Zaburzenia połykania

Czytaj Dalej

Zaburzenia połykania w chorobie Parkinsona

W bardziej zaawansowanych stadiach choroby zaburzenia połykania mogą prowadzić do nasilenia upośledzenia zdolności do przyjmowania pokarmu i w cięższych postaciach zaburzeń chory może wymagać odżywiania przez sondę żołądkową.

Słabe ogniwa socjalizacji, skutki zaburzenia procesu socjalizacji

Zaburzenia procesu socjalizacji mogą wystąpić z trzech powodów: Po pierwsze, dlatego, że każda z tych agend socjalizacji (W przypadku socjalizacji początkowej są, to grupy pierwotne - rodzina, grupa rówieśnicza, wspólnota lokalna.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Zaburzenia w myśleniu

Gdy człowiek pogrąża się w depresji, jego myślenie coraz bardziej pogrąża go w bólu. Innymi słowy, czuje się coraz bardziej pozbawiony nadziei, bezradny, bezwartościowy i winny. Jest wobec siebie bardzo krytyczny i poniża siebie. Ogólnie rzecz ujmując, gdy ktoś pogrąża się w depresji, umacnia w...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Zaburzenie równowagi amin biogennych

Przykładem mogą być zakłócenia rytmu snu, zaburzenia apetytu i popędu seksualnego. Odkryto także, że depresja często związana jest z pewnymi chorobami, takimi jak zaburzenia trawienne.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Zaburzenie pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego

Wszystkie te dane wspierają hipotezę, że istnieje wewnętrzny związek między depresją, niskim poziomem amin mózgowych, takich jak serotonina i noradrenalina, oraz zaburzeniem pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Najczęstsze zaburzenia psychiczne zgłaszane przez chorych na depresje

- nastrój depresyjny

- utrata radości

- obniżenie napędu (człowiek czuje się mniej sprawny, mniej energiczny)

- pustka emocjonalna (człowiek nie odczuwa ani złości ,ani gniewu - żadnego uczucia)

- lęk

- wewnętrzna pustka (nie ma przeżyć, które tak by angażowały człowieka, że byłby w stanie na...

UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

Czy środowisko może być tym, co wpływa na rozwój zaburzeń psychicznych? psychicznych ,ale także na inne zaburzenia (emocjonalne, zdrowia).

Mechanizm psychologiczny powstawania zaburzeń pamięci pod wpływem traumy (Ścigała, Maruszewski, 1999)

Koncentracja na programowaniu działania mającego na celu obronę przed traumą powoduje zaburzenie w rejestracji zdarzenia w pamięci.

Zaburzenia przywiązania

      W klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia - ICD-10 (WHO, 1992) zaburzenia przywiązania zalicza się do większej kategorii zaburzeń emocjonalnych wczesnego dzieciństwa.

ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO - Podejście behawioralne i poznawcze w tłumaczeniu zaburzeń przystosowania

W koncepcjach kogitywno-behawioralnych wychodzi się z założenia, iż człowiek dlatego ma zaburzone zachowanie że źle spostrzega pewne zjawiska otaczającego go świata i nie potrafi dostosować swojego zachowania do danej sytuacji uruchamiając mechanizmy które zaburzają jego prawidłowe funkcjonowanie.

Klasyfikacja zaburzeń mowy w ujęciu Styczek

Zewnątrzpochodne – dotyczą niekorzystnego środowiska wychowawczego Wewnątrzpochodne: - dysglosja- zniekształcanie dźwięków mowy lub niemożność ich wytwarzania na skutek nieprawidłowej budowy narządów mowy lub obniżenia słyszalności - dysartria (anartria) – zniekształcanie dźwięków mowy lub niemożność ich wytwarzania, na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne (artykulacyjne, fonacyjne,

Podstawy klasyfikacji zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy

-następstwo zaburzeń o określonej etiologii: zaburzenia słuchu, niepełnosprawność intelektualna, uszkodzenie ośrodkowego układu mózgowego, dysmorfie w obrębie twarzo-czaszki np.

KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY

1) Diagnozowane i klasyfikacja zaburzeń mowy stwarza ciągle wiele problemów z uwagi na: -fakt że kształtowanie się mowy jest procesem rozwojowym i każde dziecko rozwija się zgodnie z indywidualnym rytmem i tempem -w niektórych przypadkach odstępstwa w rozwoju występują, trudności w uchwytaniu czynnika etiologicznego czyli źródła pochodzenia zaburzeń -nie wszytskie zaburzenia mowy są do końca wyjaśnione i opisane np.

KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Opóźniony rozwój mowy

O ORM mówi się zasadniczo w przypadkach: -jest przejawem dysharmonii rozwojowej -następstwo oddziaływań czynników środowiskowych -wynik poważnych zaburzeń rozwoju psychomotorycznego np.

KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Klasyfikacja zaburzeń wg. Styczek

*dysglosja-zaburzenia artykulacji wskutek defektów aparatu artykulacyjnego *afazja *alalia, dyslalia *dysartia,anartria *oligofazja, dyplogia *jąkanie *logoneurozy-nerwice mowy-mutyzm, afonia *schizofazja-mowa osób z zaburzeniami myślenia wskutek zaburzeń psychicznych *dysfemia-wady mowy u osób z zaburzoną sferą emocjonalną *dysfazja-wady mowy wywołane zaburzeniami osobowości

KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Klasyfikacja zaburzeń wg. Kaczmarka

Za klasyfikacje przyjął budowę wypowiedzi czyli wyodrębnił: -zaburzenia treści: *zaburzenia procesu uogólnienia i abstrakcji *brak logiki w zbudowanych tekstach *nieprawidłowości z ukierunkowaniem myślenia u osób z chorobami psychicznymi np.

KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Klasyfikacja zaburzeń wg. Grabias

Dla rozwoju komunikacji językowej niezbędny jest rozwój 2 typów sprawności:

-sprawności percepcyjne które pozwalają opanować kompetencję językową, komunikacyjną i kulturową. W ich obrębie wydzielamy:

*słuch fizyczny-porządkuje świat dźwięków

*słuch muzyczny-realizuje stronę prozodycznego...

NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY U DZIECI Z ZABURZENIEM SŁUCHU

Ze względu na właściwości rozwoju dzieci słyszących oraz czas wystąpienia wady słuchu wyróżnia się: -utratę słuchu prelingwalną-nabyta w okresie płodowym lub w czasie porodu lub w 1-2 roku życia -utratę słuchu interlingwalną, powstała w 2-4 roku życia -utratę słuchu postlingwalną, po 5 roku życia Ze względu na lokalizację uszkodzenia wyróżnia się następujące rodzaje zaburzeń słuchu: -obwodowe: przewodzeniowe, odbiorcze czyli ślimakowe i ...

NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY U DZIECI Z ZABURZENIEM SŁUCHU - Terapia

-ustalenie kompleksowej diagnozy: plan i projektowanie terapii oraz weryfikacja diagnozy i jej prognozowanie

-ćwiczenia podstawowe kształtujące mowę: jedne przygotowują do mówienia ( oddechowe, usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe, w odczytywaniu wypowiedzi z...