Wyższe kwasy tłuszczowe

Czytaj Dalej

Teorie kwasów i zasad - Teoria Lowry’ego – Bronsteda

Woda jest rozpuszczalnikiem amfoterycznym, może bowiem pełnić rolę zarówno zasady HF + H20 = F- H3O + Kwas 1 zasada 2 zasada 1 kwas 2  jak i kwasu CN- + H20 = HCN + OH- Zasada 1 kwas 2 kwas 1 zasada 2 W pierwszej reakcji fluorowodór jest kwasem, oddaje bowiem proton wodzie, która pełni w tym przykładzie rolę zasady.

KWASY TŁUSZCZOWE

KWASY TŁUSZCZOWE — związki organicznełańcuchowe zbudowane z atomów węgla,wodoru i dwóch atomów tlenu wchodzącychw skład grupy karboksylowej (—COOH); w zależnościod liczby atomów węgla w cząsteczcedzielimy je na niższe (np. kwasy mrówkowyi octowy) i wyższe (kwasy oleinowy, palmitynowyi inne).

Wyższe kwasy tłuszczowe. Mydła.

Mieszanina tych kwasów to stearyna. Sole sodowe i potasowe wyższych kwasów karboksylowych to mydła.

Szkolnictwo wyższe

Tworzenie uczelni - państwowe szkoły wyższe (zakłady państw.) mogą być tworzone, znoszone, łączone i przekształcane w drodze ustawy, która określa: siedzibę, nazwę uczelni, ogólny kierunek działania oraz centr. org. adm. państw. sprawujący nadzór nad nią. Wszystkie szkoły wyższe z mocy prawa...

Kwasy karboksylowe, aminy, amidy, mydła, tłuszcze

Otrzymywanie: reakcja estryfikacji, która jest odwracalna: R1-COOH+R2-OH<==> R1-COO-R2+ H2O Ulegają reakcją: hydrolizy kwasowej(R1-COO-R2+ OH-==> R1-COO-+R2-OH) i zasadowej (powyżej - w lewą stronę) ESTRY kwasów nieorganicznych Powstają w wyniku reakcji alkoholi z kwasami nieorganicznymi.

Białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe

W komórkach występują 2 rodzaje kwasów nukleinowych: DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) i RNA (kwas rybonukleinowy).

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

kwas nieorganiczny + alkohol = ester kwasu nieorganicznego + woda[kwas azotowy (V)][kwas siarkowy (VI)][kwas borowy][kwas fosforowy (V)] METANOLZastosowanie: -jako rozpuszczalnik-do prod.

Szkoła wyższa jako organizacja

 

a) Szkoły wyższe - informacje ogólne

Zwykle każdy student po raz pierwszy styka się ze swoją uczelnią jeszcze w szkole średniej, na etapie wyboru odpowiedniego dla siebie kierunku studiów. W lutym, marcu i kwietniu, najczęściej w weekendy, uczelnie organizują tzw. dni otwarte dla kandydatów. Wtedy...

Uczelnia jako organizacja

 

a) Podstawowe jednostki organizacyjne

Zwykle w uczelniach publicznych podstawowe jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje senat uczelni, natomiast w uczelniach niepublicznych sprawy te określa statut. Głównym warunkiem, jaki musi spełniać podstawowa jednostka organizacyjna jest...

Ryzyko a dochody – trzy strategie zachowań

 

Niechęć do podejmowania ryzyka – awersja inwestora względem ryzyka skłania go do oczekiwania szczególnej „premii za ryzyko” które przybierają najczęściej postać dodatkowych przychodów z tytułu podjęcia ryzykownej decyzji inwestycyjnej.

Obojętność (neutralność) względem ryzyka...

Mydła i detergenty (opis, budowa, zasada działania, wpływ na środowisko)

MYDŁA Mydła są solami sodowymi lub potasowymi wyższych kwasów tłuszczowych głównie kwasów palmitynowego, stearynowego i oleinowego.

Pochodne od węglowodorów (alkohole, kwasy karboksylowe i estry)

R – COOH – grupa karboksylowa - kwas mrówkowy - HCOOH - kwas octowy - CH3COOH - kwas mlekowy - CH3CH(OH)COOH, C2H4OH COOH - kwas propanowy – C2H5COOH - kwas masłowy – C3H7COOH Właściwości fizyczne kwasy octowego - ciecz - bezbarwny - intensywny zapachy - kwaśny smak - rozpuszcza się w wodzie w nieograniczonych ilościach - w laboratorium używa się 70% roztworu Właściwości ...

Teorie kwasów i zasad - Teoria Arrheniusa

Teoria kwasów i zasad Arrheniusa stosuje się tylko do roztworów wodnych i wiele związków, określanych według teorii Arrheniusa jako kwasy i zasady, radykalnie zmienia swój charakter w innych rozpuszczalnikach, co jest sprzeczne z teorią Arreheniusa.

Tłuszcze, zbędny czy konieczny składnik naszego pożywienia - ŹRÓDŁA TŁUSZCZÓW

Natomiast tłuszcze pochodzenia roślinnego charakteryzują się dużą zawartością kwasów tłuszczowych nienasyconych, niezbędnych dla naszego organizmu, czyli NNKT.

Wodorotlenki, kwasy, tlenki, sole, kwasy

Wartościowość reszty kwasowej jest równa liczbie wodorów stojącej przy tej reszcie -siarczki sole kwasu H2S S2--jodki HJ J -bromki HBr Br -cyjanki HCN CN -siarczany H2SO4 SO3 –azotany- HNO3 NO2 kwasy tlenowe – H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2,H3PO4,HCO3 beztlenowe – H2S, HCl, HJ, HBr, Jak otrzymujemy wodorotlenki: W reakcji metalu z wodą , tlenku metalu z wodą , wodorku z wodąTylko grupy 1 i 2 KWASY SO2+H20=H2SO3 SO3+H2O=H2SO4 ...

Omów wyłączenie stanu wyższej konieczności i problem kolizji obowiązków

Nie działa w stanie wyższej konieczności wyłączającym winę ten, kto poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić, nawet narażając się na niebezpieczeństwo osobiste ( art. 26 § 4 KK). Przepis ten wyłącza powoływanie się na stan wyższej konieczności wyłączający winę przez osoby...

Oddychanie i układ oddechowy

Czerwone ciałka krwi naczyń włosowatych wielkiego krwiobiegu doprowadzają tlen do tkanek; komórki tkanek pobierają tlen i wydalają do krwi bezwodnik kwasu węglowego powstający podczas utleniania.

Czym są tłuszcze?

Następnie kropelki poddane zostają działaniu enzymu lipazy, który rozkłada tłuszcze na glicerol i kwasy tłuszczowe. Jak się okazuje, więcej energii można uzyskać z kwasu tłuszczowego zawierającego sześć atomów węgla niż z cukru o takiej samej liczbie atomów węgla.

AKADEMIA DUCHOWNA

Nazwa wyższych szkół teol. mających na celu kształcenie duchowieństwa pol. z zaboru ros., powstałych w wyniku likwidacji uczelni pol. po upadku powstania listopadowego.

I. AKADEMIA DUCHOWNA W WILNIE — eryg. 1832 w gmachu Seminarium Głównego jako kontynuacja sekcji teol. zamkniętego Uniw. Wileńskiego...

DOCENT

(flac. docens nauczający), Stanowisko lub stopień naukowy samodzielnego pracownika nauki w określonej specjalności w wielu krajach (m.in. w Austrii, Czechosłowacji, NRD, Polsce, RFN) na wyższych uczelniach lub w in. instytucjach nauki, nadawane w zasadzie po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego; przyjęty...