Wyzwanie

Czytaj Dalej

Globalne wyzwania i odpowiedzi (1945 - 1992) - Wyzwania

: — wyzwanie demograficzne, — wyzwanie żywnościowe, — wyzwanie surowcowe i energetyczne, — wyzwania związane z postępem techniki, — wyzwanie ekologiczne, — wyzwanie informacyjne, — wyzwania wynikające z kryzysu ideologii i renesansu religii, — wyzwania społeczne, - wyzwania polityczne na arenie wewnętrznej i międzynarodowej

Wyzwania polskie polityki bezpieczeństwa w XXI w.

Coraz poważniejszym wyzwaniem dla Polski - jako integralnej części Zachodu - może być masowa migracja z krajów biednych i słabo rozwiniętych, będąca także skutkiem występujących tam konfliktów, prześladowań politycznych, zjawiska państw "w stanie rozkładu", dewastacji środowiska.

Wolność jako wyzwanie.

Każdego dnia dokonujemy wyborów i tym samym stajemy przed odpowiedzialnością, którą można również traktować jako wyzwanie. Moim zdaniem można rozpatrywać wolność w kategorii moralnej i z całą pewnością jest to wyzwanie, o którym jest mowa w temacie pracy.

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Wyzwania polityczne

Główne wyzwania międzynarodowe wynikały, poczynając od 1945 roku, z pojawienia się broni atomowej i termonuklearnej, stanowiącej straszliwe zag­rożenie dla całej ludzkości, z doskonalenia innych śmiercionośnych broni biolo­gicznych, chemicznych i konwencjonalnych, z podziału świata na dwa wrogie i rywalizujące we wszystkich sferach bloki polityczno-gospodarcze, z wywoła­nej tą konkurencją „zimnej wojny", nierzadko przeplatanej „gorącymi",

Bankowość spółdzielcze wobec wyzwań sektora - publikacja z konferencji na SGH (prof. Małgorzata Zaleska)

Podstawowym wyzwaniem przed jakim stoją banki spółdzielcze, biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe, jest sprostanie wzrastającej konkurencji na rynku bankowym.

POLITYKA WYŻYWIENIA W ASPEKCIE PRZYSZŁYCH WYZWAŃ

Istotnym wyzwaniem dla całego obszaru polityki wyżywienia jest zapewnienie odpowiednich działań edukacyjnych, popularyzujących zasady zdrowego stylu życia, służących kreacji nowoczesnego konsumenta, świadomego zależności występujących miedzy żywnością, żywieniem i stanem zdrowia.

ONZ wobec wyzwań globalizacji

Koniecznością stało się przystosowanie ONZ do nowej, szybko zmieniającej się rzeczywistości, tak by była ona w stanie odpo­wiedzieć na wyzwania stawiane jej przez globalizację.

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Wyzwania społeczne i ideologiczne

Ale spowodowała także rozwój chrześcijańskiej demokracji i innych nurtów postępowych, sprzeciwiających się totalitarnemu wyzwaniu.

Czy państwa powinny chronić rodzimy rynek medialny? Zagrożenia i wyzwania

"Wyzwanie" jakim stał się GPS, zmusiło Europejczyków do budowy własnego, jeszcze nie tak doskonałego, lecz całkowicie niezależnego systemu Galileo.

Rodzina w kontekście przemian społeczno kulturowych. Nowe oblicza i wyzwania

Zapoznanie młodego pokolenia z dziejami kultury danego społeczeństwa oraz jej trwałymi pomnikami, dbanie o przeżycia estetyczne to kolejne wyzwanie dla rodziny.

Współczesne zagrożenia i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i pokoju

Nowe technologie, procesy produkcyjne, a także nowe i wciąż zmieniające się wyzwania stawiane przed człowiekiem stwarzają również nieznane dotąd zagrożenia.

Wyzwanie ze strony sekt

Wyzwanieduszpasterskie, przygotowany z woli papieża i opracowany przez cztery dykasteria Kuriirzymskiej, opublikowany 30 października 1985 r.

Najważniejsze wyzwania przedsiębiorstwa

Tworzenie nowych strategii/kierunki rozwoju firm, Budowanie zaangażowania pracowników, Zwiększenie innowacyjności firmy, Wyzwania konkurencyjne: Presja na obniżkę cen, Potrzeba szybszego rozwoju nowych produktów, usług, Wejście nowych konkurentów na rynek.

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Integralność – nowe wyzwanie rozwojowe

Wyzwanie, aby nadać swojemu życiu – po raz kolejny - sens kieruje osoby w tym wieku ku tzw.

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Periodyzacja

 

Periodyzacja omawianego okresu jest nadal dyskusyjna. Zabiegiem w znacznym stopniu ułatwiającym ją jest przyjęcie zasady odrębnej periodyzacji stosunków międzynarodowych i rozwoju gospodarki światowej oraz periodyzac­ji historii regionalnej.

Można zaproponować następującą periodyzację dziejów...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Bariera żywnościowa i sanitarna

Mniejsze postępy zanotowano w walce z chorobami wenerycznymi, a zupełnie nowe wyzwania stworzyło pojawienie się w ostatnich latach pandemii AIDS.

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Rewolucja naukowo - techniczna i wyzwania z nią związane

 

W okresie półwiecza powojennego osiągnięto olbrzymi postęp w zakresie techniki i technologii. Badania atomowe, nastawione od początku II wojny światowej na konstrukcję broni masowego rażenia, przyniosły także powstanie energetyki jądrowej i pokojowe zastosowanie izotopów radioaktywnych w me­dycynie...

Rodzina wobec wyzwań współczesnego świata, podejście teoretyczne i refleksja własna

„Rodzina wobec wyzwań współczesnego świata, podejście teoretyczne i refleksja własna” „Wzrost zainteresowania rodziną spowodował badania procesów zachodzących w rodzinie. Wzrosło zainteresowanie wychowania dzieci przez rodziców, oraz wpływu wywierającego na dzieci. Zaczęto zadawać pytanie: co powoduje , że rodzice traktują dziecko w taki a nie inny sposób? Do lat osiemdziesiątych uważano, że warunki wychowawcze w rodzinie zależą od statusu społecznego i od ...

Recenzja artykułu "trudne dziecko-trudne wyzwanie"

Artykuł „ Trudne dziecko-trudne wyzwanie” Wychowanie w przedszkolu nr 4/2005 Autorka, Alicja Buglińska, aby bliżej zapoznać się z tym zagadnieniem przeprowadziła warsztaty, których celem było: dokonywanie diagnozy i poznanie mechanizmów powstania trudności, poznania sposobów pracy z dzieckiem, kiedy trudności wynikają z charakteru dziecka, osoby dorosłej lub zachodzących relacji pomiędzy nimi.