Wysokość równoległoboku

Czytaj Dalej

Wynagrodzenie za pracę

Spis treści str. Wstęp................................................................................................................. 2 Rozdział 1. Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy...................................... 3 1.1. Podstawy wynagrodzenia za pracę......................................................... 3 1.2. Systemy wynagrodzeń za pracę............................................................. 4 Rozdział 2. Obligatoryjne świadczenia pieniężne ...

Historia Genetyki

Dziedziczenie cech intrygowało ludzkość już w zamierzchłych czasach. Bogactwo otaczającego ich życia zmuszało ich do zastanawiania się: dlaczego to wszystko tak się dzieje? W przeszłości nasi przodkowie nie tylko dziwili się, ale i eksperymentowali wykorzystując dziedziczenie dla własnych celów...

Przedstaw czynniki kształtujące wysokość rynkowej stopy procentowej

 

Wysokość stopy procentowej zależy od :  

1. relacji pomiędzy popytem i podażą kapitału pożyczkowego ;

2. stopnia ryzyka, jaki ponosi pożyczający kapitał ;

3. oczekiwanej stopy inflacji ;

4. technicznych warunków udzielania kredytów i przyznawania lokat (wysokość pożyczek, forma lokat, termin...

Nadpłata podatkowa.

1.Pojęcie nadpłaty- definicja nadpłaty została określona w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Za nadpłatę ustawodawca przyjął: • kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, • kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej, • świadczenie płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji wydanej w związku z niedopełnieniem przez płatnika lub inkasenta ich obowiązków, określono je ...

Turbiny wodne

Podział i klasyfikacja Z równania Bernoullie'go dla płynu nieściśliwego wynika, że całkowita energia strumienia cieczy składa się z: energii położenia gz, energii ciśnienia p/p określanej wysokością H spadu wody w metrach oraz energii kinetycznej c2/2. Każda z wymienionych energii może być przetworzona na pracę mechaniczną w odpowiednio skonstruowanym silniku wodnym. Energię kinetyczną i częściowo energię ciśnienia wykorzystuje się w turbinach wodnych. Ich ...

Formowanie ładunków

Formowanie ładunków to zespół czynności organizacyjnych mających na celu odpowiednie przygotowanie do przewozu wyrobów luzem, w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, zapewniających racjonalne wykorzystanie powierzchni i przestrzeni ładownych środków transportu i magazynów.

Aby ładunki mogły być...

FOCKE-WULF TA 152 - samolot

Niemiecki myśliwiec przechwy­tujący, zaprojektowany przez Kurta Tanka po sukcesie poprzedniej konstrukcji - samolotu myśliwskie­go Fw 190D (* Focke-Wulf Fw 190). Nowy samolot Ta 152A był zbli­żony do poprzednich wersji, różnił się od nich większą powierzch­nią nośną skrzydeł i bardziej opływową...

KARTA PODATKOWA

 

Klasyczny podatek zryczałtowany

Nie ewidencjonuje się dochodu, bez ewidencji przychodów, kosztów. Tylko ta działalność, która jest określona w ustawie może korzystać z karty podatkowej. Do ustawy dołączone są tabele, w których jest wymieniona ta działalność, którą prowadząc można korzystać z...

System motywacyjny danej firmy – rozmowa z pracownikami

 

Postanowiłyśmy sprawdzić czy istnieją firmy, które posiadają system motywacyjny. Znalazłyśmy kilka przedsiębiorstw, które posiadają go, ale z bliżej nie określonych powodów nie chciały nam go udostępnić. Były to m.in. salon sieci komórkowej ‘Era’ i serwis komputerowy. W dziale obsługi klienta...

Budowa atmosfery

Atmosfera wraz z wysokością zmienia swój skład chemiczny i cechy fizyczne - temperaturę, ciśnienie i gęstość powietrza. Odmienne są również zjawiska w niej zachodzące. Zmiany temperatury w przekroju pionowym atmosfery są podstawą wydzielenia warstw zwanych sferami. Mieszanie się powietrza powoduje...

