Zaburzenia połykania

Zaburzenia połykania – grupa objawów związanych z patologią aktu połykowego. Zalicza się do nich:

Czytaj Dalej

Jak rozpoznaje się zaburzenia w czytaniu i pisaniu według międzynarodowych klasyfikacji?

W podręcznikach do omawianych klasyfikacji znajdujemy stwierdzenia: „W porównaniu z innymi zaburzeniami w uczeniu się mniej wiemy o zaburzeniach w pisaniu i możliwościach ich korygowania, szczególnie gdy występują one bez zaburzeń czytania" (Diagnostic.

Problem zaburzeń mowy w literaturze

Najogólniej, więc pojęcie zaburzenia mowy obejmuje zaburzenia procesu mówienia (wypowiadania się), jak i rozumienia cudzej wypowiedzi, czyli zaburzenie procesu porozumiewania się słownego.

Pedagogika osób z zaburzeniami mowy - logopedia - Zaburzenia mowy

Grabiasa (1997) - proces diagnozowania tak rozumianych zaburzeń mowy przebie­ga wieloetapowe i uwzględnia: ustalenie inwentarza zachowań i wyodrębnienie w nim odbiegających od normy zachowań językowych, orzekanie o dysfunkcjach w zakresie przebiegu określonych czynności biologicznych, psychicznych i społecznych w powiązaniu ich z odbie­gającymi od normy zachowaniami językowymi, docieranie do przyczyn wywołujących zaburzenia mowy.

Czy negatywne doświadczenia wczesnodziecięce zawsze prowadzą do zaburzeń rozwoju?

Pojawiają się u nich często zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi, zaburzenia zachowania związane z trudnościami kontrolowania własnych emocji i rozpoznawania sytuacji społecznych.

Źródła i przyczyny zaburzeń rozwojowych.

- upośledzenie umysłowe (oligofrenie): • lekkie (debilizm) ; • umiarkowane ; • znaczne (głębszy imbecylizm) ; - autyzm dziecięcy: • upośledzenie rozwoju związków społecznych; • upośledzenie komunikacji interpersonalnej; • ograniczona aktywność zainteresowania i zainteresowania poznawcze - specyficzne zaburzenia rozwojowe: • rozwojowe zaburzenia czytania, pisania, artykulacji, ekspresji mowy, percepcji mowy, sprawności ruchowej; - ...

Zaburzenia świadomości

Ważniejsze przyczyny wtórnych zaburzeń świadomości są następujące: a) zatrucia (CO, alkoholem, środkami nasennymi i uspokajającymi), b) szkodliwe działanie czynników fizycznych (przegrzanie, ochłodzenie, porażenie prądem lub promieniowaniem jonizującym), c) zakażenie ogólne (toksyny bakteryjne), d) wstrząsy anafilaktyczne, e) zaburzenia krążenia ogólnego, f) zatrucia wewnątrzpochodne (śpiączka cukrzycowa, hipoglikemiczna, mocznicowa, tarczycowa,

Co rozumiemy przez zaburzenia mowy?

Zaburzenia mowy u dzieci mogą mieć postać zaburzeń rozwojowych lub nabytych, natomiast u osób dorosłych zazwyczaj są nabyte (choć mogą też być konsekwencją zaburzeń rozwojowych, które powstały w dzieciństwie).

Jakie są propozycje Międzynarodowego Towarzystwa Logopedów i Foniatrów odnośnie do nazewnictwa zaburzeń mowy?

Ze względu na wiclopoziomowość struktur ośrodkowego układu nerkowego i wielość wynikających stąd zaburzeń, komisje te zaleciły stosowanie ujednoliconej nomenklatury zaburzeń mowy wywołanych uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego i obwodowych mechanizmów mowy Zalecane nazwy poszczególnych zaburzeń składają się z rdzenia i przedrostków które wskazują na typ zaburzenia i opisują stan patologiczny.

Zakłócenie, zaburzenie czy opóźnienie rozwoju mowy?

Gdyby przyjąć podział zaburzeń na zaburzenia mowy i zaburzenia językalo w konsekwencji można by wyróżniać zaburzenia rozwoju języka, manifestującesię opóźnieniem w nabywaniu kompetencji językowej i komunikacyjnej(o p ó ź n i e n i e m r o z w o j u j ę z y k a) i zaburzenia rozwoju mowy, manifestującesię o p ó ź n i e n i e m r o z wo j u mowy .

Jakie są najnowsze trendy w opisie zaburzeń rozwoju ekspresji i percepcji językowej pochodzenia centralnego?

zaburzeń rozwojowych, mogących stanowić bezpośrednią przyczynę upośledzenia rozwoju mowy; b) w których istnieją podstawy do wiązania zaburzeń rozwoju mowy z dysfunkcją mózgu i c) w których mowa od początku rozwijała się nieprawidłowo, a powyżej 5 roku życia nadal obserwuje się opóźnienie jej rozwoju i inne zaburzenia zachowania językowego to rozwojowa afazja (dysfazja) dziecięca (typu ekspresyjnego lub ...

