Wyższa Szkoła Humanistyczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Katowicach – niepubliczna szkoła wyższa z siedzibą w Katowicach. Upadła w 2009. Pomimo iż władze uczelni zapewniały o dobrej kondycji finansowej szkoły, okazało się, że nie dysponuje ona środkami finansowymi na bieżącą działalność. Przeciwko władzom uczelni i właścicielowi toczy się kilka postępowań...

Czytaj Dalej

Szkoły eksperymentalne Mi-temps

Mi – temps Eksperyment mi – temps zrodził się w 1941 roku we Francji, w atmosferze protestu przeciwko przeciążaniu uczniów pracą umysłową, przetrzymywaniu ich przez wiele godzin w ławkach szkolnych, przeciwko całej tradycyjnej szkole, która nie zawsze umiała zadbać o rozwój fizyczny swoich wychowanków. Twórcą owego eksperymentu jest Max Fourestier, lekarz – inspektor szkolny. Na podstawie przeprowadzanych przez siebie badań i obserwacji stwierdził, że stosowane w ...

Krajowa Szkoła Administracji Publcznej

Żaneta Gregorczyk Warszawa 30.XII.2005r Specjalność: Pedagogika Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Grupa: 360 Cykl „B” SOCJOLOGIA Temat : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej STATUS Decyzję o utworzeniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej podjął rząd Tadeusza Mazowieckiego w maju 1990 roku a jej otwarcie nastąpiło 2 września 1991 roku. Szkoła powstała jako pierwsza tego typu placówka w krajach postkomunistycznych.

Szkoła wyższa jako organizacja

inżynier architekt - nadawany absolwentom studiów zawodowych na kierunku architektura i urbanistyka; licencjat - nadawany absolwentom studiów zawodowych na kierunkach: humanistycznych, przyrodniczych, matematyczno - fizyczno - chemicznych, wychowania fizycznego, ekonomicznych, społecznych, artystycznych, medycznych, z wyjątkiem kierunków: pielęgniarstwo i położnictwo oraz na kierunku administracja; licencjat pielęgniarstwa - nadawany absolwentom ...

DOCENT

(flac. docens nauczający), Stanowisko lub stopień naukowy samodzielnego pracownika nauki w określonej specjalności w wielu krajach (m.in. w Austrii, Czechosłowacji, NRD, Polsce, RFN) na wyższych uczelniach lub w in. instytucjach nauki, nadawane w zasadzie po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego; przyjęty...

Struktura systemu oświatowego w Belgii

WSTĘP Pisząc pracę na temat „ Struktury systemu oświatowego w Belgii ” będę starał się nakreślić znaczenie oraz kształt tegoż systemu w stosunku do systemów obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej. System oświatowy każdego z krajów członkowskich kształtował się przez wiele stuleci i dostosowywano go do określonych warunków ekonomicznych, społecznych, kulturowych, demograficznych oraz ustrojowych danego państwa. Trudności w ujednoliceniu systemów ...

Porównywanie systemów kształcenia wybranych państw.

(Jednakże w przypadku dyplomu licencjackiego uzyskanego w dwustopniowym systemie edukacji w Polsce jest on uznawany w WB jako odpowiednik tutułu Bachelor) - Bachelor of Arts - nadawany jest po ukończeniu studiów humanistycznych i artystycznych.

Komisja Edukacji Narodowej, Herbart, Spencer, Dietl, Dewey, Kerschensteiner, Key.

Na przełomie XVII i XVIIIw. nastąpił kryzys gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, ponieważ wystąpiła gorsza koniunktura na zborze. Nieubłaganie magnateria przejmowała władze w kraju, a „szlachta gołota” oddawała się jej w opiekę, co zapoczątkowało przekupstwo i zrywanie sejmów. To wszystko spowodowało decentralizacje władzy i blokowanie wszelkich prób reform przez liberum veto. Skarbiec państwowy świecił pustkami, wojsko polskie było coraz słabsze. Nad państwem ...

Historia wychowania

klasycznych: łacina greka przedmioty humanistyczne , oraz takie które reprezentowały wczesną naukę. Kolegia te również były szkołami o charakterze klasyczno humanistycznym, oprócz przedmiotów podst.

