo, cierpią najczęściej na zaburzenia należące do jednej z trzech grup zaburzeń osi I: zaburzenia depresyjne i lękowe, zaburzenia związane z impulsywnośeią, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi i antyspołecznymi, oraz ...

PSYCHOPATOLOGIA - PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH A PSYCHOLOGIA KLINICZNA

W tym podręczniku ujmujemy psychologię kliniczną szeroko jako dziedzinę badań i praktyki, która zajmuje się zarówno zdrowiem, jego genezą, ochroną i promowaniem, zagrożeniem zdrowia i profilaktyką zaburzeń i samymi zaburzeniami w zachowaniu, psychice i funkcjach somatycznych - czyli zaburzeniem całościowego funkcjonowania człowieka w jego środowisku, biologicznym, fizycznym, materialnym i społeczno-kulturowym.

Zaburzenia komunikacji związane z zaburzeniami psychicznymi

Z tego względu proponujemy tu zapoznanie się i opis poszczególnych jednostek chorobowych zgodnie z terminologią ostatniej, najnowszej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych [CD-10, która będzie nam służyć jako podstawowe narzędzie diagnostyczne i klasyfikacyjne i według której w niniejszym podrozdziale omawiane będą najczęściej spotykane zespoły zaburzeń psychicznych.

ZABURZENIA PSYCHICZNE OKRESU STARZENIA SIĘ I STAROŚCI

Wśród zaburzeń psychicznych omawianego okresu wyodrębnić można trzy grupy, które różnicuje patogeneza i obraz kliniczny, są to zaburzenia: 1) okresu inwolucji,2) pierwotnie degeneracyjne, i 3) miażdżycowe.

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne, ogólnie ujmując, to brak harmonijnego funkcjonowania osoby w sferze psychicznej (np. W klasyfikacji zaburzeń psychicznych można znaleźć wiele jednostek diagnosty­cznych.

WYBRANE ZABURZENIA PSYCHICZNE W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA I ICH UWARUNKOWANIA - Czynniki ryzyka i zaburzenia psychiczne w okresie dorosłym

Zaburzenia o charakterze trudności nawiązania bliskich relacji mogą wynikać z zaburzeń intrapsychicznych - z osobowości narcystycznej lub bordeline. Jedną z form zaburzeń relacji mogą być związki o cechach koluzji, tj.

ZABURZENIA PSYCHICZNE UWARUNKOWANE ORGANICZNIE

Omówimy kolejno: zespoły zaburzeń świadomości, zespół otę-pienny, amnestyczny, zespół organicznej halucynozy, organicznych zaburzeń afektyw-nych, urojeniowych, zespoły niepsychotycz-ne, takie jak zaburzenia osobowości, zespoły rzekomonerwicdWe, wreszcie przytoczymy ogólne rysy wyodrębnianego w nowoczesnych klasyfikacjach zespołu intoksykacyjne-go i zespołu odstawienia (abstynencyjne).

Jakie metody stosuje się w leczeniu i psychoterapii zaburzeń psychicznych?

Terapia rodzinna ma swoje ograniczenia i nic doprowadzi ona do sukcesu, jeśli nic będzie kojarzona z innymi formami pomocy, a przede wszystkim z rehabilitacją czy terapią indywidualną lub farmakoterapią W większości zaburzeń, zwłaszcza zaburzeń rozwoju mowy, terapia rodzinna może mieć znaczenie pomocnicze; podstawowym działaniem pozostaje długotrwała rehabilitacja zaburzonych funkcji, Terapia indywidualna musi być dostosowana do poziomu rozwojowego ...

Zaburzenia psychiczne

zaburzenia psychiczne; przemijające lub trwałe niekorzystne zmiany czynności psychicznych: myślenia, nastroju, intelektu, świadomości, pamięci itp.

ZABURZENIA PSYCHICZNE ZWIĄZANE Z INFEKCJAMI

Infekcje, które mogą wywołać zaburzenia psychiczne, dzieli się wg różnych kryteriów. W okresie, ostrym zespoły psychotyczne mają przede wszystkim charakter zaburzeń świadomości^, ata,, również wystąpić mogą i inne zespoły organiczne.

UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

Czy środowisko może być tym, co wpływa na rozwój zaburzeń psychicznych? psychicznych ,ale także na inne zaburzenia (emocjonalne, zdrowia).

WYBRANE ZABURZENIA PSYCHICZNE W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA I ICH UWARUNKOWANIA - Czynniki ryzyka i zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży - znaczenie czynników społeczno - kulturowych

W okresie szkolnym ujawniają się nie tylko zaburzenia uczenia się, jakimi mogą być zaburzenia dysleksyjne i inne trudności szkolne, ale także te zaburzenia, które wynikają z rozwiązywania kryzysu „produktywność vs.

Zaburzenia psychiczne w padaczce

zaburzenia psychiczne w padaczce; występują tylko u części chorych.