XVIII wiek

XVIII wiek

Czytaj Dalej

TRZECI OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (OKRES OŚWIECENIA I KRYTYKI, WIEK XVIII)

I wiek XVIII jako wiek ekonomistów można by przeciwstawić wiekowi poprzedniemu jako wiekowi matematyków. Wiek XVIII stał się wiekiem racjonalizmu w tym właśnie znaczeniu, że chciał życie ludzkie ukształtować racjonalnie wbrew temu, ku czemu kieruje je wiara, tradycja, potrzeby uczuciowe.

Ekspansja kolonialna w Ameryce Północnej XVII - XVIII wiek

 

Kilka lat po odkryciu Ameryki przez Kolumba (1492) do wybrzeży północnoamerykańskich dotarła ekspedycja Giovanniego (Johna) Caboto, włoskiego żeglarza w służbie króla Anglii. Kontrolę nad pd. I zach. Wybrzeżami Ameryki Pn. rozciągnęli jednak Hiszpanie, w XV i XVI w. przodujący w dziedzinie ekspansji...

WIEK XVIII W POLSCE - SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA

W Polsce w odróżnieniu od Francji dominowała szlachta, a nie mieszczaństwo. Następował upadek miast. Był zły stan gospodarki. Następował rozkład organizacji państwowej. Prestiż Rzeczpospolitej na forum międzynarodowym upadł. Polska stała się pionkiem w rękach sąsiadów (rozbiory). Król (Stanisław...

WIEK XVIII W POLSCE - STANISŁAW KONARSKI

Wszechstronny działacz, zajmował się:

•  praca nad reformą ustroju państwa 

„Traktat o skutecznym rad sposobie”

Charakteryzuje ówczesną RP i wysuwa postulaty, żądania mające uzdrowić państwo. Przeciwstawia się liberum veto, proponuje, aby źródłem decyzji była większość głosów. Gani prywatę...

WIEK XVIII W POLSCE - STANISŁAW LESZCZYŃSKI

Wydał traktat polityczny „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. Domagał się jak najszybszego przeprowadzenia reform. Propagował ograniczenie liberum veto. Króla elekcyjnego ma wybierać cały naród, a nie tylko szlachta. Żądał wzmocnienia administracji państwowej, poprawy warunków...

WIEK XVIII W POLSCE - KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

Powołana w 1773 r. przez sejm na wniosek króla. Była pierwszym ministerstwem oświaty w Europie. Podstawowe zadania określało hasło: „Stworzyć naród przez wychowanie publiczne”.

Pod kierownictwem komisji przeprowadzono reformę szkół w całym kraju. Po raz pierwszy zezwolono na naukę dziewcząt w...

Austria - XVIII wiek – absolutyzm

Dynastia Habsburgów była jedyną dynastią, która posiadała tak wiele terytoriów (ziemie zróżnicowane pod względem gospodarczym, językowym, kulturowym - Austria, Styria, Karyntia, Tyrol, Czechy i Węgry) połączonych unią personalną. Centrum monarchii stanowiła Austria ze stołecznym Wiedniem. W 1713 Karol...

Prusy - XVIII wiek

Prusy były państwem drugorzędnym: aż do 1657 (podpisanie traktatu welawskiego) pozostawała pod lenną zwierzchnością Korony Polskiej, brandenburska część monarchii wchodziła w skład Rzeszy Niemieckiej i z tego tytułu posiadała ograniczoną suwerenność, w wojnie 30-letniej armie austriackie i...

Poglądy ludzi o Wszechświecie na przestrzeni wieków - Przełom XVII i XVIII wieku

Isaac Newton - angielski samouk. Jego głowę zaprzątały od najmłodszych już lat przeróżne pomysły. Zbudował wiele maszyn pomagających w codziennym życiu. Ale najbardziej znaną rzeczą (oczywiście oprócz trzech zasad dynamiki) było tzw. “jabłko Newtona”, a mianowicie odkrycie grawitacji, która była...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Od połowy wieku XV wszystko to zaczyna się w sposób zasadniczy zmieniać. Literatura szlachecka XVI wieku towarzyszy tym wszystkim przemianom, jest ich swiadectwem, obrazem.

Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków - “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków - “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Tak właśnie wyglądała Polska przełomu wieków.

ROLA WARSZAWY W XVIII W.

Warszawa stała się centrum kulturalnym i politycznym. Stało się to za sprawą urbanistycznego uporządkowania stolicy. Dwór stał się głównym ośrodkiem sztuki, centrum artystycznym.

Koncepcja człowieka oświeconego w drugiej połowie XVIII wieku

Literatura jest sztuką kreatywną, bowiem kształtuje ciągle nowe wzorce osobowe. Każda epoka ma swojego literackiego bohatera o określonych cechach psychologicznych, pozwalających odróżnić go od typów charakterologicznych innego okresu. Tak więc średniowiecze – honorowego rycerza i błogosławionego...

Portrety XVIII-wiecznych Polaków w utworach pisarzy oświecenia

Literatura oświecenia w Polsce jest w przeważającej części realistyczna, a ponieważ postawiła przed sobą cel, by bawiąc i ucząc poprawiać świat, więc często pisarze malują słowami portrety ludzi, których pragną ośmieszyć oraz bohaterów, którzy mają być wzorami do naśladowania.

w...

Czy właściwie jest nazwanie wieków średnich „mrokami średniowiecza”?

Ukazywano bardzo popularne w wiekach średnich wzorce osobowe. W XV wieku nastąpił rozkwit poezji polskiej, religijnej i świeckiej ; góruje tutaj zdecydowanie liryka religijna.

„Tragedia jest tam, gdzie jest wybór” – jakie interpretacje tego pojęcia można odnaleźć w literaturze na przestrzeni wieków?

Dramat trudnego wyboru od zarania dziejów towarzyszył człowiekowi w jego zmaganiach ze światem. Problem wolnej woli i związanej z nią możliwości wyboru, będącej jedną z zasadniczych treści człowieczeństwa, często stawał się przedmiotem literackich dyskusji.

 

Na jeden z pierwszych śladów...

„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę” Jerzy Liebert. Przedstaw bohaterów literackich w sytuacji wyboru i oceń ich postawy.

Dowodem na słuszność tego twierdzenia niechaj będą literackie przykłady bohaterów, którzy „uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać [musieli]”.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w

Od połowy wieku XV wszystko to zaczyna się w sposób zasadniczy zmieniać. Literatura szlachecka XVI wieku towarzyszy tym wszystkim przemianom, jest ich swiadectwem, obrazem.

"Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę" J, Liebert Przedstaw bohaterów literackich w sytuacji wyboru i oceń ich postawy.albo Bohater literacki XX wieku w sytuacji wyboru.

Mimo upływu czasu wciąż aktualna staje się w tej sytuacji rada Jana z Czarno­lasu, zamieszczona w pieśni "Serce roście" "Ale to grunt wesela prawego, Kiedy człowiek sumienia całego Ani czuje w sercu żadnej wady Przez by się miał wstydać swojej rady" Literatura od wieków kreuje bohaterów, którzy stają przed koniecznoś­cią wyboru.