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Budżety powiatów

Dochodami powiatu są :

Udział w wysokości 1 % w wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu.

Subwencja ogólna

Dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych i gospodarstw...

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Dochody województwa

Dochody budżetu województwa opierają się - podobnie jak dochody budżetów powiatów i gmin - na dwóch podstawowych rodzajów dochodów : trwałych i potencjalnych.

Dochodami trwałymi są :

1) Udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości :

a) 1,5% wpływów z podatku...

Gospodarka finansowa NBP

Najważniejszym przywilejem NBP jest zwolnienie NBP od podatków oraz opłat sądowych i skarbowych.

Wszelkie uprawnienia oraz obowiązki NBP wyznacza status centralnego banku państwa- jako szczególnego rodzaju podmiotu prawa publicznego.

Zwolnienie od podatków nie oznacza jednak zwolnienia NBP z wszelkich danin...

Omów wpływ wysokości nad poziomem morza na niektóre właściwości fizjologiczne człowieka

Wysokość nad poziomem morza wpływa na rozwój człowieka. U mieszkańców wysokich gór stwierdza się szereg zmian we właściwościach fizjologicznych krwi, np. większą liczbie czerwonych ciałek krwi, niższe wartości ciśnienia tętniczego, zwolnioną pracę serca, większe stężenie hemoglobiny. Z cech...

Wymień po kolei czynności jakie należy wykonać aby dokonać oceny rozwoju fizycznego dziecka za pomocą tabel liczbowych

1. Ustalamy wiek metrykalny (kalendarzowy) podając liczbę lat, miesięcy i dni, jakie upłynęły od urodzenia do dnia badania.

2. Dokonujemy pomiaru wysokości i masy ciała. Pomiar wykonujemy w pozycji stojącej, wyprostowanej u dziecka rozebranego do kostiumu gimnastycznego po ustawieniu głowy w...

Omów zasadę konstrukcji i sposób posługiwania się graficzną metodą oceny tempa i harmonijności rozwoju

„Graficzna metoda” oparta jest na fakcie zmieniającej się z wiekiem współzależności wysokości i masy ciała. Siatka jest skonstruowana w ten sposób, że na osi x znajdują się wielkości masy, a na osi y wysokości ciała (układ ten może być odwrotny, wówczas na osi x jest wysokość ciała). Na tle tego...

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków

Osoba usamodzielniana   /.../ zostaje objęta pomocą mającą na celu jej  życiowe usamodzielnienie  i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą: 

-  pieniężną na usamodzielnienie;

-  pieniężną na kontynuowanie nauki;

-  w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w...

Człowiek wobec przyrody... kataklizmy

Kataklizm- a co to takiego? Słowo to pochodzi od greckiego "kataklysmós" co znaczy "powódź", "potop". Jednak co nazywamy kataklizmem dzisiaj? Próbowałem znaleźć wyjaśnienie w encyklopedii ,jednak go tam nie znalazłem. Postanowiłem szukać dalej, aż w końcu w moje zgrabne rączki trafiła książka pt.:...

Rozmieszczenie opadów. Czynniki na nie wpływające

Scharakteryzuj rozmieszczenie opadów na Ziemi i przedstaw czynniki na nie wpływające.

Na rozmieszczenie stref o podobnej ilości opadów wpływa wiele czynnikó. Jednym z nich jest połóżenie geograficzne głównie szerokość geograficzna. Strefy o takich samych opadach rozciągają się właśnie...

Szwajcarja - Informacje ogólne

1. Dane ogólne:

a) położenie: południowo- zachodniej europie 45 50 - 47 48 N

5 58 - 10 30 E

b) Powierzchnia: 41293 tyś km 2

c) Ludność: 6988858 mln

d) Stolica: Berno (135122)

e) Największe miasto: Zurych (355297)

f) Język: niemiecki francuski włoski retoromański

g) waluta: 1 frank szwajcarski =...