Jaka jest zależność między upośledzeniem umysłowym a zaburzeniami mowy?

Rozpatrując patogenezę niedorozwoju umysłowego i zaburzeń mowy, można wyróżnić następujące relacje: -    zaburzenia mowy i upośledzenie umysłowe mają różną etiologię, zaburzenia mowy i upośledzenie umysłowe mają wspólną etiologię, upośledzenie umysłowe jesl przyczyną zaburzeń mowy.

KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Klasyfikacja zaburzeń wg. Styczek

*dysglosja-zaburzenia artykulacji wskutek defektów aparatu artykulacyjnego *afazja *alalia, dyslalia *dysartia,anartria *oligofazja, dyplogia *jąkanie *logoneurozy-nerwice mowy-mutyzm, afonia *schizofazja-mowa osób z zaburzeniami myślenia wskutek zaburzeń psychicznych *dysfemia-wady mowy u osób z zaburzoną sferą emocjonalną *dysfazja-wady mowy wywołane zaburzeniami osobowości

Psychodydaktyczne konsekwencje zaburzeń mowy

„Z jednej strony bowiem zaburzenia mowy utrudniają sytuację szkolną dziecka, z drugiej jednak – nie przezwyciężone w porę trudności w nauce (głównie zaś  w nauce czytania i pisania) i dłużej trwające niepowodzenia szkolne dziecka stają się przyczyną licznych napięć nerwicogennych i prowadzą do wtórnych zaburzeń rozwoju mowy” (H.

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową: Ogólna charakterystyka zaburzeń motorycznych - Nieprawidłowości obwodowe

Przykładem teratogenu wywołują­cego ten rodzaj wad jest thalidomid - lek, który w latach sześćdziesiątych, zalecany kobietom w ciąży jako poprawiający ich samopoczucie, spowodo­wał urodzenie się na zachodzie Europy wielu dzieci z omawianym zaburze­niem.

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową: Ogólna charakterystyka zaburzeń motorycznych - Mózgowe porażenie dziecięce

Odruchy nie są wzmożone, natomiast występują zaburzenia mowy, głównie typu dyzartrii (trudności w artykuło­waniu dźwięków mowy spowodowane nieprawidłowym napięciem mięśni aparatu mowy oraz zaburzeniami ich koordynacji i kontroli).

Pedagogika osób z zaburzeniami mowy - logopedia - Opóźniony rozwój mowy

Wśród przyczyn wewnętrznych (endogennych) na czoło wysuwają się: zaburzenia słuchu, które w zależności od stopnia ich głębokości izolu­ją dziecko od mówiącego otoczenia; upośledzenie umysłowe, które ten rozwój ogranicza lub nawet całko­wicie wyklucza; organiczne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN); zaburzenia metabolizmu (przykładem jest fenyloketonuria czy histydynemia), w ...

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - PRZYCZYNY ZABURZEŃ ZACHOWANIA

Zaburzenia emocjonalne. Trzecim wyróżnionym skutkiem urazów są określone „zaburzenia emocjonalne”.

ZABURZENIA ZACHOWANIA PRZEJAWIAJĄCE SIĘ W FUNKCJONOWANIU DZIECKA W ROLI UCZNIA - Zaburzenia ujawniające się w reakcji dzieci z nauczycielem

Zaburzenia w przekazywaniu i przyjmowaniu informacji mogą przyjąć postać kłamstw i oszustw. Zaburzenia w wyrażaniu emocji i potrzeb mogą przejawiać się w roszczeniowości wobec dorosłych, w gwałtowności żądań.

ZABURZENIA ZACHOWANIA PRZEJAWIAJĄCE SIĘ W FUNKCJONOWANIU DZIECKA W ROLI UCZNIA - Zachowania w zakresie obrazu własnej osoby

Zaburzenia obrazu własnej osoby mogą ujawniać się we wszystkich uprzednio wymienionych obszarach funkcjonowania (w relacjach z dorosłymi, rówieśnikami oraz sytuacjach zadaniowych), np.

PODEJŚCIA DO KATEGORII ZDROWIE I ZDROWIE PSYCHICZNE

Lepiej więc ograniczyć się do definicji zdrowia jako braku choroby, tym bardziej że w psychologii klinicznej, a zwłaszcza w psychopatologii można się znakomicie obejść bez pojęcia zdrowia, gdyż dysponujemy dobrze opisanymi kategoriami zaburzeń, precyzowanymi coraz ściślej w klasyfikacjach międzynaro­dowych - ICD-10 i DSM-IY (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, 1997.