Wyrostki kolczyste

Czytaj Dalej

Wyrostek kolczysty

Wyrostek kolczysty (processus spinosus) odchodzi od łuku ku tyłowi w płaszczyźnie pośrodkowej.

Test opukiwania wyrostków kolczystych

Młotkiem neurologicznym opuł kuje się wyrostki kolczyste kręgów kręgosłupa lędźwiowego oraz leżące przy kręgowi mięśnie.

Wyrostki stawowe

Wyrostki stawowe (processus articulares s.

Wyrostek mieczykowaty

Wyrostek mieczykowaty (processus xiphoideus; ksifos = miecz) stanowi najmniejszą część mostka.

Blaszka przyśrodkową wyrostka skrzydłowatego

y (canalis palatouaginalis; zawartość: gałązka tętnicy kli-nowo-podniebiennej, gałązki nosowe tylne boczne zwoju skrzydłowo-podniebiennego); uzupełnia ją wyrostek klinowy kości podniebiennej.

Wyrostek zębodołowy

U noworodka brak jeszcze wyrostka zębodołowego i wskutek tego wysokość twarzy jest mała w stosunku do szerokości; wyrostek ten zaczyna się rozwijać dopiero wraz z wytwarzaniem się korzeni zębów mlecznych i twarz zaczyna przybierać na wysokości.

Wyrostek podniebienny

Bocznie wyrasta on z trzonu szczęki, przyśrodkowo łączy się z wyrostkiem szczęki przeciwległej za pomocą szwu podniebiennego poś-rodkowego (sutura palatina mediana). Wyrostek ten tworzy znaczną część dna jamy nosowej i sklepienia jamy ustnej; jest on znacznie grubszy z przodu niż z tyłu.

Wyrostek piramidowy

Powierzchnia dolna, czyli podstawa wyrostka stożkowatego, tworzy tylno-boczny koniec podniebienia kostnego i zawiera zwykle trzy otwTory, z których otwór podniebienny większy {foramen palatinum majus) leży najbardziej do przodu, pozostałe zaś otwory podniebienne mniejsze {foramina palatina minora) ku tyłowi.

Wyrostek oczodołowy

Rozróżnić na nim można pięć powierzchni, z których trzy łączą ten wyrostek z sąsiednimi kośćmi, a dwie są powierzchniami wolnymi: 1) powierzchnia przednia (szczękówa) skierowana do przodu, ku dołowi i bocznie łączy się ze szczęką; 2) powierzchnia tylna (klinowa) skierowana ku tyłowi, ku górze i przyśrodkowo, łączy się z małżowiną klinową i może mieć otwór komórki powietrznej zawartej w wyrostku,

Wyrostek klinowy

Wyrostek klinowy odchodzi od części tylnej brzegu górnego blaszki pionowej kości; jest on znacznie mniejszy od wyrostka oczodołowego i występuje w postaci cienkiej blaszki skierowanej ku górze, przyśrodkowo i nieco ku tyłowi.

Wyrostek czołowy

Wyrostek czołowy (processus frontalis) odchodzi z górnego kąta trzonu kości, łącząc się do przodu z wyrostkiem jarzmowym kości czołowej (sutura frontozygomatica) i do tyłu ze skrzydłem większym kości klinowej (sutura sphenozygomatica).

Wyrostek skroniowy

Wyrostek skroniowy (processus temporalis) odchodzi od kąta tylnego trzonu kości; łączy się on z wyrostkiem jarzmowym kości skroniowej szwem zębatym (sutura temporo-zygomatica), tworząc łuk jarzmowy (arcus zygomaticus), do którego przyczepiają się mięsień żwacz i powięź skroniowra.

Wyrostek dziobiasty

Brzeg przedni wyrostka jest wypukły i przedłuża się ku dołowi w ostrą krawędź brzegu przedniego gałęzi, brzeg tylny jest wklęsły i stanowi granicę przednią wcięcia żuchwy.

Wyrostek kłykciowy

Wyrostek kłykciowy (processus condylaris) jest większy od poprzedniego i służy do stawowego połączenia żuchwy z podstawą czaszki; ma on zbudowaną w kształcie bloczka głowę żuchwy (caput mandibulaektóra na swej przedniej części pokryta jest chrząstką włóknistą.

Wyrostek barkowy

Wyrostek barkowy (acromion; akros = punkt końcowy, omos = = bark) wystaje nad boczny kąt łopatki.

Wyrostek kruczy

Do wyrostka kruczego przyczepiają się trzy więzadła: kruczo-oboj-czykowe, kruczo-ramienne i kruczo-barkowe, oraz trzy mięśnie: piersiowy mniejszy, kruczo-ramienny i głowa krótka mięśnia dwoigłowego ramienia.

Wyrostek łokciowy

Wierzchołek jego, zagięty do przodu, w przypadku wyprostowanego przedramienia styka się z dołem wyrostka łokciowego kości ramiennej. Podstawa wyrostka jest zwężona i łączy się z częścią górną trzonu.

Wyrostek robaczkowy

Wyrostek robaczkowy (processus uermiformis) stanowi dolny odcinek jelita ślepego; pod względem swych wymiarów i czynności trawiennej jest to narząd szczątkowy, o bardzo zmiennej długości (średnio około 8—9 cm) i położeniu; najczęściej zwisa do miednicy małej. appendicularis), która zaopatruje wyrostek.

Wyrostek robaczkowy

zastawką wyrostka robaczkowego (valvula processus vermiformis). U zwierząt roślinożernych jelito ślepe jest długie, szerokie i nie ma zwężonego wyrostka robaczkowego.

Długość wyrostka robaczkowego

Grubość wyrostka wynosi około 0,5 cm. Czasami wyrostek nie ma światła (2—3%); częściej jest niedrożny tylko w niektórych odcinkach swego przebiegu; w późniejszym wieku zanik światła zdarza się częściej.