XX wiek

XX wiek

Czytaj Dalej

XX WIEK - Impresjonizm

Impresjonizm pojawia się i znajduje urzeczywistnienie w sztuce jeszcze w XIX wieku, zaś XX wiek — zaledwie otwiera.

XX WIEK

Obok nowych postaw estetycznych powracają w dziejach muzyki pozornie porzucone schematy, ujawniając nagle swoje nowe — przystosowane do pojmowania piękna w XX wieku — oblicze wyrazowe.

XX WIEK - Muzyka wykorzystująca nowe technologie produkowania i nagrywania efektów akustycznych

Miejscem konfrontowania współczesnego myślenia o muzyce i samej muzyki są obecnie festiwale, seminaria naukowe i różnego rodzaju imprezy artystyczne na całym świecie, łączone z wykładami prowadzo­nymi przez wybitnych twórców muzyki XX wieku.

XX WIEK - Inni twórcy

Utwór Z Księgi nocy (1990) określany jako symfoniczny nokturn, porównywany bywa z 777 Symfonią „Pieśń o nocy" Szymanowskiego i — wraz z nią — zaliczany do naj­piękniejszych dzieł tego gatunku w muzyce polskiej XX wieku. Pieśni z lat pięćdziesiątych XX wieku poruszają pokoleniowy problem — pamięć wojny (np.

WIEK XX, tygodnik lit.-społ.

WIEK XX, tygodnik lit.

XX WIEK - Postmodernizm

W węższym kontekście określenie to dotyczy epoki kulturowo-cywilizacyjnej, zapoczątkowanej w latach siedemdziesiątych XX wieku. U schyłku lat sześćdziesiątych XX wieku pojawiła się w twórczości amerykańskiej tzw.

XX WIEK - Dodekafonia

połowy XX wieku, propagujące nowy system: Schoenberg et son ecole (Schonberg i jego szkoła), Qu'est-ce que la musiąue de douze sons (Czym jest muzyka dwunastotonową?

XX WIEK - Olivier Messiaen i jego uczniowie. Serializm i aleatoryzm

Olivier Messiaen (1908-1992) zajmuje w muzyce XX wieku pozycję wyjątkową. połowie XX wieku technikę dwunastotonową wykorzystywali twórcy różnych narodowości, m.

XX WIEK - Zmierzch partytury?

W twórczości kompozytorów XX wieku notacja muzyczna pełni różne funkcje — może być przekaźnikiem wyobrażonych wizji brzmieniowych lub też rezultatem prekompozycyjnych, abstrakcyjnych relacji — szkicem rezultatów dźwiękowych.

XX WIEK - Muzyka polska

Z początkiem XX wieku rozwinęło się także zainteresowanie historią muzyki (Pierwsza praca syntetyczna Dzieje muzyki polskiej w zarysie autorstwa Aleksan­dra Polińskiego zostaia wydana we Lwowie w 1907 roku. połowie wieku odegrali również kompozytorzy Młodej Polski.

XX WIEK - Muzyka polska: Karol Szymanowski

Akcja utworu rozgrywa się na Sycylii w XII wieku.

XX WIEK - Kompozytorzy polscy na emigracji

Wśród polskich twórców, którzy opuścili Polskę, nie mogąc pogodzić się z narzuconymi po II wojnie socrealistycznymi ograniczeniami swobód twórczych, znaleźli się Roman Palester (1907-1989) oraz Andrzej Pa-nufnik (1914-1991). Kompozytorzy-emigranci na długo wyeliminowani zostali z życia kulturalnego w...

XX WIEK - Ekspresjonizm

Dramat przedstawiał konflikt czło­wieka z otoczeniem, lęk przed światem, przeżycia patologiczne, ucieczkę w mistyczną ekstazę, a czasem ucieczkę w prymityw.

XX WIEK - Muzyka polska w latach międzywojennych

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku stworzyło całkowicie nową sytuację w muzyce polskiej. Centrum życia i ruchu muzycznego stała się Warszawa; tu zaczęli się osiedlać na stałe niemal wszyscy wybitni kompozytorzy, wśród nich także wracający po długoletnim po­bycie za granicą.

W...

"Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę" J, Liebert Przedstaw bohaterów literackich w sytuacji wyboru i oceń ich postawy.albo Bohater literacki XX wieku w sytuacji wyboru.

Mimo upływu czasu wciąż aktualna staje się w tej sytuacji rada Jana z Czarno­lasu, zamieszczona w pieśni "Serce roście" "Ale to grunt wesela prawego, Kiedy człowiek sumienia całego Ani czuje w sercu żadnej wady Przez by się miał wstydać swojej rady" Literatura od wieków kreuje bohaterów, którzy stają przed koniecznoś­cią wyboru.

Poglądy ludzi o Wszechświecie na przestrzeni wieków - Wiek XIX i XX

Te dwa wieki są nazywane wiekami odkryć. Jednego z ważniejszych odkryć dokonał w latach dwudziestych naszego wieku niejaki Edwin Hubble, stwierdził, że większość widocznych na niebie mgławic są to odległe o miliardy lat świetlnych galaktyki.

Wiek XIX i początek XX wieku - Ekspansja społeczności międzynarodowej

wiek XIX – rozwój państw kapitalistycznych; rewolucja przemysłowa doprowadziła do nasilenia współpracy międzynarodowej; walki społeczne (solidaryzacja robotników w skali międzynarodowej) spowodowane wyzyskiem kapitalistów; ruchy narodowowyzwoleńcze w Polsce i na Bałkanach.

HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA - WIEK XIX i XX

Od początku Kościoła do czasów dzisiejszych,Pz 1936); dzieje papiestwa są nadal w centrum zainteresowaniahistoryków (Zygmunt Zieliński Papiestwo i papieżedwóch ostatnich wieków 1775-1978, Wwa 1983, I-II, Pz1986); współcześnie jednak preferuje się w nich ujęcia problemowelub opracowania poświęcone poszczególnym pontyfikatom,wśród których, ze względu na II wojnę świat.

Wiek XIX i początek XX wieku - Oddziaływanie rewolucji francuskiej

a. wpływ na kształtowanie się ustroju politycznego i społ. – gospodarczego państw europejskich oraz na stosunki między nimi; upadek rządów feudalnych, walka o władze burżuazji; zasada suwerenności zaczęła nabierać nowego znaczenia, nie dotyczyła teraz suwerennych władców absolutnych a suwerennych...

Wiek XIX i początek XX wieku - Kongres wiedeński 1815

a. zebrany po upadku Napoleona w celu ustalenia nowego porządku w Europie; kongres międzynarodowy z udziałem monarchów dokonał dzieła stabilizacji stosunków w Europie na kilkadziesiąt lat;

b. ustalenia w stosunku do Niemiec i Polski: utworzono Związek Niemiec – luźne zrzeszenie państw pod władzą...