Wznowienie postępowania

Czytaj Dalej

Postępowanie administracyjne, wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania ma charakter mieszany, ponieważ: - decyzja wcześniej wydana może być odwołana – urząd który wydał decyzję w ostatniej instancji wznawia postępowanie, - decyzja może być zaskarżona – wznowienie rozpoczyna się na żądanie strony, - decyzja wcześniej wydana jest wadliwa z powodu działalności organu ją wydającego to o wznowieniu postępowania decyduje organ wyższego stopnia i według art.

Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnym

wniosek o wznowienie postępowania Wniosek o wznowienie postępowania jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym. Wniosek o wznowienie postępowania powinien być złożony w ciągu miesiąca od uzyskania wiadomości o przyczynie uzasadniającej wznowienie.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Postępowanie w sprawie skargi o wznowienie postępowania

W postępowaniu w sprawie wznowienia można wyróżnić 3 stadia: Stadium wstępne – w stadium wstępnym sąd na posiedzeniu niejawnym bada czy skarga została wniesiona w terminie oraz czy opiera się na ustawowej przyczynie wznowienia.

Środki zaskarżenia orzeczeń sądowych: apelacja, zażalenie zwyczajne i nadzwyczajne, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania cywilnego

Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem żądanego uchylenia lub zmiany Wznowienie postępowania cywilnego: Instytucja wznowienia postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem co do istoty sprawy, jeżeli zachodzą w ustawie oznaczone przyczyny wznowienia.

Charakter prawny wznowienia postępowania administracyjnego

Wznowienie postępowania następuje z urzędu, czyli w tym wypadku możemy mówić o odwołalności decyzji, bo organem właściwym do wznowienia postępowania jest organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji, lub też wznowienie to następuje na żądanie strony, czyli będzie to wtedy środek zaskarżenia.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Legitymacja do żądania wznowienia postępowania

Sporządzenie skargi o wznowienie postępowania, gdy właściwy do jej rozpoznania jest NSA jest objęte przymusem zastępstwa. Legitymację do żądania wznowienia postępowania ma prokurator oraz RPO.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Przyczyny wznowienia postępowania

Można żądać wznowienia postępowania w przypadku gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą na którego podstawie zostało wydane orzeczenie.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Termin wniesienia skargi o wznowienie postępowania

Jeżeli przyczyną, na której oparto skargę o wznowienie postępowania jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego

Instytucja wznowienia postępowania tworzy możliwość prawną ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem sądu, jeżeli zachodzą enumeratywnie wyliczone w ustawie przyczyny wznowienia postępowania.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Przedawnienie dopuszczalności wznowienia postępowania

Po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia nie można żądać wznowienia postępowania, z wyjątkiem, gdy strona była pozbawiona możliwości działania lub nie była należycie reprezentowana.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Moc skargi o wznowienie postępowania

Wniesienie skargi o wznowienie postępowania nie tamuje wykonania zaskarżonego orzeczenia.

Orzeczenia zapadające w wyniku wniesienia podania o wznowienie postępowania

146 gdy od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 10 lat ( fałszywe dowody, decyzja wydana w wyniku przestępstwa) lub 5 lat ( pozostałe przesłanki wznowienia postępowania) – organ stwierdza tylko, że zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem prawa i podaje powód z powodu którego nie uchylił tej decyzji.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Zakres przedmiotowy

Dopuszczalne jest więc wznowienie postępowania zarówno, gdy postępowanie zostało zakończone wyrokiem, jak również gdy zostało zakończone prawomocnym postanowieniem.

Przesłanki do wznowienia postępowania administracyjnego

Postępowanie administracyjne zostaje wznowione, jeżeli: 1.

Roszczenie odszkodowawcze w wyniku uchylenia decyzji, w wyniku wznowienia postępowania lub stwierdzenia jej nieważności

Stronie, która poniosła szkodę na skutek uchylenia decyzji lub jej zmiany, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę od organu, który uchylił lub zmienił decyzję .Organ ten w drodze decyzji orzeka też o odszkodowaniu.

Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem 3 lat od...

Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza

Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza

 

Zofia Nałkowska w "Granicy" przedstawiła człowieka jako istotę złożoną i wielopłaszczyznową. Przykładem tego może być osoba głównego bohatera Zenona Ziembiewicza. Ocena jego postępowania nie może być jednoznaczna, gdyż brak jest w powieści...

Jak motywują swe postępowanie bohaterowie Cyda Pierrea Corneillea? (uzasadnij swoją wypowiedź na podstawie wybranych cytatów)

Pierre Corneille to jeden z wybitnych twórców francuskiego XVII – wiecznego dramatu klasycystycznego. Oprócz Cyda napisał komedie : Melite, Wdowa, Galeria pałacowa, największą sławę zyskał tragediami : Madea, Śmierć Pompejusza, Herakliusz. Klasycyzm w jego twórczości polegał na sięganiu do...

„Kaleka na duchu czy obłąkany zbrodnią?” – charakterystyka i ocena postępowania Makbeta

Makbet to główny bohater tragedii Szekspira pod tym samym tytułem. Jest to szkocki wódz, krewny króla Dunkana. Na początku poznajemy go jako odważnego, oddanego rycerza, gotowego oddać życie za swego władcę. Ale, jak się okazuje, nie da się przewidzieć jego czynów. Makbeta kształtują wróżby, nagle...

Wybierz dwu bohaterów – antycznego i biblijnego. Co z ich postępowania chciałbyś przejąć?

Antygona była córką króla Edypa i Jokasty, pochodziła z rodu, nad którym wisiała klątwa kazirodztwa. Miała siostrę Ismenę i dwóch braci: Polinejkesa i Eteoklesa. Była piękną, młodą kobietą o dobrym sercu i nieco męskim charakterze.

Na polu walki zginęli jej dwaj bracia: Polinejkes jako...

Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza

Zofia Nałkowska w "Granicy" przedstawiła człowieka jako istotę złożoną i wielopłaszczyznową. Przykładem tego może być osoba głównego bohatera Zenona Ziembiewicza. Ocena jego postępowania nie może być jednoznaczna, gdyż brak jest w powieści wyraźnych kryteriów wartościowania człowieka i jego...