Wznowienie

Czytaj Dalej

Postępowanie administracyjne, wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania ma charakter mieszany, ponieważ: - decyzja wcześniej wydana może być odwołana – urząd który wydał decyzję w ostatniej instancji wznawia postępowanie, - decyzja może być zaskarżona – wznowienie rozpoczyna się na żądanie strony, - decyzja wcześniej wydana jest wadliwa z powodu działalności organu ją wydającego to o wznowieniu postępowania decyduje organ wyższego stopnia i według art.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Postępowanie w sprawie skargi o wznowienie postępowania

W postępowaniu w sprawie wznowienia można wyróżnić 3 stadia: Stadium wstępne – w stadium wstępnym sąd na posiedzeniu niejawnym bada czy skarga została wniesiona w terminie oraz czy opiera się na ustawowej przyczynie wznowienia.

Rozstrzygnięcia Sądu w razie wznowienia

W kwestii wznowienia (o wznowieniu, odmowie wznowienia i związanych z nimi kwestiach wpadkowych) orzekała: - sąd okręgowy (w składzie trzech sędziów) — w sprawach zakończonych orzeczeniem sądu rejonowego, - sąd apelacyjny (w składzie trzech sędziów) — w sprawach zakończonych orzeczeniem sądu okręgowego, - Sąd Najwyższy (w składzie trzech sędziów) — w sprawach zakończonych orzeczeniem sądu apelacyjnego lub Sądu ...

Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnym

wniosek o wznowienie postępowania Wniosek o wznowienie postępowania jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym. Wniosek o wznowienie postępowania powinien być złożony w ciągu miesiąca od uzyskania wiadomości o przyczynie uzasadniającej wznowienie.

Środki zaskarżenia orzeczeń sądowych: apelacja, zażalenie zwyczajne i nadzwyczajne, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania cywilnego

Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem żądanego uchylenia lub zmiany Wznowienie postępowania cywilnego: Instytucja wznowienia postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem co do istoty sprawy, jeżeli zachodzą w ustawie oznaczone przyczyny wznowienia.

Wznowienie post. adm. a stwierdzenie nieważności decyzji adm.

Wznowienie postępowania następuje z urzędu, czyli w tym wypadku możemy mówić o odwołalności decyzji w znaczeniu wcześniej przyjętym, bo organem właściwym do wznowienia postępowania jest organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji, lub też wznowienie to następuje na żądanie strony, czyli będzie to wtedy środek zaskarżenia.

Charakter prawny wznowienia postępowania administracyjnego

Wznowienie postępowania następuje z urzędu, czyli w tym wypadku możemy mówić o odwołalności decyzji, bo organem właściwym do wznowienia postępowania jest organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji, lub też wznowienie to następuje na żądanie strony, czyli będzie to wtedy środek zaskarżenia.

Prawomocność orzeczeń a wznowienie i unieważnienie post. sądowoadm.

Określając zakres przedmiotowy wznowienia postępowania, należy wskazać, że niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym W postępowaniu sądowoadministracyjnym postępowanie o unieważnienie jest wszczynane na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Legitymacja do żądania wznowienia postępowania

Sporządzenie skargi o wznowienie postępowania, gdy właściwy do jej rozpoznania jest NSA jest objęte przymusem zastępstwa. Legitymację do żądania wznowienia postępowania ma prokurator oraz RPO.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Przyczyny wznowienia postępowania

Można żądać wznowienia postępowania w przypadku gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą na którego podstawie zostało wydane orzeczenie.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Termin wniesienia skargi o wznowienie postępowania

Jeżeli przyczyną, na której oparto skargę o wznowienie postępowania jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego

Instytucja wznowienia postępowania tworzy możliwość prawną ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem sądu, jeżeli zachodzą enumeratywnie wyliczone w ustawie przyczyny wznowienia postępowania.

Wznowienie

Wznowienie postępowania jest instytucją procesową polegającą na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej decyzją ostateczną, jeżeli mają miejsce przyczyny wznowienia taksatywnie określone w przepisach prawa procesowego.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Przedawnienie dopuszczalności wznowienia postępowania

Po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia nie można żądać wznowienia postępowania, z wyjątkiem, gdy strona była pozbawiona możliwości działania lub nie była należycie reprezentowana.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Moc skargi o wznowienie postępowania

Wniesienie skargi o wznowienie postępowania nie tamuje wykonania zaskarżonego orzeczenia.

Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na wznowienie procesu

wiąże się z założeniem zawartym w Konstytucji RP, w myśl którego orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, stanowi podstawę do wznowienia postępowania na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania ( art.

Orzeczenia zapadające w wyniku wniesienia podania o wznowienie postępowania

146 gdy od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 10 lat ( fałszywe dowody, decyzja wydana w wyniku przestępstwa) lub 5 lat ( pozostałe przesłanki wznowienia postępowania) – organ stwierdza tylko, że zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem prawa i podaje powód z powodu którego nie uchylił tej decyzji.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Zakres przedmiotowy

Dopuszczalne jest więc wznowienie postępowania zarówno, gdy postępowanie zostało zakończone wyrokiem, jak również gdy zostało zakończone prawomocnym postanowieniem.

Wznowienie wojny z Rosją

  Na wiadomość o podpisaniu ugody hadziac­kiej car wznowił działania wojenne.

Wznowienie ikonoklazmu

W propagandzie wznowionego ikonoklazmu posługiwano się argumentem,że Bóg bardziej błogosławił cesarzom, którzy zwalczali kult obrazów. Wznowiono na nim ważność uchwał synodu w Hiereia (754), potępiono sobór nicejski drugi, zakazano Chrystusa i świętych przedstawiać i czcić na obrazach.