Rozwój polskiego pielęgniarstwa w okresie międzywojennym

w budynku PCK w Katowicach rozpoczęła działalność Szkoła Pielęgniarstwa i Pomocy Społecznej Okręgu PCK w Katowicach.

Współczesne kierunki i szkoły w nauce organizacji i zarządzania

Dorobek szkoły klasycznej był poddany głębokiej weryfikacji przez powstające po niejszkoły. Najostrzejszymi krytykami byli przedstawiciele kolejnego kierunku w teorii i praktycezarządzania, określanego mianem stosunków międzyludzkich (human relations).Jeden z przedstawicieli tego kierunku, Douglas Mc...

Uczelnia jako organizacja

 

a) Podstawowe jednostki organizacyjne

Zwykle w uczelniach publicznych podstawowe jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje senat uczelni, natomiast w uczelniach niepublicznych sprawy te określa statut. Głównym warunkiem, jaki musi spełniać podstawowa jednostka organizacyjna jest...

Ryzyko a dochody – trzy strategie zachowań

 

Niechęć do podejmowania ryzyka – awersja inwestora względem ryzyka skłania go do oczekiwania szczególnej „premii za ryzyko” które przybierają najczęściej postać dodatkowych przychodów z tytułu podjęcia ryzykownej decyzji inwestycyjnej.

Obojętność (neutralność) względem ryzyka...

EWOLUCJA FUNKCJI PERSONALNEJ

stworzenia organizacji efektywnej i humanistycznej zarazem.

HEGEL

Orientacja filozofii Hegla - w przeciwieństwie do przyrodniczej orientacji Schellin-ga - była humanistyczna, a specjalnie historyczna.

NURTY, KIERUNKI, SZKOŁY, STANOWISKA W FILOZOFII

Rozmaitość poglądów filozoficznych, punktów widzenia i teorii nie jest bynajmniej przy bliŜszym, rozumiejącym ujęciu czymś absurdalnym i poznawczo jałowym. Rozmaitość ta jest następstwem zarówno charakteru poruszanej problematyki, jak i właściwości i uwarunkowań ludzkiego poznawania. Rozwój filozofii...

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Dokonania w latach 1970 - 1996

Przełomowym rokiem dla pedagogiki specjalnej był rok 1970, w którym Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej przekształcono formalnie w wyż­szą szkołę zawodową, co zmieniło dotychczasowy status studiów w zakresie pedagogiki specjalnej. Pierwsi absolwenci z dyplomem wyższych studiów zawodowych opuścili...

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Stan polskiej pedagogiki specjalnej w końcu XX wieku

Pedagogika specjalna jest jednym z 92 kierunków studiów ustanowionych przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Nie jest natomiast - od dzie­sięciu lat - samodzielną dyscypliną naukową, co utrudnia przede wszystkim kreowanie kadr naukowych na poziomie doktora i doktora habilitowanego pedagogiki specjalnej.

W...

Rehabilitacja i pomoc niepełnosprawnym w szkole

Jednym z podstawowych zadań szkoły i różnych placówek oświatowo--wychowawczych, szczególnie placówek kształcenia specjalnego, jest kom­pleksowe podejmowanie problemów wszechstronnego rozwoju dzieci i mło­dzieży niepełnosprawnej. Każda placówka edukacyjna, nie tylko specjalna, zobowiązana jest zapew­nić...

ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Psychologia humanistyczna Abrahama H. Masłowa

Jourard przedstawił model zdrowej osobowości, łącząc podejście egzystencjalne i podstawowe założenia psychologii humanistycznej, a ujmo­wał człowieka jako istotę zdolną do świadomego doświadczania świata i siebie, realizującą potrzebę sensu, wolną i odpowiedzialną zarazem.

Szkolnictwo w średniowieczu - ORGANIZACJA WYCHOWANIA I SZKOLNICTWA W ŚREDNIOWIECZU

Chrześcijańskie średniowiecze wyszło z kultury antycznej, ale ze względu na jej pogański charakter nie mogło jej popierać ani też z niej korzystać. Kościół mimo pierwszych prób godzenia wiedzy świeckiej z religią, co wynikało z jej własnych interesów do nauki starożytnej i szkół ją kultywujących...